Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: k4p478
(Skriv inn koden over.)

Nyheter

Folkehelseprofiler 2017 for fylkene og kommunene er tilgjengelig
[15.03.2017 Redaksjonen]

Folkehelseprofilene for fylkene 2017 er publiserte og kan lastes ned fra Folkehelseinstituttets nettsider. Nytt i år er blant annet flere tall om levevaner. I februar ble folkehelseprofilene for kommunene publisert.

Mer...

Forgiftning med paracetamol øker blant unge jenter og kvinner
[10.03.2017 Redaksjonen]

Folkehelseinstituttet får stadig flere henvendelser om selvpåførte paracetamolforgiftninger blant jenter mellom 15 og 19 år. Det er heldigvis gode behandlingsmuligheter ved forgiftninger med paracetamol, dersom behandling igangsettes raskt.

Mer...

Økt salg av alkohol i 2016
[03.03.2017 Redaksjonen]

Beregninger fra Folkehelseinstituttet viser at salget av alkohol i Norge økte med 2,4 prosent fra 2015 til 2016. Det tilsvarer i gjennomsnitt ca én desiliter ren alkohol per innbygger over 15 år. 

Mer...

Følg forebygging.no på
[02.03.2017 Redaksjonen]

Mer...

Helsedirektøren bekymret for utenforskap
[24.02.2017 Redaksjonen]

For mange barn og unge faller utenfor. For mange går glipp av tilstrekkelig utdanning og kommer ikke inn i arbeid og samfunnsdeltakelse. Dette gir helseutfordringer for resten av livet, sier helsedirektør Bjørn Guldvåg i sin årlige helsetale.

Mer...

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: Tilskudd og ny nasjonal retningslinje
[21.02.2017 Redaksjonen]

Helsedirektoratet lyser ut tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjeneste, med frist 19.mars 2017. Samtidig lanseres en ny nasjonal retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

Mer...


[07.02.2017 Redaksjonen]

Jobber du med barn, ungdom, voksne eller eldre og er opptatt av tidlig forebyggende arbeid? Da kan forebygging.no/tidlig innsats være interessant og nyttig. Her finner du fagstoff, praksiserfaringer og beskrivelser av aktuelle tiltak for tidlig innsats.

Mer...

#Ikkegreit - kampanje mot seksuelle overgrep og krenkelser
[03.02.2017 Redaksjonen]

#ikkegreit er en kampanje som skal forebygge og bevisstgjøre ungdom rundt temaene bildespredning, festrelatert voldtekt og kjærestevold. Bakgrunnen for kampanjen er en økende interesse på ung.no vedrørende spørsmål knyttet til disse temaene.

Mer...

Økende psykiske helseproblemer hos unge i Norden
[27.01.2017 Redaksjonen]

Nordens välfärdscenter avslutter i disse dager et flerårig prosjekt vedrørende ungdommer med psykiske helseproblemer. For å bedre velferden for de unge, presenteres fire konkrete anbefalinger til politikerne i Norden. 

Mer...

Tenåringer i lavere sosiale lag drikker mer
[25.01.2017 Redaksjonen]

En norsk studie viser at ungdom som vokser opp i lavere sosiale lag, drikker mer enn andre. Mulige forklaringer kan være forskjeller i foreldrenes oppdragelsesstil og alkoholvaner.

Mer...

Nedgang i antall narkotikabeslag, men økning i beslag av hasj.
[18.01.2017 Redaksjonen]

Kripos’ narkotikastatistikk viser at det skjer endringer i narkotikabeslagene i Norge. Det er en nedgang i antallet saker[1] og beslag[2] i 2016. Samtidig øker kompleksiteten i hver enkelt sak, ved at det oftere er flere stofftyper i et og samme beslag.

Mer...

Å bli utsatt for mobbing gir økt risiko for helseproblemer og sosiale vansker
[12.01.2017 Redaksjonen]

Det å bli utsatt for mobbing kan gi alvorlige konsekvenser, og det er behov for å utvikle et system for tett oppfølging av de som har blitt mobbet. Dette kommer frem i en norsk kunnskapsoppsummering fra Læringsmiljøsenteret og RKBU Vest.

Mer...

Alt å vinne – en ansvarlig og aktiv pengespillpolitikk
[06.01.2017 Redaksjonen]

Nylig la regjeringen frem en stortingsmelding som formidler regjeringens politikk på pengespillmarkedet. Et sentralt punkt er at regjeringen ikke kommer til å la utenlandske spillselskaper få lisens i Norge. Det innebærer at Norsk Tipping og Norsk Rikstotto fortsatt vil ha enerett til å markedsføre og selge pengespill i Norge.

