Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 45074k
(Skriv inn koden over.)

 

Nettressurser

Offentlig etater og off. informasjon
 
Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbruk og arbeidsliv. Dette er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, tanker og erfaringer for å drøfte relevante problemstillinger.
 
Barne-, ungdoms- og familietaten (Bufetat) er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er det øverste organet i etaten.
 
Barneombudet ble etablert i 1981 og arbeider for barn og unge fra 0 til 18 år. Barneombudet skal følge opp all lovgivningen som verner barns interesser.
 
Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.
 
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.
 
Statistikk fra alle Norges kommuner over innbyggernes helse. Disse vil blant annet inneholde data om ulykker, kreft, KOLS, psykisk lidelse og diabetes
 
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp.
 
Et verktøy for å etablere et kompetansenettverk for hasjavvenning i Norge. Gir hjelpeapparatet mulighet til å holde seg oppdatert på cannabis og tilgang på faglig påfyll.
 
Helsebiblioteket.no er godkjent av Health On the Net Foundation (HON) som et nyttig og pålitelig nettsted for helseinformasjon
 
Om direktoratet og dets tjenester, samt masse informasjon om helse.
 
Informasjon fra Helsedirektoratet om ulike tema og områder knyttet til psykisk helse og rus
 
Helsefilm.no er et filmbibliotek med kvalitetssikrede helsefilmer og en streamingtjeneste for disse til web og ulike portaler og plattformer. Sørlandet sykehus har utviklet og eier helsefilm.no
 
Helsenorge.no er en veiviser til helsetjenesten og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren. Portalen presenterer også informasjon om forebygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient
 
Et nettsted for planlegging og iverksetting av rusarbeid i kommunene.
 
Konfliktrådet hjelper med å løse konflikter, enten det dreier seg om lovbrudd eller sivile konflikter.Konfliktråd er en gratis statlig tjeneste for alle i alle aldre
 
KRÅDs oppgave er å bidra aktivt til en samordning av de ulike forebyggende tiltakene i kriminalpolitikken, og rådet har et særlig fokus rettet mot barn og unge.
 
Lovdata er en privat stiftelse opprettet av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon.
 
Veien til offentlig informasjon og offentlige tjenester. Den viktigste inngangsporten til offentlig informasjon.
 
Har ansvar for ledelse og oppfølging av politidistriktene og politiets særorganer. Nyheter, pressemeldinger, kunngjøringer og informasjon om direktoratet.
 
Informasjon fra politiets kriminalitetsforebyggende forum
 
Informasjon fra regjeringen og departementene
 
Nettressurs spesielt laget for ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, i NAV og i spesialisthelsetjenesten
 
Tilsynsmyndighetene skal medvirke til at befolkningens behov for sosiale tjenester og helsetjenester ivaretas, tjenestene drives på en faglig forsvarlig måte, svikt i tjenesteytingen forebygges og at ressursene brukes på en forsvarlig og effektiv måte.
 
Statistisk sentralbyrå (SSB) lager offisiell statistikk og analyser om det norske samfunnet, informasjon som er vesentlig for demokratiet og markedssystemet.
 
Informasjon om Stortinget, representanter, komiteer, partigrupper, saker og møter.
 
Medietilsynets Trygg bruk-senter jobber for trygg bruk av digitale medier for barn. Vi bistår med ressurser på nett og rådgivning til kommuner, skoler og privatpersoner angående barn og medier.
 
Utdanningsdirektoratets formelle kanal på nett. Hovedmålgruppen er skoleeier og skoleleder.
 
Nettressursen tilbyr informasjon om seksuell og reproduktiv helse på 7 språk og gjør det enklere å snakke om disse temaene, for eksempel innenfor rammene av rådgivning
 
Frivillige organisasjoner
 
Actis er en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner og sammenslutninger innen rusfeltet, og skal være en møteplass og en ressurs for frivillige krefter på rusfeltet.
 
AV-OG-TIL arbeider for godt alkovett i hverdagen. Bak organisasjonen står politiske partier, offentlige virksomheter, faglige- og frivillige organisasjoner.
 
Blå Kors er en diakonal felleskristen avholdsorganisasjon som forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid.
 
Det Norske Totalavholdsselskap (DNT) er Norges eldste avholdsorganisasjon med lokallag i 18 fylker.
 
DNTB er en liten avholdsorganisasjon som driver barnearbeid - opplysningsvirksomhet, aktiviteter, konkurranser og liknende.
 
På denne siden vil du finne en masse nyttig informasjon og verktøy vedrørende alkoholproblemer og hva du kan gjøre med det. Siden er for deg som kanskje har et alkoholproblem selv, men også for deg som har noen nær deg med et alkoholproblem
 
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge er landets største og samlende organisasjon innen rusfeltet.
 
Forbundet Mot Rusgift - FMR - er en rusgiftpolitisk organisasjon som retter sin virksomhet inn mot studenter og fagfolk ved universiteter og høgskoler.
 
Foreningen Ett skritt videre skal gi mennesker som har falt ut av det ordinære miljøet pga. rus eller andre sosiale grunner et tilbud om tilhørighet og samhold.
 
Driver rusforebyggende arbeid blant lesbiske, homofile og bifile.
 
Idrett Uten Alkohol er et landsomfattende rusforebyggende tiltak som er rettet mot aktiv idrettsungdom, mot trenere og lederer i klubber og foreldre/foresatte til yngre utøvere
 
IOGT i Norge er del av en internasjonal bevegelse som arbeider for edruskap - brorskap - fred.
 
IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og unge mellom 6 og 14 år.
 
Juvente er en ungdomsorganisasjon som jobber for rusgiftfri utvikling, fred, toleranse og like rettigheter for alle.
 
LMS er Norges største pårørendeorganisasjon av og for pårørende til rusavhengige. LMS engasjerer seg også politisk, og avgir høringsuttalelser om rusmiddelpolitikk
 
Landsforeningen for utekontakter er en interesseorganisasjon for utekontakter/ feltarbeidere i Norge, og organiserer flesteparten av landets ca 60 utekontakter.
 
Landslaget for Rusfri Oppvekst er en organisasjon som er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår og barnehagens og skolens rolle på rusforebyggingsfeltet.
 
Maritastiftelsen ble etablert i 1984 av Leiv O. Holstad. Stiftelsens formål er å forhindre at ungdom begynner med rusmidler, og å hjelpe dem som har blitt misbrukere til et nytt og meningsfylt liv uten rus.
 
Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse.
 
MOT er en ideell, landsomfattende stiftelse. MOT skal skape varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og ungdom.
 
Avholdsfolkets motororganisasjon med fokus på totalavhold og trafikksikkerhet.
 
NaKuHel er forkortelsen for begrepene Natur, Kultur og Helse. Formålet er å bidra til helhetstenkning og kreativitet omkring natur, kultur og helse, for derigjennom å bidra til å bedre helse, miljø og livskvalitet
 
Her vil alle som ønsker det ha tilgang til oppdatert informasjon om oppmerksomt nærvær eller ”mindfulness”, en metode for stressmestring og selvregulering som det i dag er økende interesse for på mange felt.
 
NFSP jobber for å spre kunnskap om spillproblematikk med sikte på å redusere problemenes omfang og være et samarbeidsforum for fagfolk og interesserte
 
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) ble stiftet i 1991. Foreningen er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har over 2.000 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten og andre naturlige samarbeidspartnere.
 
Norsk Senter for Rusfri Miljøutvikling (NSRM) er en sammenslutning av fire organisasjoner, som betjener norske overnattings-, serverings- og samlingssteder som driver på et alkoholfritt grunnlag.
 
Retretten er en ideell brukerstyrt stiftelse som ønsker å hjelpe dem som sliter pga. egen eller andres avhengighet, slik at de kan få en reell sjanse til å leve det livet de selv ønsker å leve. Gir hjelp og støtte til pasienter og pårørende.
 
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) ble stiftet i 1996 som en interesseorganisasjon for tidligere rusmisbrukere. RIO er partipolitisk- og verdinøytral, og dekker hele landet.
 
Er en ideell frivillig organisasjon som arbeider for å skape røykfritt miljø og sikre alle vern mor tobakksrøyk.
 
Rådet for psykisk helse er en frittstående paraplyorganisasjon, med 28 medlemsorganisasjoner, som skal være en pådriver for god psykisk helse.
 
Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp
 
Alle som har et problematisk forhold til spill om du er en spiller eller pårørende er velkomne til og ta kontakt med oss. Alle typer spill om det er pengespill eller data/rolle/online spill
 
Stiftelsen Antidoping Norge (ADN) arbeider for en ren idrett.
 
Trygg Læring er en organisasjon som arbeider med miljøtiltak inn mot hele utdanningsløpet, fra barnehage til videregående skole. Fokus i Trygg læring er på forebyggende arbeid og konfliktmegling
 
Landsomfattende organisasjon som arbeider mot narkotika. Har sine røtter fra Folkeaksjonen mot hasj.
 
Voksne for Barn har som formål å arbeide for barn og unges behov, interesser og rettigheter relatert til deres oppvekstmiljø og psykiske helse
 
Forskning og utvikling
 
Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge er ett av fire regionale utviklingssentre innen barnevern.
 
Norsk forening for folkehelse.
 
Nasjonalt folkehelseinstitutt arbeider for å bedre befolkningens helse ved å styrke det forebyggende helsearbeidet.
 
Norges fremste nettkanal for formidling fra norsk og internasjonal forskning.
 
HEMIL-senteret er et nasjonalt senter for forskning på helsefremmende arbeid, miljø og livsstil.
 
IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd.
 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
 
www.tsb.no er en kompetansetjeneste til tjenesteytere og pasienter, basert på pasienterfaringer, klinisk praksis og forskning. Driftes av Oslo universitetssykehus
 
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet.
 
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)
 
Hensikten med nettverket er å utvikle og styrke forskning om pårørendestøtte og -involvering for å forbedre helse- og velferdstjenestene til pårørende
 
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
 
Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier, Rokkansenteret, ble etablert 1. januar 2002.
 
SERAF er organisert under Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.
 
SINTEF Helse skal drive målrettet forskning og utvikling for bedre helse og livskvalitet i tett samarbeid med offentlig forvaltning, helsesektoren og brukere av helse- og sosialtjenester.
 
Ungsinn presenterer helsefremmende, forebyggende og psykososiale behandlingstiltak innen barn og unges psykiske helse.
 
Forskningsprogrammet Vold i nære relasjoner er i regi av NOVA. Voldsprogrammet skal bidra med mer kunnskap om blant annet partnervold, voldtekt, velferdsstatens møte med ofre og utøvere samt voldens utvikling over tid. Prosjektperiode 2014-2019
 
Hjelpetjenester
 
Digitalt samtaleprogram. Programmet er gratis og kan brukes for alle innen arbeids- og organisasjonslivet.
 
Barn i rusfamilier - tidlig intervensjon. Denne nettressursen vil gi deg som fagperson eksempler, tips og fagstoff om hvordan du på et tidlig tidspunkt kan gå fra bekymring til handling.
 
er et praterom for deg som har en mor eller far, eller andre du bryr deg om, med rusproblemer. BAR-snakk er en anonym chat for barn i alle aldre, i regi av organisasjonen Barn av rusmisbrukere-BAR
 
Nyttig for de som møter barn og unge som kan ha opplevd vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt. Her finnes bl.a. artikler, videoer og annet materiell
 
Kunnskap om hva som fremmer eller hemmer gode oppvekstmiljø er viktig for alle som hjelper barn med familier gjennom sped- og småbarnsalder. Dette nettstedet skal bidra til at små barn skal få best mulig oppfølging og hjelp uansett hvor de bor.
 
Trenger du noen å prate med om doping, trening og/eller mestring? Da kan Dopingkontakten hjelpe deg. Du kan selv velge om du vil være anonym.
 
Mange foreldre søker etter råd på nettet, men det kan være vanskelig å skille synsing fra pålitelig informasjon. Bufdir har laget foreldrehverdag.no, som gir tips og råd til foreldre om alt fra grensesetting og trass til søskenkrangel og ungdomstid
 
Målsettingen med Hjelpelinjen er å hjelpe mennesker i krise, vise til annen hjelp (blant annet behandling) og samle informasjon om spilleavhengighet
 
Nettside fra politiet om vold i nære relasjoner. Her finner man bl.a informasjon rettet mot de som er utsatt for vold, vitner til vold og de som utøver volden
 
Idébanken.org er en informasjonstjeneste om inkluderende arbeidsliv. Vi deler ideer og kunnskap om sykefravær, arbeidsmiljø, seniorpolitikk og inkludering.
 
jegser.no er en veileder for voksne som er bekymret for et barn, og ønsker å vite hvordan man skal gå frem for å hjelpe.
 
Jegspiller.no er en nettressurs utviklet av Akan kompetansesenter. Intensjonen med tjenesten er å bidra til forebygging av problemer knyttet til penge- og dataspill. Der tilbys informasjon og mulighet til å kartlegge egne vaner knyttet til spilling.
 
Hvordan håndterer du en krisesituasjon? Her finner du flere rutiner og anbefalinger for psykososial oppfølging etter traumatiske hendelser og katastrofer for fagfolk i kommunene.
 
