Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0ws6ky
(Skriv inn koden over.)

 

Sosiale landskap og sosial kapital

«Sosiale landskap og sosial kapital» er skrevet av Per Morten Schiefloe. Schiefloe er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet). Denne boken bygger på en tidligere utgave publisert i 2007, som Schiefloe skrev sammen med Inge Bø. Begrunnelsen for ny utgave, er ny forskning på dette feltet.    

«Sosiale landskap og sosial kapital» er en grunnbok i temaet og retter seg mot fagfolk og studenter innen fagområder som sosiologi, statsvitenskap, pedagogikk, helse-/sosialfag, organisasjonsfag og lærerutdanning. Formålet med boken er ifølge forfatteren å besvare spørsmål som: Hva sosiale nettverk er, hvordan de etableres og vedlikeholdes, hvilke konsekvenser de har i ulike faser i tilværelsen, hvordan sosial kapital bygges og fungerer og hvilken rolle moderne teknologi har for nettverksdannelse. Boken er relevant for et bredt spekter av profesjons- og faginteresser.

Begrepet sosialt nettverk tas muligens for gitt av de fleste og benyttes hele tiden - nær sagt over alt. Kanskje er det litt overraskende for noen at begrepet først dukket opp innen samfunnsvitenskapen så sent som på 1950-tallet. I Norge ble begrepet integrert i faglitteraturen fra 1970-tallet. Mange tenker kanskje at nettverksbegrepet har hatt et mye lengre liv. Dette henger muligens sammen med det Schiefloe beskriver som begrepets «reise» fra faglitteraturen til dagligspråket. De fleste vil nok i dag nærmest ta for gitt at individets sosiale nettverk har betydning for ressurstilgang, maktposisjoner, tilpasning og mestring. Schiefloe viser hvordan forskningen har gitt oss denne kunnskapen. Kunnskap om sammenhenger mellom tilgjengelig sosial kapital, individets helse og opplevelsen av hvem vi er, framstår som kjerneområder både for god individ-, familie- og samfunnsforståelse.  Hverdagsforståelsen av begrepet har sitt motstykke innen behandlingsprofesjoner som psykiatri, barnevern og sosialt arbeid. Det er i dag vanskelig å tenke seg disse profesjonene uten systemisk arbeid og nettverkstilnærming i verktøykassen.

Schiefloe gir leseren en god innføring og oversikt over temaet nettverk og nettverksforskning. Forfatteren bygger bro mellom samfunnsvitenskapens klassiske drøftinger av kapitalformene:  

human kapital - særlig utdanning, ferdigheter og kunnskap;
kulturell kapital - særlig individets språk, atferdsformer, ambisjoner og sosiokulturelle ferdigheter;
sosial kapital - de ressurser som er tilgjengelige gjennom deltakelse i nettverk og nyere forskning om de samme temaene fra inn- og utland.

Schiefloe beskriver, illustrerer og dokumenterer forskning og kunnskap om nettverk og nettverksforskning gjennom gode eksempler og forståelige modeller. Bokens tema løftes inn på områder som økonomi, helse, sosialt arbeid, organisasjonsliv og samfunnsbygging. Schiefloes bok er definitivt et viktig bidrag til vår forståelse av moderne folkehelsearbeid.   

Utgitt av Universitetsforlaget 

Omtalt av: Vegard A. Schancke
År: 2015 Av: Bokomtale av Vegard A. Schancke
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)