Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: g583vi
(Skriv inn koden over.)

 

Aldring, offentlig politikk og helse

Disputerte ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Empirical Essays on Health and Aging. 

Sammendraget er hentet fra UiB.no 

Befolkningsaldring er et globalt fenomen som er forårsaket av økt levealder og reduserte fødselsrater. Til tross for at økt levealder er en menneskelig suksesshistorie, skaper det også utfordringer for bærekraften til offentlige finanser ettersom eldre har høyere behov for helsehjelp og lavere arbeidsmarkedsdeltakelse.

I denne avhandlingen analyseres helseeffekter av to nøkkelkomponenter for å bevare bærekraften til offentlige finanser i møtet med en aldrende befolkning: den frivillige omsorgsinnsatsen til pårørende og at folk står lenger i arbeid. Til tross for å være en del av løsningen, kan både omsorgsansvar og det å stå i jobb til høy alder ha utilsiktede implikasjoner for helse.

Et av hovedfunnene i avhandlingen er at økt offentlig eldreomsorg reduserer sykefraværet til pårørende til eldre på kort sikt. Det er primært sykemeldinger grunnet psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser som reduseres. Resultatene tyder imidlertid på at det ikke er noen helseeffekter på lengre sikt.

Et annet hovedfunn er at personer som går av med pensjon ved fylte 67 år, opplever en forbedring i selvopplevd helse. Pensjonering har derimot ingen effekt på mer alvorlige hendelser, som sykehusinnleggelser eller dødsfall.

Betydningen av sosioøkonomisk status står sentralt i avhandlingen. Oppgaven viser at det er store forskjeller i helseeffekter av pensjonering på tvers av sosioøkonomiske grupper. Personer som har lav utdanning eller som har bedrevet manuelt arbeid, opplever store, positive helseeffekter av pensjonering. Pensjonering har ingen tilsvarende effekt for personer med høy utdanning eller høystatus-jobb.

Data fra spørreundersøkelser beskyldes ofte for å være uegnet til å analysere sosiale helseforskjeller i eldre år. Avhandlingen tilbakeviser deler av denne kritikken og viser at sammenlignet med registerdata som dekker hele befolkningen, kan data fra spørreundersøkelser likevel gi gode svar.

År: 2019 Av: Maja Weemes Grøtting
2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)