LPP er en uavhengig interesse-, og brukerorganisasjon med en klar visjon: De skal sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud til alle psykisk syke og deres pårørende. De har en rådgivningstelefon for pårørende; 22 49 19 22
 
Her kan du laste ned en gratis E-bok «Foreldreveileder i sinnemestring». E-boken inneholder 10 videosnutter som er hentet fra en sinnemestringsterapi. Videosnuttene formidler en godt dokumentert modell for sinnemestring på en konkret måte
 
Lykkepromille er et alkoholforebyggende prosjekt med studenter som målgruppe. Målet er å redusere de negative konsekvensene av alkohol i studentmiljøet
 
Veiledningssenter for pårørende innen rus og psykisk helse. Tilbyr veiledning og informasjon til pårørende i alle aldersgrupper. Tilbudet er gratis. Ta gjerne kontakt på tlf: 400 31 093
 
Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Utdanningsdirektoratet står bak nettsiden
 
PIO er pårørende i Oslos eget ressurssenter for psykisk helse, og retter seg mot alle som står nær mennesker med psykisk helsesvikt og/eller rusproblemer.
 
Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende i Norge. Her finner du kunnskap, tips og råd, kontaktinformasjon til lokal hjelp samt oversikt over rettigheter. Les også om andre pårørendes erfaringer
 
Stiftelsen Bergensklinikkene har utviklet en internettside for tester og selvhjelpsprogrammer. Bruken av testene og programmene kan skje helt anonymt på internett
 
Ingen pekefinger, bare svar på det du lurer på!
 
Sisterhood er til for deg som er jente, bosatt i Oslo området og er mellom 13-21 år. Sisterhood tilbyr jentegrupper, og utdanner egne coacher som kan lede jentegruppene
 
Et nettsted for de som ønsker å bli uavhengig av røyken. Tilbudet er gratis, nettbasert og interaktivt
 
Digitalt verktøy helsepersonell og andre voksne som møter barna i deres hverdag. Målet er et godt, praktisk og tilgjengelig verktøy for samtaler med foreldre og barn.
 
Denne siden driftes av Norsk Tipping. Her kan du lese om spillevettregler, fakta om spill og behandling
 
Terapi og rådgivning for unge som er barn av foreldre med alkoholproblemer
 
Offentlig og kvlitetssikret informasjon for ungdom
 
En digital verktøykasse utviklet for kommuner m.fl. Mange har behov for sammensatte tjenester. I Veiviseren er «alt på ett sted» innenfor bolig – og tjenesteområdet på både strategisk og operativt nivå
 
Kompetansesentre
 
Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk
 
Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri
 
Jobber utadrettet, forsker og underviser for å gi barnehagebarn, elever, lærlinger og voksne et bedre læringsmiljø.
 
Midt-Norsk Kompetansesenter for Atferd (MKA) er et privat spesial- og sosialpedagogisk senter for barn og unge som viser atferdsproblemer.
 
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for innvandrere og deres etterkommere i Norge.
 
NAKU sitt overordnede mål er å bedre levekårene til personer med utviklingshemming i Norge. De formidler bl.a relevante fagressurser i en kunnskapsbank, som kommunale tjenesteytere kan bruke som støtte og veiledning i sitt daglige arbeid.
 
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.
 
ROP-tjenesten skal sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusmisbruk og psykisk lidelse.
 
Vår hovedoppgave å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet i helsetjenesten gjennom utviklingsarbeid, forskning og kompetanseformidling
 
Er en brobygger i møtet mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap innen psykisk helse. Utfordrer både den erfarings- og fagbaserte kunnskap og ønsker å fremme et helhetlig bilde av helsefremmende faktorer innen psykisk helse.
 
Nasjonalt senter for telemedisin er et forsknings- og kompetansesenter som skal samle, produsere og formidle kunnskap om telemedisinske tjenester, både nasjonalt og internasjonalt.
 
Bidrar til at barn og unge med alvorlige atferdsproblemer, deres familier, barnehager og skoler får hjelp som er forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og resultateffektiv.
 
Kompetansesentre - rus
 
KoRus-Midt er et av syv regionale kompetansesentra for rusmiddelspørsmål.
 
Kompetansesenter Rus, Nord-Norge er et av syv regionale kompetansesentra for rusmiddelspørsmål.
 
Kompetansesenteret i Oslo er et av 7 regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål i Norge. Vi er ett av to kompetansesentere i helseregion Øst, med definert ansvar for hovedstaden. Senteret er organisert under Rusmiddeletaten, Oslo kommune.
 
