Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5u523o
(Skriv inn koden over.)

 

Frihandel med helseskadelige rus- og næringsmidler. EU- og EØS-rettens rammer for nasjonalt vern av folkehelsen


«Frihandel med helseskadelige rus- og næringsmidler. EU- og EØS-rettens rammer for nasjonalt vern av folkehelsen», er skrevet av Martin Hennig. Hennig er postdoktor og forsker på europeisk og internasjonal handelsrett ved UiT, Norges arktiske universitet. 

Hovedtema for boken er forholdet mellom EU- og EØS-rettens krav om fritt varebytte på den ene siden og de enkelte staters muligheter til å iverksette restriksjoner på import, salg og markedsføring av ulike rus- og næringsmidler på den annen side. Et sentralt spørsmål er hvorvidt EU- og EØS-samarbeidet svekker statenes adgang til å føre en streng rus- og næringspolitikk. Hensynet til folkehelsen drøftes mot hensynet til frihandel.

Innen rusmiddelforskningen er det anerkjent at regulatoriske virkemidler generelt sett er gunstig i et folkehelseperspektiv. Ulike former for liberalisering når det gjelder import, salg, skjenking og tilgjengelighet av alkohol, synes å øke risikoen for trøbbel og skade for befolkningen – selv om disse sammenhengene ikke er helt konsistente.

Etter først å være behandlet innen EU-retten, kom den svenske Marknadsdomstolen i saken «Gourmet» til at hensynet til det frie varebytte tilsa at det omfattende svenske forbudet mot alkoholreklame var uforenelig med den frie bevegelighet av varer. I saken «Rosengren» kom EU-domstolen til at forbudet mot privatimport av alkohol var uegnet som virkemiddel for å redusere alkoholforbruket i Sverige og et brudd med sentrale traktatsartikler. I den såkalte «rusbrus-saken» ble Norge i EFTA-domstolen dømt for brudd på sentrale EØS-artikler og måtte senke aldersgrensen for servering av rusbrus fra 20 til 18 år pga. mulig negativ virkning på salget av importerte drikkevarer. I Skottland ønsket man å få bukt med såkalt «binge drinking» ved å innføre minstepriser på alkohol for å endre drikkemønsteret. Da ordningen ble varslet, mente Kommisjonen at ordningen var uforenlig med grunnleggende artikler i TEUF (Traktaten om den Europeiske Unions Funksjonsområde).

I tillegg til en grundig introduksjon til temaene og en avsluttende del, består boken av 3 deler:

  • Handelshindringer – hvilke statlige tiltak i rus- og næringspolitikken er alltid uforenlige med artikkel 34 TEUF?
  • «Bestemte former for salg» - omfattes statlige restriksjoner på den kommersielle friheten til å selge og markedsføre helseskadelige rus- og næringsmidler av artikkel 34 TEUF?
  • Berettigelse av proposjonalitet – i hvilken grad kan vern av folkehelsen berettige innføring av handelsrestriktive tiltak i nasjonal rus- og næringsmiddelpolitikk?

Boken et juridisk verk. Målgruppen er da også advokater, dommere og andre rettsanvendere som håndterer konflikt mellom nasjonal helsepolitikk og europeisk markedsintegrasjon. Tekstene kan likevel godt leses av andre med interesse for folkehelsespørsmål, regulatoriske virkemidler og helse-/sosial-/velferds- og næringspolitikk. De ulike problemstillingene belyses og drøftes gjennom relevante dommer og saker behandlet av nasjonale domstoler og EU-/EØS-domstoler/instanser. Det er altså EU-domstolens og EFTA-domstolens rettspraksis som er hovedfokuset. Det er i særlig grad problemstillinger i lys av artiklene 34 og 36 TEUF som drøftes – eller sagt med EU`s ordlyd: «kvantitative indførselsrestriktioner så vel som alle foranstaltninger med tilsvarende virkning er forbudt mellom medlemsstatene» på den ene siden og «beskyttelse og forbedring af menneskers sundhet» på den annen side. Det er varene alkohol, tobakk og mat-/drikkevarer med høyt innhold av sukker, fett og tilsetningsstoffer som omfattes av bokens drøftinger. 

Hennig unnlater ikke å dele sine velbegrunnede, kritiske betraktninger av hvordan sterke internasjonale næringsaktører åpenbart setter hensynet til folkehelsen under kraftig press innen EU/EØS-området.  Fra Hennigs juridiske falkeblikk-posisjon, får leseren med denne boken innsikt i og oversikt over et viktig, utfordrende og sammensatt felt som berører alle borgere innen EU/EØS-området.            

Utgitt av Universitetsforlaget

Omtalt av: Vegard A. Schancke

År: 2015 Av: Bokomtale av Vegard A. Schancke
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)