Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: w8q2u3
(Skriv inn koden over.)

 

Familievernkontorene

Familievernet er et offentlig og gratis lavterskeltilbud til par, familier og enkeltpersoner med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. De fleste søker familievernkontoret om hverdagsproblemer, vansker, konflikter eller kriser i familien. Det er 64 familievernkontor i Norge. To tredjedeler av disse er statlige og en del av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). De øvrige familievernkontorene eies av kirkelige stiftelser og har driftsavtaler med Bufetat. Familievernkontorene skal gi samme tilbud til brukerne uavhengig av livssyn og religion. På familievernkontorene jobber det sosionomer, psykologer samt flere andre faggrupper.

Ansvar og oppgaver
Familievernkontorenes ansvar og oppgaver reguleres av Lov om familievernkontor. Familievernet har en viktig rolle i forebyggende arbeid gjennom foreldreveilednings- og ulike samlivsprogrammer, men de har også lovpålagte oppgaver som mekling ved separasjon og samlivsbrudd. Kontorene gir tilbud om terapi, rådgivning og veiledning når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. På familievernkontoret kan du få hjelp til:    Foreldresamarbeid og samvær
Familievernkontoret tilbyr hjelp til foreldre som ikke bor sammen når ved uenighet om hva som er den beste ordningen for barna i forhold til bosted og samværsordninger. Tilbudet tar sikte på å bedre foreldresamarbeidet til det beste for barna. Foreldrene bestemmer hva som skal drøftes på familievernkontoret. En samværsavtale kan for eksempel regulere praktisering av fast delt bosted ved ferier, høytider og sykdom. Mer om foreldresamarbeid og samvær >> bufetat.no  

Parterapi og familieterapi
Familievernet tilbyr både parterapi, familieterapi, samtaler med enkeltpersoner og barn og unge. Parterapi tilbys til gifte, samboende, særboende og likekjønnede. Bakgrunnen for parterapi kan være problemer i parforholdet eller forhold knyttet opp mot samlivsbrudd.  Aktuelle tema i parterapi kan være: kommunikasjonsproblemer, at par ønsker å avslutte forholdet/jobbe videre med forholdet, kriser, seksuelle problemer, vold, trusler og utroskap.   Familieterapi tilbys ved konflikter mellom foreldre og barn og/eller mellom flere generasjoner. Utgangspunktet for familieterapi er at foreldre er de viktigste personene for barns utvikling. Aktuelle tema i familieterapi kan være: samspillsproblematikk i familier, problemer mellom generasjonene, nybakte foreldre – omstilling, ansvar og omsorg, utfordringer med dine, mine og våre barn, foreldresamarbeid og ekspartnere, kulturkonflikter, familievold, sykdom, tap, tvangsekteskap og andre helseskadelige tradisjoner. For mer informasjon om parterapi og familieterapi >> bufetat.no  

Lovbestemt mekling ved separasjon og samlivsbrudd
Lovbestemt mekling er hjemlet i ekteskapsloven og barneloven og utføres ved alle familievernkontor. Meklere har faglig kompetanse gjennom utdanning og yrkeserfaring. De har gode kunnskaper om barne- og familiepsykologi, og om barn og voksnes reaksjoner i og etter samlivsbrudd. Obligatorisk mekling gjelder for ektefeller som skiller lag og har barn under 16 år, samboere som skiller lag og har felles barn under 16 år og foreldre som skal bringe sak inn for domstolen om foreldreansvar, hvor barnet skal bo og ha samvær, etter barneloven.   I meklingsarbeidet står hensynet til de berørte barna sentralt. Barn har rett til samvær med begge foreldrene og å bli hørt. Målet med mekling er å få foreldre til å komme frem til en avtale om foreldreansvar, hvor barna skal bo og en samværsordning. Mekler skal ha fokus på barnas beste, og avtalen som foreldrene kommer frem til skal ha barnets beste i fokus. Avtalen er foreldrenes eiendom og skal ikke oppbevares på familievernkontorene.   Foreldre tilbys syv timers gratis mekling. Første meklingstime er obligatorisk og etter denne timen skriver mekler ut en meklingsattest. Hvis foreldre ikke er enige etter første meklingstime, oppfordres de til videre mekling i opptil seks timer til hvis mekler tror dette kan føre til en avtale. Alle som er gift og har barn under 16 år må ha gyldig meklingsattest før Fylkesmannen innvilger separasjon. For mer info om mekling ved separasjon og samlivsbrudd gå til >> bufetat.no  

Brukermedvirkning
Familievernkontorene i Bufetat er opptatt av aktiv brukermedvirkning og har derfor har innført KOR (Klient- og resultatstyrt praksis). KOR er et verktøy for brukermedvirkning i terapeutisk arbeid, og brukes i enkeltsamtaler, parsamtaler, samtaler med barn og foreldre og familiesamtaler. KOR vektlegger blant annet brukernes egen forståelse av hva som skal til for å skape endring. For mer informasjon om KOR i familievernet gå til >> bufetat.no    Hvordan komme i kontakt med Familievernkontorene?
Alle som ønsker det, kan henvende seg direkte til et familievernkontor. Man trenger ikke henvisning fra hjelpe- eller helseapparatet. Dersom du trenger bistand fra i forhold til overnevnte problematikk ta direkte kontakt med familievernkontoret der du bor. Finn ditt familievernkontor >> Alle familievernkontor   For mer informasjon om familievernkontorene gå til >> bufetat.no 

 

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer