Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 47753k
(Skriv inn koden over.)

 

Relevante forsknings- og kompetansesentre, departementer og direktorater

Kompetansesenter - rus
Sosial- og helsedirektoratet har opprettet syv regionale kompetansesenter i tilknytning til rusproblematikk og forebygging. Kompetansesentrene kan gi deg råd og veiledning i alt fra forebyggende tiltak til behandlingstiltak. Under finner du en oversikt over kompetansesentrene;
 
Oversikt over de syv sentrene finner du HER
 
Spesialpedagogiske kompetansesenter
Statped (Statlig spesialpedagogisk støttesystem) er et nasjonalt tjenesteytende system som skal bistå skoleeiere med å legge til rette for kvalitativ god opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Statped er underlagt Utdanningsdirektoratet som igjen er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Statped består av 13 statlige spesialpedagogiske kompetansesentre og fem spesialpedagogiske sentre som det kjøpes tjenester av.

Her finner du informasjon om alle Statpeds virksomheter her >>les mer

I det følgende presenteres 2 av de 13 spesialpedagogiske kompetansesentrene, to sentre som har fokus på atferdsproblematikk:

Lillegården kompetansesenter er et landsdekkende spesialpedagogisk kompetansesenter som arbeider systemrettet med å fremme positivt læringsmiljø i skolen. De arbeider blant annet med tema som læringsmiljø og -kultur, sosial kompetanse, ulike former for problematferd, forebygging og problemløsningsstrategier.

Du finner mer informasjon om Lillegården kompetansesenter her >> les mer
 
Senter for atferdsforskning er et statlig forskningsbasert spesialpedagogisk kompetansesenter som ligger i Stavanger. Senteret ble etablert i 1989 og har siden 1999 vært landsdekkende. Senteret har som mål å utvikle og formidle kompetanse innen feltet psykososiale vansker blant barn og unge.
 
Les mer om senteret >> les mer
 
Andre relevante forsknings-og kompetansesentre
 
HEMIL-senteret, UIB er et nasjonalt senter for forskning på helsefremmende arbeid, miljø og livsstil. Forskningsgrupper arbeider med problemstillinger knyttet til
  • Forskning om forebyggende og helsefremmende arbeid, herunder evaluering av tiltak.
  • Helseatferd og livsstil.
  • Det nære miljøets betydning for helse og trivsel.
  • Mobbing og antisosial atferd.
  • Helsepolitikk.
  • U-landsrelatert forskning innen temaområdene.
Les mer om senteret >> les mer 
  
Atferdssenterets målsetting er styrke kunnskap og kompetanse når det gjelder arbeid med atferdsproblemer og utvikling av sosial kompetanse blant barn og unge. Senteret skal utføre implementering, opplæring og videre utvikling av nye metoder i arbeidet med alvorlige atferdsproblemer, tiltaksforskning knyttet til evaluering og utvikling av nye metoder og forskning om utbredelse og utvikling av atferdsproblemer. Senteret skal også stimulere til tverrfaglig forskning på dette området og styrke forbindelsen mellom forskning og praksis.
 
Les mer om senteret >>les mer
 
R-BUP (Regionsentrene for barn og unges psykiske helse) skal bidra til å utvikle, kvalitetssikre og forvalte vitenskaplig og praksisnær tverrfaglig kunnskap og kompetanse innen alle sentrale områder i arbeid med barn og unges psykiske helse og bidra til at slik kompetanse er tilgjengelig.

Regionsentrene skal bidra til å øke rekrutteringen av personell til psykisk helsevern for barn og unge, styrke psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene og bidra til å styrke andre fagfelt av betydning for barn og unges psykiske helse.

Regionsentrene skal utvikle og drive utdanning, forskning, fagutvikling og informasjonsvirksomhet. Oppgavene utføres i et tverrfaglig perspektiv og på en slik måte at det bidrar til tverretatlig samarbeid med tjenesteytere i 1. og 2. linjetjenesten.

Regionsentrenes oppgaver vil også følge av årlige tildelingsbrev fra Sosial- og helsedirektoratet med utgangspunkt i Stortingets vedtak og føringer fra Helsedepartementet (HD).
Det er etablert fire regionsenter. For å lese mer om RBUP i ditt distrikt >>les mer
 
Midt-Norsk Kompetansesenter for Atferd (MKA) er et privat spesial- og sosialpedagogisk senter for barn og unge som viser atferdsproblemer. De yter bistand til og samarbeider med barnhager, grunnskoler, videregående skoler, PP- tjenester, barneverntjenester og annen kommunal /fylkeskommunal virksomhet.
 
Les mer om senteret >>les mer 
  
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, UiO skal styrke kunnskap og kompetanse om vold og overgrep, flyktninger/tvungen migrasjon, katastrofer og traumatisk stress. Senteret driver forsknings- og utviklingsarbeid, undervisning, kompetansebygging, veiledning og formidling. Perspektivet for NKVTS virksomhet er tverrfaglig og internasjonalt.
 
Les mer om senteret >>les mer
 
HENÆR-senteret, Senter for helsefremmende arbeid i nærmiljøer, ble etablert 1. januar 1998, og er en overbygning for Høgskolen i Vestfolds satsingsområde "helsefremmende og forebyggende arbeid".  HENÆR-senteret vektlegger muligheter og metoder for å fremme helse hvor mennesker bor, arbeider, yter omsorg og tjenester, lærer, og leker. En slik "settings-tilnærming" forutsetter oppmerksomhet både om samhandling mellom individer og grupper, og om politiske forhold og samfunnsutvikling.
 
Les mer om senteret >>les mer 
  
Departementer og direktorater
 
Det er seks departementer og direktorater som har forebyggende og helsefremmende arbeid på dagsordenen. De seks departementene har blant annet gitt ut et rundskriv
(Q-16/2007) med tittelen "Forebyggende innsats for barn og unge" >> gå til 
  
Departementene:
Barne- og likestillingsdepartementet: www.regjeringen.no/nb/dep/bld.html
 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet: www.regjeringen.no/nb/dep/aid.html
 
Helse- og omsorgsdepartementet: www.regjeringen.no/nb/dep/hod.html
 
Justis- og politidepartementet: www.regjeringen.no/nb/dep/jd.html
Kommunal- og regionaldepartementet: www.regjeringen.no/nb/dep/krd.html
Kunnskapsdepartementet: www.regjeringen.no/nb/dep/kd.html
 
Direktoratene:
Barne- ungdoms og familiedirektoratet: www.bufetat.no/
Arbeids- og velferdsdirektoratet: www.nav.no/
Helsedirektoratet: www.helsedirektoratet.no
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: www.imdi.no/
Politidirektoratet: www.politi.no
Utdanningsdirektoratet: www.udir.no/
 
Andre relevante nettsteder (nevnt i rundskriv Q-16/2007):
Kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid:
Kommunetorget: www.kommunetorget.no
2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)