Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 60525i
(Skriv inn koden over.)

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens/fylkeskommunenes sakkyndige og rådgivende organ. Tjenesten skal hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling, og bistå skolen i tilrettelegging av opplæringen for barn og unge med spesielle behov. Dette kan dreie seg om fagvansker, ulike lærevansker eller sosiale vansker. PPT gir også råd til foreldre, skoler og barnehager om trivsel, læringsmiljø og tilpasset opplæring. Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten i en kommune kan organiseres i samarbeid med andre kommuner og/eller med fylkeskommunen. PPT skal sørge for sakkyndig vurdering der loven krever det. Tjenesten er gratis og de som jobber der har taushetsplikt.

Hvem kan kontakte PPT
Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste skjer fortrinnsvis gjennom barnehage, skole eller voksenopplæringssenter. Foresatte kan på eget initiativ henvise til PPT og elever kan ved fylte 15 år på eget initiativ henvise seg selv til tjenesten uten samtykke fra foresatte. Helsestasjoner, sykehus, habiliteringstjenesten og barne- og ungdomspsykiatriske klinikker og lignende kan også henvise direkte til PPT, etter samtykke fra foresatte.

Hvordan arbeider PP-tjenesten?
Pedagogisk-psykologisk tjeneste samarbeider med barnehager, skoler og voksenopplæring for å tilrettelegge undervisningstilbudet etter den enkeltes forutsetning og behov. Dette innebærer at tjenestens arbeidsmåter ofte kan inndeles i fire hoveddeler:

  • Utredning. Gjennom samtale/intervju, observasjon og evt. testing skaffer PPT et mest mulig fullstendig bilde av den enkeltes forutsetninger og behov. Denne kartleggingen foregår i barnehagen, skolen, voksenopplæringssenter eller i lokalene til PPT
  • Sakkyndig vurdering. PPT skal sørge for sakkyndig vurdering basert på utredninger, hvor de anbefaler spesialundervisning eller tilrettelegging av undervisning med utgangspunkt i den enkeltes forutsetning.
  • Oppfølging og veiledning. PPT kan gi oppfølging i form av råd/veiledning til de ansatte i barnehager og skoler og til foreldre. PPT kan også samtale med den enkelte elev og vurderer eventuell viderehenvisning.
  • Systemarbeid. PPT kan veilede skoler og barnehager for eksempel i forhold til tilpasset opplæring, læringsmiljø og forebygging av problemadferd og samarbeid mellom ulike hjelpeinstanser. I tillegg kan PPT holde kurs, foredrag m.m., eller henvise til andre hjelpeinstanser.

 

For nærmere informasjon ta kontakt med din kommunes Pedagogisk- psykologisk tjeneste.

 

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer