Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: n16u0d
(Skriv inn koden over.)

 

NAV (Ny arbeids og velferdsforvaltning)

Om NAV Arbeids- og velferdsetaten ble etablert 1. juli 2006. Sosialtjenesten i kommunene og etaten vil sammen utgjøre Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Ved disse kontorene møter brukerne et integrert kontor, der ansatte i Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten) og kommunens sosialtjeneste jobber sammen om å finne gode løsninger for brukerne.

Kommunen og NAV i fylket har inngått en samarbeidsavtale som beskriver hvilke tjenester kontoret skal tilby. Den lokale samarbeidsavtalen fastsetter hvilke tjenester det enkelte kontoret tilbyr utover minstekravet. Tjenesteinnholdet vil derfor variere fra kommune til kommune.
 
Minstekravet til et NAV-kontor er
  1. økonomisk sosialhjelp fra kommunen
  2. hele det statlige tjenestespekteret fra tidligere trygdeetaten og Aetat
Høsten 2006 åpnet de første 25 NAV-kontorene, og innen 2010 skal alle innbyggere i Norge ha tilgang til et NAV-kontor. For å finne ditt nærmeste NAV-kontor www.nav.no/page 
  
Arbeids og velferdsetatens ansvarsområder kan deles inn i fire hovedgrupper;
  1. jobb og arbeidsliv
  2. familie og omsorg
  3. pensjon
  4. helsetjenester
For å lese mer om disse fire hovedområdene kan du gå inn på www.nav.no/
 
Videre i denne teksten vil fokus ligge på de sosiale velferdstjenestene:
 
Sosial velferdstjeneste
Sosial- og helsedirektoratet skal medvirke til at de sosiale velferdstjenestene i kommunene utvikles og utøves til beste for landets borgere. De sosiale velferdstjenestene omfatter i hovedsak tjenester og ytelser som gis i henhold til Lov om sosiale tjenester kapittel 5 - økonomisk stønad, kapittel 6 - særlige tiltak ovenfor rusmiddelmisbrukere, samt § 4-5 - hjelp til midlertidig bolig. Det er kommunene som har hovedansvaret for å utføre de sosiale velferdstjenestene.
Sosialtjenesteloven gjelder for alle personer som oppholder seg lovlig i landet.
Tjenester og ytelser som i dag blir gitt på sosialkontoret skal etter hvert gis på NAV-kontoret, men de skal fortsatt være i kommunal regi. I hver kommune skal det være en sosialtjeneste som skal bistå den som ikke klarer seg selv på grunn av økonomiske eller sosiale problemer, eller som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre forhold.
  
Sosialtjenesten tilbyr følgende tjenester:
Opplysning, råd og veiledning
Hensikt med råd og veiledning er ikke bare å løse eksisterende problemer, men også forsøke å forebygge at problemer oppstår. Du må ikke nødvendigvis være i en vanskelig livssituasjon for å få råd og veiledning hos sosialtjenesten / Nav lokalt, men det kan være hensiktsmessig i forhold til å finne alternative muligheter til økonomisk sosialhjelp. Dersom kommunens sosialtjeneste / Nav lokalt ikke kan gi råd og veiledning skal de, så vidt det er mulig, sørge for at andre i kommunen gjør det.
 
Å få råd og veiledning forutsetter vanligvis at du selv tar kontakt med sosialtjenesten / Nav-kontor i kommunen. Ved henvendelse kan det bli satt i gang tiltak for å finne ut hva du har behov for. I noen tilfeller kan også sosialtjenesten på eget initiativ gi informasjon, råd og veiledning dersom dette kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.
 
Eksempler på hva du kan få opplysninger om og hjelp til:
- Opplysninger om saksbehandlingsregler, klageadgang og saksbehandlingstid
- Hjelp til å fylle ut søknader
- Informasjon om andre ytelser du kan ha krav på (for eksempel etter folketrygdloven)
- Informasjon om boligspørsmål (husleieformidling, kontrakter, regler for søknad om bostøtte
kommunalt og statlig)
- Opplysninger om arbeidsformidling og veiledning knyttet til jobbsøking
- Informasjon om barnehager og skoler, familierådgivning
- Henvisning og informasjon i forhold til helseproblemer
- Opplysninger om økonomisk rådgivning
- Råd og veiledning til rusmisbrukere og deres pårørende
Selv om sosialtjenesten ikke er fullt ut orientert på alle områder, vil de kunne hjelpe til og eventuelt henvise deg videre til rett instans.
  
