Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: c6i566
(Skriv inn koden over.)

 

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)

Om Barne-, ungdoms og familieetaten (Bufetat)

Bufetat er organisert i Barne-, ungdoms og familiedirektoratet med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som øverste organ. Bufetat jobber blant annet med statlig barnevern, familievern og adopsjon.

Bufetats ansvar og hovedoppgaver

Bufetats hovedoppgavene er å gi barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet. Bufetat gir bistand, refusjon og veiledning til kommunalt barnevern.

Bufetat veileder og bistår fagfolk i temaer som universell utforming, menneskehandel, tvangsekteskap, seksuell orientering og kjønnsidentitet, levekår og sosial inkludering, og forvalter forskjellige tilskuddsordninger. Bufetat bidrar til forskning og utvikling som skal danne grunnlaget i arbeidet for et kunnskapsbasert barne- og familievern. Målet er å styrke kvaliteten på statlig og kommunalt barnevern.

 

Barn og unge

Når det gjelder barn og unge arbeider Bufetat i hovedsak med:

 • Rekruttering, opplæring og veiledning av fosterhjem, beredskapshjem og familiehjem
 • Drifting av ulike barneverninstitusjoner i Norge sammen med kommuner, organisasjoner og private aktører.  Bufetat tilbyr institusjonsplasser og godkjenner private og kommunale barneverninstitusjoner. For mer info >> barneverninstitusjoner
 • Tilbyr familieråd, som er et møte hvor familier som er i en vanskelig situasjon, samles med slekt og andre som er betydningsfulle for barnet.  Intensjonen med familieråd er at flere barn og unge skal få hjelp i familien og nettverket, i stedet for å flytte i fosterhjem eller i barneverninstitusjon. For mer info >> familieråd
 • Gir barn og unge med atferdsvansker hjelp og støtte gjennom effektive tiltak og behandlingsmetoder, både hjemme eller gjennom korte perioder på barneverninstitusjon. Eksempler på effektive forskningsbaserte tiltak rettet mot barn og unge med atferdsvansker er PMTO, FFT, MST og MultifunC. Tiltakene er gratis. For mer info >> hjelp og støtte til barn og unge med atferdsvansker    
 • Å sørge for at enslige mindreårige under 15 år får tilbud om opphold på et omsorgssenter. Bufetat driver fem omsorgssentre, og veileder kommuner om valg av botiltak for enslige mindreårige. Bufetat refunderer utgifter til kommunale barneverntiltak ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.
 • Å bistå adopterte barn som ønsker kunnskap om sin biologiske bakgrunn. Adopterte barn som har fylt 18 år har rett til å få kunnskap om sin biologiske bakgrunn. Det er kun den adopterte selv som har rett til å få tilgang til disse opplysningene. For mer informasjon >> adopsjon/biologiske foreldre  

 

Familie og foreldre

Når det gjelder familie og foreldre arbeider Bufetat blant annet med:

 • Adopsjon, for å gi et godt og varig hjem til et barn som ikke kan bli tatt hånd om av sine biologiske foreldre. Les mer >> adopsjon  
 • Familievern - et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer som f.eks. parterapi og familieterapi, mekling ved separasjon og samlivsbrudd og foreldresamarbeid og samvær. For mer info >> familievernkontorene
 • Foreldreveiledning - et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Programmet er todelt, hvor den ene delen brukes i det daglige arbeidet på helsestasjonene, og den den andre delen er gruppebasert og bygger på ICDP-programmet (International Child Development Program). For mer info >> foreldreveiledning
 • Drifter og tilbyr senter for foreldre og barn. Sentrene gir støtte og veiledning til familier som har eller venter barn. Familiene bor i leiligheter ved sentrene i en begrenset periode. Formålet er å gi det enkelte barn bedre utviklingsmuligheter gjennom styrking av foreldreferdigheter. For mer info >> senter for foreldre og barn 
 • Krisesentrene – som gir voldsutsatte og deres barn et foreløpig botilbud. Sentrene er et lavterskeltilbud som gir råd, støtte og veiledning til personer som har vært utsatt for mishandling, overgrep eller vold i hjemmet. Det er 51 sentre, de er åpne for alle uavhengig av verdi- eller livssyn og brukerne sikres anonymitet. Krisesentrene har meldeplikt til barnevernet. Les mer >> krisesentrene  
 • Tilskuddsordninger til Incestsenter, voldtektssentre og landsdekkende telefon for incestutsatte og seksuelt misbrukte. Disse tjenestene gir råd, støtte og veiledning til ungdommer, kvinner og menn som er eller har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep. Tilbudet er gratis, og tilsatte har taushetsplikt. Les mer >> incestsenter  
 • Flere oppgaver etter ekteskapsloven som ekteskapstest, ekteskap inngått i utlandet, godkjenning av vielsesritualer for trossamfunn og livssynssamfunn og godkjenning av ugyldig ekteskap. For mer info >> godkjennelse av ekteskap 

 

Fem regioner

Bufetat er inndelt i fem regioner, Region Midt-Norge, Region nord, Region sør, Region vest og Region øst. De fem regionene har ansvar for drift og tjenester knyttet til det statlige barnevernet og familievernet. I regionene finnes det:

 • fagteam (som er kommunenes kontakt til det statlige barnevernet)
 • barne- og ungdomsinstitusjoner
 • omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere
 • fosterhjemstjenester
 • familievernkontor
 • familie- og nærmiljøbaserte barneverntiltak (nærmiljøbaserte barneverntiltak inkluderer familieråd, sentre for foreldre og barn og forskningsbaserte atferdstiltak)

Regionene har i tillegg ansvar for behandling av adopsjonssaker i sin region og enkelte andre tiltak rettet inn mot kommunene. Enkelte av regionene har også ansvar for drift av sentre for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. For mer informasjon om hver region:

Her finner du lenke til de fem regionskontorene >> bufetat.no

 

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer