Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: s15y6a
(Skriv inn koden over.)

 

Helsestasjonen

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten er et forebyggende tilbud til barn og ungdom 0-20 år, og skal i et tverrfaglig samarbeid bidra til å skape et godt oppvekstmiljø. Helsestasjonenehar ansvar for og kompetanse til forebyggende arbeid og til å bistå barn og foreldre som har behov for særskilte tiltak.

Nyere forskning indikerer at barn som fra tidlig alder viser vedvarende aggressiv atferd og manglende evne til å ta hensyn til andre, kan stå i fare for å utvikle store sosiale problemer med årene. Helsestasjoner har, gjennom samarbeid med foreldrene, mulighet til å oppdage dette på et tidlig stadium. Langt på vei har helsestasjonene kompetanse til, sammen med foreldre, å sette inn tiltak som kan motvirke en slik utvikling.
 
Sentralt i helsestasjonenes og skolehelsetjenestens arbeid står:
- tiltak for å styrke foreldrenes mestring av foreldrerollen,
- fremming av barns og ungdoms lærings- og utviklingsmiljø og tilrettelegging av et godt psykososialt og fysisk arbeidsmiljø i skolen.
- forebygge psykiske og fysiske plager og lidelser hos gravide, barn og ungdom, gjennom veiledning, rådgivning, nettverksarbeid og helseundersøkelser.
- fange opp tidlige signaler på omsorgssvikt, mistrivsel, utviklingsavvik og antisosial atferd.

Ved behov skal helsestasjonen og skolehelsetjenesten:
- henvise til utredning og behandling,
- iverksette spesielle tiltak,
- bidra til samarbeid om tilrettelegging av støttetilbud
- informere om tiltak fra andre instanser.

Viktige samarbeidspartnere for helsestasjonene er barnehage, skole, PPT, barnevern, fastlege, spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten.
 
Helsestasjon for ungdom (HSU) er tilgjengelig for ungdommer som trenger å snakke om f.eks: kjærlighet, seksualitet, prevensjon, seksuelt overførbare sykdommer, problemer i hverdagen, rus, spiseforstyrrelser, uønsket graviditet, abort og mye annet.
 
HSU har:
- tilbud til både gutter og jenter (noen har egne åpningstider bare for gutter)
- gratis de aller fleste steder
- ingen timebestilling
- taushetsplikt
 
Mange HSU har både mannlig og kvinnelig personale. De fleste helsestasjoner har helsesøster, jordmor og lege.
 
Her finner du mer informasjon og oversikt over hvor det finnes helsestasjoner for ungdom >> ung.no

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer