Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4h345h
(Skriv inn koden over.)

 

Barnevern

Barnevernets ansvar og hovedoppgaver.

Staten og kommunene har oppgaver og ansvar på barnevernområdet. I kommunene er det den kommunale barneverntjenesten som utfører det daglige løpende arbeidet. Barnevernets ansvar og oppgaver er regulert av Lov om barneverntjenester av 17.juni 1992. Loven gjelder for alle barn under 18 år som oppholder seg i Norge. Tiltak som er iverksatt før barnet fylte 18 år kan, etter samtykke fra barnet, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak omhandlet i loven, inntil barnet fyller 23 år.

Barnevernet jobber etter det overordnede prinsippet om at hensynet til barnets beste skal veie tyngst i saker der det står i motsetning til andre sentrale prinsipper. I utgangspunktet forutsetter samfunnet at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre. Denne forutsetningen ”det biologiske prinsipp” er grunnlaget for norsk og internasjonal lovregulering av forholdet mellom barn og foreldre. Tilknytningen til foreldrene er som en ressurs i seg selv for barna. Barnevernet skal så langt som mulig bidra til at familien får best mulig vilkår for å ta vare på barna sine. Barnevernet jobber også etter «nærhetsprinsippet» som legger til grunn at barn og unge bør slippe å skilles fra fellesskapet i eget nærmiljø.

Barnevernets hovedoppgave er

 • å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
 • å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår

Barneverntjenesten skal først og fremst gi hjelp og støtte slik at foreldrene selv skal kunne makte å ivareta sitt omsorgsansvar. Slik hjelp og støtte kan gis i form av ulike hjelpetiltak i hjemmet, som for eksempel råd og veiledning til familien, avlastningstiltak, støttekontakt og barnehageplass. Barn som har særlige behov, skal først og fremst få hjelp i sitt eget hjem.

Barneverntjenesten har også et ansvar for å gripe inn dersom hjelpetiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å ivareta barnets behov. Noen ganger kan det være nødvendig å plassere barn utenfor hjemmet i en kortere eller lengre periode. Barneverntjenesten kan plassere barn med alvorlige atferds- og rusproblemer i institusjon for undersøkelse og behandling. Dette kan skje med eller uten foreldrenes samtykke. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, eller barnets samtykke etter fylte 15 år, må det treffes vedtak om dette i fylkesnemnda etter forslag fra kommunen.

Hvem jobber i barnevernet og hvilken kompetanse har de?

Flertallet av de ansatte i barnevernet er enten barnevernspedagoger eller sosionomer i tillegg til jurister og psykologer. De skal ha særlig kompetanse på barns utvikling, utvikling av ressursorientert foreldrekompetanse, vurdering av omsorgskompetanse, saksbehandling, tilrettelegging av oppvekstmiljø og omsorgskompetanse i tillegg til relasjons- og kommunikasjonskompetanse. De ansatte i barnevernet har en omfattende taushetsplikt. Barnevernet kan gi opplysninger til andre forvaltningsorganer når dette er nødvendig for å fremme tjenestens oppgaver.

Hvordan arbeider barnevernet?

En barnevernsak starter ofte med en bekymringsmelding. Det kan være barnehager, skoler, helsestasjon, leger eller naboer/annen familie som melder bekymring rundt barn. Foreldre, ungdommer og andre tar også ofte kontakt med barneverntjenesten for å få hjelp i en vanskelig situasjon. Deretter undersøkes omsorgssituasjonen til barnet/barna det er meldt bekymring for. En undersøkelse skal gjennomføres snarest, og senest innen tre måneder. I omfattende og tidkrevende undersøkelser, kan fristen være seks måneder. Undersøkelsen skal være tilpasset sakens alvorlighetsgrad, stå i forhold til meldingens innhold og ivareta barnets beste. Dersom undersøkelsen gir grunnlag for hjelpetiltak, skal barneverntjenesten iverksette tiltak etter loven. Tiltakene skal følges opp av barneverntjenesten. Barnevernet arbeider også forebyggende, gir råd og veiledning og forbereder saker for behandling i fylkesnemnda.