ØKS dekker fylkene Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland. Til sammen 88 kommuner og 1.09 millioner innbyggere inngår i regionen.
 
Rogaland A-senter er et behandlings- og kompetansesenter for rusrelaterte vansker som tilbyr hjelp til mennesker som strever med eget rusmisbruk og eller som er nære pårørende.
 
Borgestadklinikken er både et behandlingssenter og et regionalt kompetansesenter for Helseregion Sør.
 
Stiftelsen Bergensklinikkene er en selveiende stiftelse for Mestring av rusproblemer gjennom forebygging, behandling, forskning og undervisning.
 
Felles nettressurs fra de syv KoRusene. På nettsiden gis det informasjon om KoRus sitt felles samfunnsoppdrag og alle artikler i publikasjonen Rusfag I tillegg ligger det lenker til hvert KoRus.
 
Internasjonale nettressurser
 
 
Portal med europeiske nettsider innen alkohol, narkotika, tobakk og spilleavhengighet.
 
This project (AAA-Prevent) aims to study the different possible effective strategies for the prevention of alcohol abuse among adolescents in different European countries.
 
 
«Alcohol, Drugs and Development” is a programme run by FORUT and supported by the Government of Norway through Norad. How alcohol and drugs are important elements that should be addressed in a development setting is the topic of this website
 
ALICE RAP is a European research project, co-financed by the European Commission, which aims to stimulate a broad and productive debate on science-based policy approaches to addictions.
 
Opioid abuse resources. Gives information about why people become addicted to opioids, sign & symptoms, how can you avoid addiction to opioids and what you should do if you or someone you know is addicted etc.
 
Nettressurs fra Socialstyrelsen i Danmark, tilrettelagt for de som arbeider med BTI
 
Forskningssenter for forebygging og vold.Presenterer evidensbaserte tiltaksproram for forebygging.
 
CAHM – a center for addiction and mental health, Canada
 
Center for Ludomani er Nordens største center for behandling, forebyggelse og forskning i ludomani. Vi tilbyder professionel og gratis behandling til mennesker, der har problemer med spil, og til deres nærmeste pårørende.
 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger.
 
Et uavhengig forskningssenter som skal gjennomføre froskning for å forbedre livet til barn og deres familie, Prosjekter, publikasjoner og vurdering og beskrivelse av program/tiltak
 
We present a comprehensive, internationally relevant conceptual framework of “harmful gambling” that moves beyond a symptoms-based view of harm and addresses a broad set of factors related to population risk, community and societal effects
 
Emcdda’s nettportal over forebygging og behandling
 
Europeisk sammenslutning av frivillige organisasjoner fra 20 land som jobber for forebygging av alkoholskader i Europa.
 
Mange barn, ungdommer og voksne lever med fosterskader pga alkohol eller andre rusmidler. Diagnosen kalles FASD. For å kunne yte god hjelp til disse trenger vi kunnskap og verktøy. På FAS-portalen har de samlet informasjon om FASD
 
UNODC is a global leader in the fight against illicit drugs and international crime.
 
En internasjonal nettressurs knyttet til forskning om helsefremmende skoler.
 
The HEPS Project is connected with the Schools for Health in Europe Network (SHE Network).
 
Nosam bevakar nordisk alkoholpolitik och marknadsföring av alkohol i Norden.
 
SAMHSA's national registry of evidence-based program s and practices
 
popNAD presenterar forskning inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdet i populärvetenskaplig form, och riktar sig till alla som intresserar sig för alkohol-, narkotika och tobaksfrågor.
 
A national center for the study of the environmental approaches to the prevention of alcohol and drug related problems, Berkeley California
 
ReDNet er et EU-finansiert internasjonalt samarbeidsprosjekt som drifter denne nettsiden for å identifisere og informere om nye psykoaktive stoffer, såkalte "legal highs". Her kan man abbonnere på flere ulike informasjonstjenester
 
The Substance Abuse and Mental Health Services Administration's (SAMHSA) mission is to reduce the impact of substance abuse and mental illness on America's communities
 
SHE Network aims to support organisations and professionals to further develop and sustain school health promotion in each country by providing the European platform for school health promotion. The Network is coordinated by NIGZ, as a WHO Collaborating C
 
Kunnskapsbase fra Socialstyrelsen i Danmark. Tar opp tema som omsorgssvikt, kriminalitet, misbruk, overgrep m.m
 
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)