Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: bayj0b
(Skriv inn koden over.)

 

Inkludering og utvikling – førebyggande intervensjonar i barnehage og skule

Antologien «Inkludering og utvikling – førebyggande intervensjonar i barnehage og skule», er del av en serie på fire bøker om utvikling, vurdering og drift av evidensbaserte innsatser innen barnevern, utdanning, helse og politikk.

Evidensbasert forskning, politikk og praksis har fått en fremtredende plass i retorikk, faglig og politisk virksomhet de seneste 20 årene. Trenden er internasjonal.

Valg av tiltak preges ofte av ideologi, faglige moteretninger og intensjoner om å virke forebyggende. I denne boka «raker» forfatterne ut et knippe innsatser med dokumenterte effekter. Forfatternes inkluderingskriterier er spesifisert i følgende kravspesifikasjon:
Intervensjonene

  • er tilgjengelige for praksisfeltet i Norge;
  • har identifisert klare mål for endring;
  • er utviklet med en tydelig forankring i sentrale teoretiske perspektiv for de typer vansker og problem innsatsen er rettet mot;
  • har en tydelig implementeringsstrategi forankret i teori om hvordan en skaper endring;
  • er evaluert i Norge med forskningsdesign av høy kvalitet;
  • har gitt resultat som er publiserte i publiseringskanaler med fagfelleordning, helst i internasjonale tidsskrift.

Tiltakene som omtales og drøftes i denne boka er rettet mot skole og barnehage. Det overordnede formålet med innsatsene er å forebygge negativ psykososial utvikling og fremme gode læringsmiljø. Mer spesifikt handler tiltakene om forebygging av mobbing, ulike typer problematferd, psykiske helseproblem og helsefremmende innsatser for å styrke læringsmiljøet og bygge endringskraft i barnehager og skoler.

Tiltakene som løftes fram er:
PALS – en innsatsmodell for et inkluderende, problemforebyggende og positivt læringsmiljø i skolen;
Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd;
Respekt – et skoleomfattende tiltak for å redusere problematferd og styrke læringsmiljøet;
VIP – Veiledning og Informasjon om Psykisk helse;
Zippys venner – et skoleprogram som omhandler å mestre hverdagens utfordringer;
De Utrolig Årene – skole- og barnehageprogram.

I tillegg omtales et knippe programmer som ikke møter overnevnte kriterier, men som framstår lovende, ifølge forfatterne.

Tiltakene som vies plass i boka er solid forankret i lokal og kommunal ledelse, har en tydelig og gjennomtenkt faglig plattform og vurderes å være godt evaluert. Et gjennomgående trekk ved disse tiltakene, er at de innrettes mot robuste prinsipper for endring og utvikling av læringsmiljøet. Kanskje er det et tankekors at både lovverk og ordinær pedagogisk praksis forplikter barnehage og skole på sentrale forebyggende tema. Samtidig rapporteres det behov for, og etterspørsel etter disse innsatsene.

De dokumenterte effektene av tiltakene varierer noe. Gjennomgående er det rapportert små til moderate effekter av innsatsene. Dette er i tråd med internasjonal forskning på denne typen tiltak. Små til moderate effekter på universelle tiltak vurderes imidlertid å ha stor betydning i et samfunnsperspektiv.

Boken gir en kort og lett forståelig framstilling av hva evidensbaserte innsatser innebærer, hvilke krav praksisfeltet og ledere bør stille til aktuelle tiltak og beskriver konkrete, relevante tiltak for alle i posisjon til å arbeide forebyggende og helsefremmende innen skoler og barnehager.  

 

Om redaktørene:
Sigrun K. Ertesvåg er professor i pedagogisk psykologi ved Nasjonalt Senter for Læringsmiljø og Atferdsforskning, UiS.

Helene Eng er universitetslektor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, nord (RKBU Nord), UiT Norges arktiske universitet.

Ivar Frønes er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, og seniorforsker ved NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge.

John Kjøbli er forskningsleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør).

 

Boka er utgitt av Gyldendal Norsk Forlag

Omatalt av: Vegard A. Schancke

År: 2017 Av: Omtalt Vegard A. Schancke
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)