Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6o0e7p
(Skriv inn koden over.)

 

Inkluderende læringsmiljø

"Inkluderende læringsmiljø" er skrevet av Inger Bergkastet, Charlotte Duesund og Tone Skyseth Westvig. Forfatterne arbeider alle som veiledere i Læringsmiljøteamet i Utdanningsetaten i Oslo. Forfatterne har lang erfaring fra skolearenaen som kontaktlærere, spesialpedagoger, øvingslærere, veiledere, sosiallærere og ledere. 


Målgruppe for denne boken er skoleledere, lærere og lærerstudenter som ønsker å arbeide helhetlig og systematisk med elevenes læringsmiljø. Boken inngår i serien «Nyttige verktøy for deg som kontaktlærer».

Bokens omdreiningspunkt er det aktuelle og viktige spørsmålet: Hvordan bidra til et inkluderende læringsmiljø? Forfatterne lener seg mot Utdanningsdirektoratets definisjon: «Med læringsmiljø mener vi de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på skolen som har betydning for elevens læring, helse og trivsel».

Figur: Sentrale tema i arbeidet med et inkluderende læringsmiljø

Som figuren viser, identifiseres 5 temaområder, som ifølge forfatterne danner rammeverket for arbeidet med et inkluderende læringsmiljø:

Klasseledelse, struktur og rammer;
Kommunikasjon og relasjon;
Hjem-skolesamarbeid;
Vennskap og inkludering;
Fra K06 (læreplanverket) til klasserommet.

Forfatterne drar linjer fra nyere kunnskapsoppsummeringer på feltet og kobler dette mot læreplanverket og forslag til konkret handling i klasserommet.  Her benytter forfatterne mange eksempler fra egen virksomhet i skoler og klasserom.
Både lærere og elever gis en tydelig stemme gjennom eksemplene. Forfatterne utpeker relasjonen mellom lærer og elev som nøkkelelement for trivsel og læring. Her er forfatterne på linje med Hattie, Nordenboe og annen nyere oppsummert forskning og kunnskap på feltet.

Mye litteratur på dette området har tradisjonelt sirklet rundt eleven som «problemet» - det være seg atferd, lærevansker – og gjerne begge deler. Atferdsproblem har tradisjonelt vært oppfattet og omtalt som en egenskap ved barnet. Analyse, forståelse og tiltak har vært sterkt preget av dette. Bergkastet og medarbeidere retter lyskasteren mot læreren. Fokus er på hvordan lærere – i et systemisk perspektiv - best kan utvikle en arbeidsform som virker inkluderende, forebyggende på problematferd, utløse lærelyst hos barna og virke trivselsfremmende i klasserom og skoler.

Forfatterne tar for seg de ulike temaområdene, redegjør for betydningen av temaet og omsetter kunnskapsstatus til ulike forslag til systematisk arbeid med læringsmiljøet. Det framkommer mange konkrete tips for arbeidet. Kapitlenes refleksjonsspørsmål fungerer fint som inspirasjon til lokale drøftinger, fagutvikling og forbedringsarbeid.

Utgitt av Gyldendal norsk forlag

Omtalt av: Vegard A. Schancke

År: 2015 Av: Omtalt av Vegard Schancke
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)