Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: w3p0y7
(Skriv inn koden over.)

 

Barne og ungdomspsykiatrien (BUP)

Hva er barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)?
BUP er et poliklinisk spesialisthelsetilbud innenfor psykisk helsevern for barn og ungdom. BUP gir et tilbud til barn og ungdom under 18 år, og deres familier (kan gi tilbud opp til 23 år, ved påbegynt behandling). På BUP er barnet/ungdommen og foreldrene oftest på dagtid. Her forsøker man å finne ut hva som plager barnet/ungdommen eller familien. De ansatte på BUP har taushetsplikt. BUP har meldeplikt til barnevernet dersom barn lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling.

Mange ganger kan det være viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer dit. Det er to brosjyrer som gir informasjon om BUP til barn og ungdom; «Hva med meg da» og «Kan BUP hjelpe meg». Bruk gjerne brosjyrene som utgangspunkt for samtaler med barnet/ungdommen.

Hvem arbeider på BUP?
På BUP kan du treffe psykolog, psykologspesialist, familieterapeut, klinisk pedagog, klinisk sosionom, klinisk barnevernpedagog og barnepsykiater. Det kan også være andre yrkesgrupper representert. Noen ganger arbeider flere av de ansatte sammen. BUP har også et kontorpersonale som bistår deg med praktisk hjelp og svarer på henvendelser.

Hvordan komme i kontakt med BUP?
Barn, ungdom og foreldre kan selv kontakte BUP i kriser, eller for å be om råd. Dette kan skje anonymt dersom det er ønskelig. Fastlege og barneverntjeneste kan henvise til BUP. Henvisningen skjer skriftlig. Foreldre må samtykke i henvisning dersom barnet er under 16 år.

Hvorfor henvises barn og ungdom til BUP?
Det som er felles for de barn og ungdommer som er i kontakt med BUP er at de opplever følelsesmessige problemer som gjør at de vantrives og har vanskeligheter i sin hverdag. Dette kan handle om uro, angst, tristhet, konsentrasjonsvansker, sinne, ettervirkninger etter ubehagelige opplevelser/hendelser, forstyrret søvn, vanskeligheter i forhold til kropp og mat, tankeproblemer eller rusproblemer.

Barn og unge som kommer i kontakt med BUP opplever ofte vanskeligheter i relasjonen til andre mennesker, som venner, lærere, søsken og foreldre.

Samarbeid med andre:
BUP jobber tverrfaglig og tverretatlig og samarbeider bl.a. med barnehage, skole og de kommunale helsetjenestene som helsesøster, fastlege, utekontakten, pedagogisk psykologisk tjeneste(PPT) eller barnevernet. Dersom BUP skal samarbeide med andre må foreldre og/eller ungdommen gi sitt samtykke. Ved behov kan BUP veilede de samarbeidende instansene.

Hvordan arbeider BUP?
BUP tilbyr utredning og behandling med samtaler, terapi, forskjellige aktiviteter og medisinering.

Utredning: BUP bruker den første tiden til å skaffe seg oversikt over situasjonen til barn og unge som er henvist. De snakker med barnet/ ungdommen, foreldrene og andre som kjenner situasjonen godt. Det brukes også spørreskjema og tester. Når BUP har dannet seg et bilde av det som fungerer bra og det som ikke fungerer bra, blir BUP sammen med barnet/ungdommen og foreldrene enig om hvilke områder man skal jobbe videre med og hvordan man skal samarbeide.

Behandling: På BUP er samtalen den viktigste arbeidsmåten. BUP samtaler og diskuterer vanskeligheter og muligheter med barnet/ungdommen og foreldrene, og det legges planer for en positiv utvikling. BUP kan snakke med barn/ungdom og foreldre sammen og hver for seg. Samtaler på BUP kan inneholde lek, skriving, tegning og også rollespill. Man kan delta i grupper med jevnaldrende. Noen kan få tilbud om medisiner. BUP kan henvise barnet/ungdommen videre til andre deler av psykisk helsevern for barn og ungdom.

Forebyggende arbeid: BUP arbeider også med forebyggende arbeid knyttet til psykisk helse. Dette gjøres blant annet gjennom undervisning, veiledning og informasjonsarbeid.

Rettigheter og klagemuligheter:
Her finner du informasjon om klageordningene og rettigheter i helse- og omsorgstjenestene >> helsetilsynet.no

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer