Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7q38kv
(Skriv inn koden over.)

 
Bokomtale

Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak

Boken «Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak» er en antologi; altså en samling litterære tekster, eller en artikkelsamling. Dette kommer tydelig frem allerede i forordet, hvor det informeres om at de fleste bidragene er bygget på forskningsprosjekter tilknyttet programmet Vold i nære relasjoner ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Det påpekes samtidig i forordet at dette har satt begrensninger med tanke på hvilke områder innen voldsfeltet som har blitt dekket i boken. Dette er informasjon som er nyttig å ha med seg i den videre lesingen.

Antologien innledes med et kapittel av redaktørene Kristin Skjørten, Eilisiv Bakketeig, Margunn Bjørnholt og Svein Mossige. Her gis det både en gjennomgang av utviklingstrekk ved voldsproblematikken i et historisk perspektiv, og en forklaring på videre oppbygning av boken. For en ivrig leser som har satt seg fore å lese hele boken, er dette en nyttig introduksjon som setter et rammeverk for resten av lesingen. Det nevnes også at den røde tråden vil være «vold i nære relasjoner som et felt i bevegelse», noe jeg opplever at resten av boken svarer til ved at den omhandler mange ulike områder innen vold i nære relasjoner, og setter det inn i et historisk og kulturelt perspektiv.

De følgende 14 kapitlene er skrevet av en rekke anerkjente, samt noen mindre kjente, forskere og klinikere. Alle forfatterne er presentert på slutten av boken, og preges av forfatternes faglige tyngde og brede forskererfaring. De fleste artiklene er også utgitt selvstendig. Derfor har hvert kapittel et sammendrag på begynnelsen, og en oppbygning som en artikkel med innledning, metode, resultater, diskusjon, avslutning og referanseliste. Språket er i de fleste kapitlene gjennomgående godt og akademisk, samtidig som det gis gode forklaringer på begreper underveis. Kapittel 12 skiller seg dog negativt ut fra resten av boken. Kapittelet omhandler en politikampanje mot vold i parforhold. Forfatteren framstår som svært kritisk til kampanjen som omtales og teksten oppleves som rotete.

Boken er delt inn i to hoveddeler hvor den første delen omhandler «Forståelser, konsekvenser og omfang av vold» og den andre delen «Hjelp og kontroll». Målgruppen oppgis å være fagfolk, studenter og andre med interesse for feltet. Min vurdering er at det noe tunge akademiske språket gjør boken mindre aktuell for lekfolk som ikke har noe forkunnskap om vold i nære relasjoner spesielt, eller forskning generelt.

Som det loves i forordet gir boken innsikt i en bredde av vold i nære relasjoner, både gjennom livsløpet og sett fra ulike faglige perspektiver. Temaer som vold og seksuelle overgrep i parforhold antas å være kjent for mange, men blir her satt inn i en kontekstuell ramme. Noen kapitler presenterer nyere forskning på kjente områder. I kapittel 4 bruker Kvaale og Mossige kvalitative data til å gi ny innsikt om ungdommers selvskading. Boken avsluttes med et kapittel om helse hos barn som kommer til barnehusene. Andre kapitler presenterer kunnskap som for mange antas å være ukjent fra tidligere. Eksempelvis presenterer Sandmoe i kapittel 7 viktig innsikt når det gjelder vold og overgrep mot eldre, og i kapittel 10 får vi et innblikk i saksgangen hos barnehusene. Boken vil således kunne oppleves som nyttig, både for dem som søker ny kunnskap på feltet og for dem som i større grad ønsker en oppdatering på nyere forskning.

Etter å ha lest antologien fra perm til perm, sitter jeg dog litt sliten igjen. Det er mye informasjon som skal fordøyes og prosesseres. Slik sett er det greit at boken ikke nødvendigvis må leses i sin helhet, men at leseren kan velge ut de kapitlene man selv ønsker. For dem som velger denne strategien vil jeg uansett oppfordre til å lese forordet og kapittel 1 innledningsvis, da disse to setter en ramme for de andre kapitlene. For min egen del vil nok boken bli tatt fram igjen og bli brukt som et slags oppslagsverk senere.

 

Utgitt av Universitetsforlaget (2019)

Det er åpen tilgang til boken på idunn.no

År: 2020 Av: Omtalt av Cathrine Eide, Psykologspesialist
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)