Økonomisk stønad
Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven skal sikre at alle har nok midler til livsopphold og ytes til alle som trenger hjelp for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. 
Ytelsen er ment å være midlertidig, og hjelpen skal bidra til å gjøre mottaker økonomisk selvhjulpen. Det betyr at før økonomisk stønad ytes, må du prøve og bruke alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Det kan for eksempel være lønnsinntekter, trygderettigheter, sysselsettingstiltak, studielån, bruk av formue eller reduksjon av utgifter.
Dersom du oppfyller vilkårene i sosialtjenesteloven (§ 5-1), og ikke har andre muligheter til å forsørge deg, har du krav på økonomisk sosialhjelp.
 
  
Økonomisk rådgivning
Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. 

Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske problemer. I de fleste kommuner er tilbudet om økonomisk rådgivning underlagt sosialtjenesten i kommunen. Mange kommuner har egne gjeldsrådgivere. Rådgivningen vil variere avhengig av hvilke behov den som oppsøker kontoret har. Rådgivningen kan for eksempel innebære hjelp til hvordan du skal disponere pengene dine slik at ikke betalingsvanskeligheter medfører sosiale problemer.
Økonomisk rådgivning er et viktig hjelpetiltak dersom du er i en gjeldskrise. Det kan også forebygge økonomiske problemer dersom du er blitt arbeidsledig, eller av andre grunner har mistet eller fått redusert inntekt.
Du kan søke om økonomisk rådgivning dersom du opplever en situasjon preget av mangel på økonomiske ressurser i forhold til å dekke nødvendige behov, får vanskeligheter med å betale regningene dine, får problemer med å betale tilbake gjelden din. Du kan også få økonomisk rådgivning i forbindelse med søknad om økonomisk stønad til livsopphold (sosialhjelp).
 
 

Midlertidig husvære Sosialtjenesteloven pålegger kommunene å finne midlertidig husvære for de som ikke klarer det selv.sosialtjenesteloven (§ 4-5). Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner, for eksempel ved brann, utkastelse, familie eller samlivsbrudd. Opphold i midlertidig husvære skal ikke strekke seg over lang tid. Kommunene skal, så vidt det er mulig, iverksettes tiltak for å sikre permanent bolig til de som trenger men ikke har klart å finne bolig på egen hånd.

Du kan få hjelp til midlertidig husvære som kan være helt eller delvis betalt av kommunen. Dersom du har midler, skal du betale selv. Midlertidig husvære kan være tilbud om opphold i pensjonat, hospits eller annet egnet husvære. Dette gjelder inntil det evt er mulig å finne en mer permanent løsning på boligspørsmålet.

Barnefamilier, barn og unge som har et akutt boligbehov må få tilbud om midlertidig husvære som er forsvarlig og som egner seg for de.
 
 

Oppfølging og ettervern av rusmisbrukere

Kommunalt rusmiddelarbeid er en viktig oppgave innenfor de sosiale velferdstjenestene. Hjelp til rusmiddelmisbrukere skal gis i form av råd og veiledning, behandlingstiltak, innsøking til institusjon og oppfølging etter institusjonsopphold.
 
 
Andre tjenester
De sosiale velferdstjenestene innebærer også hjelp til f eks praktisk bistand og opplæring til de med et særlig hjelpebehov, avlastningstiltak for personer og familier med tyngende omsorgsarbeid, støttekontakt, plass i institusjon lønn til personer med særlig omsorgsarbeid.
  
Taushetsplikt

Rådgiver eller saksbehandler i sosialtjenesten / Nav lokalt har taushetsplikt. Dersom det er vanskelig å legge frem en sak og få veiledning over åpen skranke, kan du be om at slik rådgivning skjer på et egnet sted.

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer