Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 8tv301
(Skriv inn koden over.)

 

Forebygging, fellesskap og foreldremøter. En studie av foreldremøter innenfor rusforebyggende program i skolen.

Sammendrag
Avhandlingen er en kvalitativ studie av foreldremøter innenfor rusforebyggende program i skolen. 

Øystein Henriksen har snakket med foreldre som møter på skolenes foreldremøter. 

Den sentrale problemstillingen i Øystein Henriksens avhandling er hva som karakteriserer møtene mellom foreldrene og mellom foreldre og de unge. 

Avhandlingen er basert på artikler. Den består av tre publiserte tidsskriftsartikler og et kapittel som vil bli publisert i en antologi. Tekstene behandler hvert av de fire forskningsspørsmålene:

•    Hva som er de sentrale samtaletemaene i møtene
•    Hvordan fellesskap kommer til uttrykk mellom foreldre som deltar
•    Hva som særpreger kommunikasjonsmønstre mellom foreldrene og de unge
•    Hva som er skolens rolle og oppdrag i initiering og gjennomføring av slike foreldremøter

Foreldremøtene som studeres er en del av forebyggingsprogrammet «Unge & Rus».

«Unge & Rus» er et universelt rusforebyggende program for ungdom på 8. klassetrinn og deres foreldre. I programmet arrangeres et møte hvor bare foreldrene deltar - og et møte hvor både foreldrene og de unge deltar. 

Datamaterialet består i hovedsak av lydopptak fra samtalene mellom foreldrene og mellom foreldrene og de unge ved fire skoler. I tillegg inngår observasjonsnotater, relevante dokumenter og intervjuer med de ansvarlige for organisering av møtene. 

Analysene er i hovedsak basert på en diskursanalytisk tilnærming til forsknings-spørsmålene, som særlig er inspirert av Faircloughs kritiske diskursanalyse og Foucaults begrep «governmentality».

Resultatet av studien viser at normer og regler for de unges alkoholdebut er det meste sentrale samtaletema i møtene, og at en legalitetsdiskurs om 18-årsgrensen som lovlig debutalder er den viktigste argumentasjonsressursen i foreldresamtalene. 
Videre viser avhandlingen at deltagelsen på møtene skaper et situasjonelt fellesskap som i tillegg lager et moralsk skille mellom ansvarlige foreldre som deltar i møtene og foreldre som ikke deltar. 

Avhandlingen viser at foreldrene i samtalene med de unge posisjoneres som representanter for forebyggingsprogrammet mer enn som en likeverdig samtalepartnere for de unge. 

I sin doktoravhandling viser Øystein Henriksen at det ikke er skolene som først og fremst initierer foreldremøter om rusforebygging, men helsemyndighetene. 
Rusforebygging er også et problemområde som oppfattes å ligge utenfor skolen primære oppdrag. Avhandlingen reiser en del kritiske spørsmål om rusforebyggende foreldremøter, og i avslutningen formuleres noen problemstillinger som kan undersøkes nærmere i videre forskning.

År: 2015 Av: Øystein Henriksen
2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)