Bekymringsmeldinger til barneverntjenesten

 • Alle som bekymrer seg for et barns utvikling eller omsorg kan ta kontakt med barneverntjenesten.
 • Foreldre, barn og ungdommer kan selv ta kontakt og be om hjelp.
 • En melding til barneverntjenesten kan være muntlig eller skriftlig, pr telefon eller ved henvendelse.
 • Privat person kan være anonym eller stå frem med navn.
 • Offentlig person kan ikke være anonym.
 • Barneverntjenesten skal vurdere en bekymringsmelding, snarest, og senest innen en uke. Dersom meldingen gir grunnlag for undersøkelse, skal barneverntjenesten iverksette undersøkelse, hvis ikke skal meldingen henlegges.
 • De som har sendt melding til barneverntjenesten skal få bekreftelse på at meldingen er mottatt innen 3 uker fra meldingen ble mottatt.

Kommer meldingen fra en offentlig instans skal barnevernet gi tilbakemelding om hvorvidt det er åpnet en undersøkelse. Hvis det opprettes undersøkelse skal den offentlige instansen få en ny tilbakemelding når undersøkelsen er avsluttet med opplysninger om saken er henlagt, eller om barnevernet følger opp saken videre.

For mer informasjon om hvordan du kan kontakte barnevernet gå til barnevernet.no eller barnevernvakten.no  

Hjelpetiltak

Ved iverksetting av tiltak overfor et bestemt barn, skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet. Hjelpetiltakene skal styrke barnets og foreldrenes ressurser og foreldrenes omsorgskompetanse, på en måte som reduserer behov for mer alvorlige inngrep senere, som omsorgsovertakelse. Hjelpetiltak kan f.eks. være barnehagetilbud, skolefritidsordning, besøkshjem, råd- og veiledning, økonomisk stønad, tilsyn i hjemmet, ansvarsgruppe, frivillig fosterhjemsplassering, frivillig institusjonsplassering, tiltak som kan stimulere barns fritidsaktiviteter, avlastningstiltak i hjemmet. Dersom slike hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan barnevernet plassere barn i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon. Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) samarbeider med den kommunale barneverntjenesten i forhold til fosterhjemsplassering og institusjonsplasseringer. For mer informasjon om tiltak og fosterhjem, gå til barnevernet.no

Akutte situasjoner

Som hovedregel er det fylkesnemnda som treffer vedtak som innebærer tvang overfor foreldre og/eller barn. Fordi det i enkelte tilfeller kan haste med å treffe vedtak, åpner barnevernloven for at barneverntjenesten, og i noen tilfeller påtalemyndigheten, kan treffe foreløpige eller midlertidige vedtak i akuttsituasjoner. Begrunnelsen for å gjennomføre en så stor inngripen er at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet dersom vedtaket ikke treffes og gjennomføres straks. I akutte situasjoner kan du ta kontakt med den kommunale barneverntjenesten eller: 

Opplysningsplikten

Alle som arbeider i offentlige instanser og tjenester, samt organisasjoner og private som utfører arbeid eller tjenester for stat, fylkeskommune eller kommune har opplysningsplikt til barneverntjenesten når;

 • det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. §§ 4-10, 4-11 og 4-12,
 • et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. § 4-24,
 • det er grunn til å tro at det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel, jf. § 4-29.

Disse skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt og etter pålegg fra barneverntjenesten, gi opplysninger til barneverntjenesten når de har grunn til å tro at et barn befinner seg i en situasjon som beskrevet i punktene ovenfor.

Partsrettigheter og klagemuligheter

I en barnevernssak er det først og fremst barnets foreldre og barnet selv som er part. Under generelle saksbehandlingsregler på regjeringen.no,  finner du utfyllende informasjon om partsrettigheter på barnevernområdet.

For informasjon om klage og klagebehandling på barnevernområdet, gå til helsetilsynet.no

Fylkesnemnda og Fylkesmannens myndighetsområder

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er selvstendige forvaltningsorgan og avgjør alle tvangsvedtak. Fylkesmannen fører tilsyn med den kommunale barneverntjenesten og barneverninstitusjonene. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak som den kommunale barneverntjenesten har fattet. For mer informasjon gå til Retningslinjer om saksbehandling i barneverntjenesten kap 6 Saksbehandlingen i Fylkesnemnda.

For mer utfyllende informasjon om barnevernet >> barnevernet.no

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer