Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: or4452
(Skriv inn koden over.)

Nyheter

Døråpnerne – til inkluderende arbeidsliv for ungdom
[22.06.2018 Redaksjonen]

Mange virksomheter lykkes med inkludering av unge. Hva er suksesskriteriene? Forskere fra IRIS Samfunnsforskning har gjennomført en studie blant norske bedrifter som har erfaringer med å ansette ungdom. Det har resultert i rapporten «Unge – ressurs eller risiko», filmen «Døråpnere» og en tipsliste til virksomheter som ønsker å satse på de unge.

Mer...

Følg forebygging.no på
[15.06.2018 Redaksjonen]

Mer...

Bedre Tverrfaglig Innsats
[06.06.2018 Redaksjonen]

Mer...

Alkohollås påbudt i busser og minibusser fra 2019
[01.06.2018 Redaksjonen]

Alkolåsen er et trafikksikkerhetstiltak som skal bidra til å forhindre kjøring med promille. Fra 1.januar 2019 skal alle kjøretøy som brukes til passasjertransport, i første omgang busser og minibusser, ha alkohollås.

Mer...

Mange butikker selger alkohol til mindreårige
[25.05.2018 Redaksjonen]

Juvente kontrollerer årlig om dagligvarebutikker og vinmonopol selger alkohol til mindreårige. 2017-rapporten viser at 26 prosent av butikkene som ble kontrollert solgte alkohol til ungdom under 18 år. For å få slutt på denne praksisen, foreslår Juvente blant annet legitimasjonsplikt, bedre kontroller og sanksjonene.

Mer...

De sosiale helseforskjellene øker i Norge
[18.05.2018 Redaksjonen]

Denne uka ble Folkehelserapporten 2018- Helsetilstanden i Norge presentert. Den viser at helsetilstanden blant nordmenn i hovedsak er blant de beste i verden. Samtidig viser rapporten at mens de sosiale helseforskjellene er blitt mindre i flere land i Europa, øker de sosiale helseforskjellene i Norge.

Mer...

Ulike kartleggingsverktøy er hovedtema i årets første Rusfag
[11.05.2018 Redaksjonen]

Rusfag 1/2018 er nå tilgjengelig. Denne utgaven har satt fokus på kartleggingsverktøy for kommunene, og hvordan resultatene fra disse kan brukes.

Mer...

Satsing på trafikksikkerhet på norske veier
[03.05.2018 Redaksjonen]

Norge er et av verdens mest trafikksikre land, men fortsatt mister altfor mange livet på norske veier. Nylig ble en ny trafikksikkerhetsplan for perioden 2018-2021 presentert. Planen inneholder 136 målrettede tiltak. I tillegg har MA-Ungdom lansert et e-læringskurs for ungdom med tema rus i trafikken.

Mer...

De anbefalte grensene for alkoholinntak er for høye i mange land
[17.04.2018 Redaksjonen]

En ny internasjonal studie viser at de helsemessige gevinstene er store om man reduserer alkoholinntaket. Analysene forteller at det å drikke mer enn 100 gram alkohol per uke (5-6 glass vin) kan knyttes til kortere forventet levetid.

Mer...

Politiet setter fokus på kriminalitetsforebygging
[12.04.2018 Redaksjonen]

Tradisjonelt knyttes politiets kriminalitetsforebygging først og fremst til arbeid med barn og unge. Nå har Politidirektoratet utarbeidet en strategiplan for hvordan det kriminalitetsforebyggende arbeidet skal bli en primærstrategi på alle politiets virksomhetsområder. Planen inneholder 11 tiltak og har en tidsramme ut 2020.

Mer...

Styrkebasert tilnærming i lokalt folkehelsearbeid
[05.04.2018 Redaksjonen]

Å få frem innbyggernes iboende ressurser og la dem delta aktivt er sentralt i det som kalles styrkebaserte tilnærminger. Denne rapporten viser gjennom teori og praksis, hvordan man kan styrke det lokale folkehelsearbeidet gjennom et slikt perspektiv.

Mer...

Ny rapport om utviklingstrekk som påvirker folkehelsen i Norge
[28.02.2018 Redaksjonen]

Hvilke utviklingstrekk i samfunnet påvirker befolkningens helse? Hvilke politiske veivalg og prioriteringer er sentrale i utformingen av fremtidens folkehelsepolitikk? Hvilke faktorer bidrar til sosial ulikhet i helse? Dette er noen av spørsmålene som belyses i «Folkehelsepolitisk rapport 2017», utgitt av Helsedirektoratet.

Mer...

Markert nedgang i ungdomsvolden
[20.02.2018 Redaksjonen]

En norsk studie viser at voldsbruken blant ungdom er halvert de siste årene. Det kan være flere årsaker til dette, men ifølge forskerne er reduksjon i alkoholbruk blant unge en viktig forklaring.

Mer...

Folkehelseprofilene 2018 for kommunene er tilgjengelig
[13.02.2018 Redaksjonen]

Årlig publiserer Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for kommuner og fylker. Nå er folkehelseprofilene for kommuner og bydeler tilgjengelig på fhi.no. Fylkesoversikten kommer i mars. Tema for 2018-profilene er alkohol og rus.

Mer...

Rusforebyggende arbeid i arbeidslivet- kampanje fra Helsedirektoratet
[31.01.2018 Redaksjonen]

For tiden pågår en kampanje, hvor målet er at flere arbeidsplasser skal sette forebygging av risikofylt rusmiddelbruk blant arbeidstakere på agendaen. Kampanjen består blant annet av filmer, materiell og råd om hvordan utvikle og følge opp en rusmiddelpolicy på arbeidsplassen. Det er også laget en egen nettside rusoff.no.

Mer...

Fattigdom blant barn i Norge – ny rapport
[25.01.2018 Redaksjonen]

I dag ble rapporten «Barn som lever i fattigdom. Rapport om arbeidet med regjeringens strategi 2015–2017» lansert. Den viser at det er viktig med helhetlig oppfølging og tverrsektoriell innsats. Det viktigste virkemidlet for å motvirke fattigdom er å sørge for at flest mulig gjennomfører en utdanning og kommer i arbeid.

Mer...

Flere snusbrukere enn røykere
[22.01.2018 Redaksjonen]

I 2017 var det en økning i antall personer som snuser daglig, samtidig som det var en nedgang i dagligrøykere. Det betyr at det for første gang er flere snusbrukere enn røykere i Norge. Samtidig viser en undersøkelse at mange av de som snuser ønsker å slutte.

Mer...

Helsemessige og sosiale tiltak mot narkotikaproblemer: en europeisk veileder
[17.01.2018 Redaksjonen]

Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) har gitt ut en veileder om tiltak mot narkotikaproblemer. Evidensbaserte tiltak, verdien av samarbeid mellom tjenestene, potensialet i ny teknologi og fleksible løsninger er noen av anbefalingene som kommer frem i rapporten.

Mer...

Foreldreveiledning kan bidra til mindre atferdsproblemer hos barna
[12.01.2018 Redaksjonen]

To norske studier viser at barn med atferdsproblematikk har utbytte av at foreldrene får rådgivning. Resultatene tyder på at tilbudet er viktigst for familier med få ressurser, og at barna med de alvorligste atferdsproblemene endret seg mest etter intervensjonene. Begge studiene tar utgangspunkt i behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO).

Mer...

Vold og overgrep mot eldre i Norge - ny rapport
[11.12.2017 Redaksjonen]

Forskere fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gjennomført en studie om forekomsten av vold og overgrep blant eldre i Norge. Hvilken relasjon det er mellom de voldsutsatte og utøveren har også vært fokus i studien.  Resultatene indikerer at vold og overgrep mot eldre personer i Norge er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem.

Mer...

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) – en lokal samhandlingsmodell
[29.11.2017 Redaksjonen]

Samhandlingsmodellen Bedre Tverrfaglig Innsats har som mål at barn, unge og familier får nødvendig hjelp så tidlig som mulig. BTI-modellen skal være en inspirasjon for alle kommuner i Norge. Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet setter av bortimot 30 mill.kr på statsbudsjettet til kommunenes arbeid med  samhandlingsmodeller i 2018.

Mer...

Mulig å søke på ulike tilskuddordninger
[27.11.2017 Redaksjonen]

Det er mulig å søke på flere tilskuddsordninger, noen med tidsfrist i desember 2017. Blant tiltakene er tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, mot barnefattigdom, bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltet, samt styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Mer...

Forebygging og tidlig innsats er lønnsomt
[16.11.2017 Redaksjonen]

De fleste er vel enige om at det vil være bra å sette i gang innsatser eller tiltak tidlig, for å hindre en negativ utvikling hos barn og unge. At forebygging og tidlig innsats også er økonomisk lønnsomt, kom denne uken frem i et innlegg under en nasjonal fagkonferanse, i regi av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU).

Mer...

Magasinet Rusfag - tema eldre og rus
[10.11.2017 Redaksjonen]

Rusfag er en felles utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus). Magasinet har to utgivelser i året, og i Rusfag 2.2017 settes det fokus på tema eldre og rus.

Mer...

Alkoholfritt svangerskap
[25.10.2017 Redaksjonen]

24.oktober arrangerte Helsedirektoratet et fagseminar, som var starten på en ny kampanje, hvor fokus er alkoholfritt svangerskap. Selv om de fleste kvinner i Norge slutter å drikke alkohol når de blir gravide, er det fortsatt barn som blir født med alkoholskader. I forhold til det forebyggende arbeidet, er det blant annet viktig å komme tidlig inn med informasjon til kvinner som planlegger å bli gravid, for å gi barnet i magen en best mulig start.

Mer...

1 2 3 > »
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer