Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1p5853
(Skriv inn koden over.)

 
Bokomtale

Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn

Antologien «Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn» omhandler ulike perspektiver, kunnskapsgrunnlag og praktiske tilnærminger innen fagfeltet psykososialt arbeid. Forfatterne har i hovedsak sin tilknytning til masterutdanningen i psykososialt arbeid ved Høgskolen i Østfold.

Bokens bidrag bygger på et omfattende materiale fra forfattergruppens forsknings- og fagutviklingsprosjekter. Leseren inviteres til et bredt knippe arenaer og målgrupper. Vi utfordres til refleksjon over sammensatte og komplekse problemstillinger. Forfatterne «besøker» både skolen, sykehjemmet, tiltak for rusmiddelavhengige, psykisk syke og psykisk utviklingshemmende. Vi følger fagfolkene i deres møter med deg og meg når vi møter utfordringer med rus og avhengighet, mobbing, demens og alvorlig, kronisk sykdom. Vi «vandrer» så å si sammen med velferdsstatens gode hjelpere og får innblikk i psykososialt arbeid. Den overordnede målsettingen med psykososialt arbeid er ifølge forfatterne å gi profesjonell støtte og bidrag til læring, endring og utvikling for å både forebygge og avhjelpe skade, trøbbel og problem.

Psykososialt arbeid – slik forfatterne omtaler og behandler feltet – er virksomhet som har som utgangspunkt å «se» og forholde seg til hele mennesket i kontekst.  Enkeltindividenes psykiske helse og deres sosiale og kulturelle bakgrunn er i bokens perspektiv uadskillelige størrelser under kontinuerlig og gjensidig påvirkning. Blikket vendes bort fra en ensidig biomedisinsk forståelses- og handlingsmodell. Forfatternes faglige ståsted omtales som en helhetlig biopsykososial tilnærming.  

I bokens første del får leseren en innføring i sentrale begreper og forståelsesmodeller. Leserne tilbys en fin oversikt over dette fagområdets utviklingsbaner mot en integrert tverrfaglig disiplin. Forfatterne viser hvordan juss, pedagogikk, psykologi, religion, etikk og samfunnsvitenskap er innvevde bestanddeler i kunnskapsgrunnlag og utøvelsen av psykososialt arbeid overfor pasienter, klienter og hele befolkningen. Forståelse av denne komplekse veven av påvirkningsfaktorer på individ og systemnivå, er et viktig premiss innen dagens folkehelsearbeid. Psykososialt arbeid som endringsarbeid trer fram gjennom tekstene som en velbegrunnet, aktuell og relevant nisje.

Det er en myk overgang til bokens del 2 som omhandler «betydningsfulle samtaler». Gjennom en narrativ tilnærming, får leserne «reise sammen» med fagfolkene på utflukter mot meningsskapende prosesser – som det heter i teksten. Vi møter mennesker av kjøtt og blod i krevende livssituasjoner. Leserne får temmelig åpenbart påfyll, inntrykk, kunnskap, tanker om tilnærminger og metoder samt mange eksempler på konkrete framgangsmåter. Det er fint. Det er også fint at verktøykassen omtales som kontekstuell. Vi skjønner hvordan lovverket og myndighetenes ønsker om innsats omkranser det psykososiale arbeidet. Det virker meningsfullt «å være med» i en pasient- og pårørendesamtale. Sekvensene kan egne seg godt som case både i studier og på kollegaseminarer. Her er det nok noe å lære for veldig mange.

Del 3 skrives fram under fanen «kritiske perspektiver på individ og samfunn». Forfatternes ambisjon om å slå et slag for en såkalt helhetlig tilnærming utdypes. Leserne møter også i denne delen konkrete eksempler - fra ettervern og reintegrering av rusmiddelavhengige, utfordrende arbeid med psykisk utviklingshemmende til innblikk i frivillighet slik det kan utøves og forstås i et posthumanistisk perspektiv i sykehjem. Mange tidligere problemstillinger løftes et knepp, og leseren møter tekstsekvenser som drøfter forholdet mellom idealer og realiteter, makt, avmakt og medvirkning, aktør og struktur. Jeg savner dog et noe mer overbyggende teoretisk rammeverk for denne delen.  På den annen side gir tredelingen boken fin spenst, nerve og dybde.

Forfatterne øser generøst av sin rikholdige psykososiale kunnskapskrukke. Prosjekter og empiri er godt sammenristet med teoretiske og kritiske perspektiver på tjenesteutøvelse og fagutvikling. Leseren får et godt innblikk i hva psykososialt arbeid kan være.

 

Boka er gitt ut av Gyldendal forlag (2019)

Omtalt av: Vegard A. Schancke

År: 2020 Av: Omtalt av Vegard A. Schancke, seniorrådgiver ved KoRus-Nord
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)