Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: j863d2
(Skriv inn koden over.)

 

Implementering. Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis


Boken «Implementering. Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis» er en antologi redigert av Pål Roland og Elsa Westgård. Roland, Westgård og de 7 øvrige kapittelforfatterne er alle del av eller nært knyttet til Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. Mye av bokens fagstoff er basert på doktorgradsarbeider og øvrig forskning ved dette senteret. Forskergruppen har lang erfaring med utvikling og implementering av kunnskapsbaserte programmer i barnehager og skoler, f.eks. programmene: Være sammen, De utfordrende barna, Zero og Respekt.  

En definisjonsmessig kortversjon av begrepet implementering er iverksetting av en innsats. Implementering innebærer imidlertid både planlegging, iverksetting og gjennomføring. Implementering handler altså mer konkret om hvordan nye planer, tiltak og programmer omsettes til praktisk arbeid blant barnehagepersonale, lærere, helsesøstre, fastleger og andre. Dette er bokens hovedtema. Forskning, erfaringer og eksempler knyttet til implementeringsarbeid i skoler, er bokens hovedfokus. Mye av fagstoffet er overførbart til andre arenaer, f.eks. barnehager, helsestasjoner, bedrifter og organisasjoner.

Det har vokst fram en betydelig mengde forskning på og kunnskap om tema som på ulike måter kan knyttes til implementering. Temaet er nært beslektet med det vi omtaler som kunnskapsbasert praksis. Innen dette paradigmet søker gjerne forskerne å isolere effekter og resultater av en konkret innsats, f.eks. en forebyggende innsats mot mobbing i skoler. Gjennom forskning, erfaring og evaluering sammenstilles en «pakke» som i neste omgang inngår i et konkret endringsarbeid. Tanken er at «leveransen» er vel så viktig som selve «pakken». Effektive og hensiktsmessige innsatser krever både solid faglig innhold, en gjennomarbeidet plan for iverksetting og en praksis basert på beskrevne rammer og retningslinjer. Om man kan hake av disse punktene i sjekklisten, øker sannsynligheten for å oppnå effekter og resultater i praksisfeltet tilsvarende resultater fra forskningsprosjektene.

Det er veldokumentert fra implementeringsforskningen at manglende effekter og resultater ofte skyldes mangelfull implementering. Med dette menes i hovedsak at tiltaket ikke gjennomføres i praksis slik det er utviklet og tenkt gjennomført av tiltaksutviklerne. I mange tilfeller gjennomføres «light-varianter» av et tiltak eller sentrale tiltakskomponenter uteblir helt eller delvis i gjennomføringen. Implementeringsgraden er meget sjelden i nærheten av 100%.

Boken skrives inn i og er del av ideen om kunnskapsbasert praksis. I boken  formidles sentrale elementer fra forskning knyttet til implementering, f.eks. identifiseres viktige forutsetninger og elementer i vellykket implementering. Tekstene drøfter fenomenet implementering i lys av klasseledelse, foreldresamarbeid og tiltak mot skolevegring. Forfatterne viser gjennom forskning og konkrete erfaringer hvordan endringsarbeid kan fremmes, men også hemmes. Siste del av boken er en type idebank som beskriver eksempler på metodikk for implementering, f.eks. IGP (individ/gruppe/plenum)-metoden, kollegabasert veiledning, ferdighetstrening i kommunikasjon, arbeid med implementeringsplaner, workshops med artikkellesing og case-arbeid.

Ifølge forfatterne beskrives implementeringsprosessen best igjennom en fasemodell jfr. figuren ovenfor. Implementering innebærer et endringsarbeid både på individ- og systemnivå. Dette endringsarbeidet er i boken ikke redusert til en «pakke» i et distribusjonssystem, men ser iverksetting av forebyggende og helsefremmende innsatser som et kontekstuelt, systematisk, systemisk og langsiktig endringsarbeid. I en slik ramme må også lokal kontekst hensyntas, noe som innebærer sensitivitet overfor lokale utfordringer, rammer og ressurser. 

Endring av atferd og praksis er som kjent en seig materie. Forfatterne viser – gjennom solid forskning og egne praksiseksempler – hvordan vi kan forstå implementering som fenomen og prosess. Boken har også mange forslag til hva vi som enkeltpersoner og institusjoner kan gjøre for å fremme hensiktsmessige endringsprosesser og få bukt med energitapperne.  

 

Utgitt av Universitetsforlaget   

Omtalt av: Vegard A. Schancke

År: 2015 Av: Bokomtale av Vegard Schancke
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)