Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 30q3i4
(Skriv inn koden over.)

 

Kva ser vi - Kva gjer vi? Omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep. Skulen og barnehagen sine oppgåver

Boka er skrevet av Inge Nordhaug. Han er klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri, og er tilsett ved RVTS Vest.

Solid fagbok for skole og barnehage om et alvorlig tema.

Barnevoldsutvalgets utredning Svikt og svik  (Olsen, 2017) adresserte systemer som har sviktet barn og unge. Skole og barnehage møter omtrent alle barn fra ett års alder. Undersøkelser gjort av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, har vist at mange blivende barnehagelærere, grunnskolelærere og barnevernspedagoger opplevde at de ikke hadde fått nok kunnskap og kompetanse om fysiske og seksuelle overgrep. Mange følte at de i møtet med arbeidslivet ikke var godt nok rustet til å bistå barn i risiko» (op.cit.: s.65).

Med Inge Nordhaugs bok er hjelpen kommet. Allerede i tittelen drar han leseren inn i utfordringer for ansvarlige personer i møte med sårbare barn og unge. Som klinisk sosionom har Nordhaug mange års erfaring i arbeid med barn og unge som har vært utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Han har undervist i både barnehagelærer- og lærerutdanninger.

Boka er godt disponert med et velformulert språk. Den er praksisnær. Det er et godt grep at fagstoffet knyttes til et barnehagebarn og en elev, noe som gjør stoffet lett tilgjengelig. Men det hindrer ikke forfatteren både i å henvise til solid, oppdatert forskning på de områdene som belyses, og til forpliktelsene i normative dokumenter. Hvert kapittel oppsummeres og følges med refleksjonsspørsmål eller en oppgave til drøfting. Boka har også stikkordsregister.

Forfatteren loser leseren gjennom det fagstoffet «som er naudsynt for å fylle krava» i rammeplanene for utdanningene. Han legger vekt på å bidra til handlingskompetanse. Det gjør Kva ser vi- Kva gjer vi til en unik lærebok.

Det første kapitlet «Kva er omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep?» gir kunnskap om bokas sentrale begreper. Temaer som belyses er foreldrerollen, der det redegjøres for tilknytning og de minstebarna, men også for kultur og tilknytning, samt omsorgssvikt, med fokus på svikt i foreldrerollen. Han redegjør for både vold og seksuelle overgrep. I kapittel 2, «Hva skader det og hva koster det?» følger han opp med konsekvenser, blant annet med ny kunnskap om hva stress betyr for hjernens utvikling.

I de to påfølgende kapitlene, «Kva kan vi gjere?» og «Kva hindrar oss i å gjere det?» dreier det seg om hva lærere kan gjøre, og hvorfor vi unngår å gjøre det som vi er forpliktet til, både etter regelverket og moralsk.  Lærere må ta den uroen en kan kjenne alvorlig.  Det gis råd om samtaler, observasjon, logg, og om forankring i organisasjonen, om å søke hjelp i de systemene som kommunen har etablert og hos fagfolk som kan bidra til at en forstår hva en ser. Det dreier seg om å snakke med barn, men også om barn som tier og hvorfor de gjør det. I kapittel 5, «Korleis snakke med barn og foreldre?» kommer forfatterens erfaring som klinisk sosionom til sin rett, med instruktiv veiledning.  I siste kapittel, «Kva seier lovene», redegjøres det kort og presist om de mest aktuelle lovene. Foreliggende bok er et godt bidrag til økt kunnskap og kompetanse for lærere i skole og barnehage.

 

Litteratur:

Olsen, A.-K. (2017). NOU 2017: 12 Svikt og svik — Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.  Oslo.

 

Boka er utgitt av Fagbokforlaget

År: 2018 Av: Omtalt av Ingeborg Tveter Thoresen
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)