Mer...

Alle røykpakker og snusbokser blir reklamefrie og nøytrale
[13.12.2016 Redaksjonen]

Nylig vedtok Stortinget flere endringer i tobakkskadeloven. I løpet av 2017 vil både røykpakker og snusbokser bli standardiserte, uten logo og farge. Forbudet mot salg av e-sigaretter oppheves, men kommer samtidig under røykeloven. Det vil si at det blir forbudt å dampe alle steder hvor det nå er forbudt å røyke.

Mer...

Julebordsesongen kan være en utfordring for skjenkenæringen
[09.12.2016 Redaksjonen]

I julebordsesongen er det ekstra mange mennesker ute på byen og adferden til disse kan være annerledes enn mange av de som frekventerer utelivet resten av året. For skjenkenæringen er det viktig at antallet gjester, gjennomføringen av skjenkingen, alderskontrollen og interne rutiner må være innrettet slik at brudd på Alkohollovgivningen unngås.

Mer...

Nedgang i alvorlige trafikkulykker blant unge sjåfører
[07.12.2016 Redaksjonen]

Statistikk fra Statens Veivesen viser en nedgang i antall skadede og drepte i trafikken de siste årene. Den største reduksjonen i ulykker viser seg å være blant de aller yngste sjåførene mellom 18-24 år. Noen av årsakene til denne positive trenden er trolig bedre føreropplæring, målrettet trafikksikkerhetsarbeid rettet mot ungdom og sikrere biler og veier.  

Mer...

Drikkevett – en app for bedre kontroll på alkoholinntaket
[02.12.2016 Redaksjonen]

RUStelefonen har fått utviklet applikasjonen Drikkevett, som kan lastes ned på smarttelefoner. Den gir blant annet mulighet til å ha bedre kontroll på eget alkoholinntak på kort og lang sikt, har en «planlegg kvelden-funksjon» og promillekalkulator.

Mer...

Gode erfaringer med nettverk knyttet til arbeidsliv og rus
[29.11.2016 Redaksjonen]

Arbeidslivet er en viktig arena for forebygging og tidlig intervensjon av helseskadelig bruk av alkohol og andre rusmidler. Erfaringer fra nettverk innen arbeidsliv og rus (alor nettverk) viser at det kan være en god plattform for bedriftenes arbeid med utfordringer knyttet til rusbruk og rusforebygging. 

Mer...

Mange kommuner etablerer frisklivssentraler
[25.11.2016 Redaksjonen]

Stadig flere kommuner etablerer frisklivssentraler som forebyggende og helsefremmende tilbud til sine innbyggere. Studier viser at befolkningen benytter seg at tilbudet, og at de ulike kursene og tilbudene ser ut til å ha god effekt. Utfordringen er at mange frisklivssentraler er sårbare på grunn av ressurssituasjonen, både når det gjelder ansatte og økonomi.

Mer...

Tilskudd fra Helsedirektoratet
[16.11.2016 Redaksjonen]

Det er mulig å søke om midler eller tilskudd til ulike formål i regi av Helsedirektoratet. Et eksempel er de som arbeider med bruker- og pårørendearbeid innen feltet rus og psykisk helse. Det er også flere tilskuddsordninger rettet mot frivillig arbeid. 

Mer...

Rusfag – tema brukermedvirkning
[10.11.2016 Redaksjonen]

Rusfag er en felles utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus).  I denne utgaven settes det fokus på brukermedvirkning, et aktuelt tema for både KoRus og de som mottar våre tjenester.

Mer...

Fysisk aktivitet kan bidra til å begrense alkoholskader
[09.11.2016 Redaksjonen]

Det er i utgangspunktet stor enighet blant forskere om at fysisk aktivitet er bra for helsa. Nå viser en britisk studie at fysisk aktivitet også kan ha forebyggende effekt i forhold til alkoholens skadevirkninger på kroppen. 

Mer...

Ansatte i helse- og omsorgstjenestene er viktige for å avdekke vold i nære relasjoner
[17.10.2016 Redaksjonen]

En studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har sett på hvordan utvalgte kommunale helse- og omsorgstjenester arbeider med vold i nære relasjoner. Et viktig funn er at flere forteller om vold når de blir spurt direkte.

Mer...

Bruk og besittelse av narkotika kan bli avkriminalisert
[05.10.2016 Redaksjonen]

Helse- og omsorgsminister Bent Høie foreslår avkriminalisering av narkotikabesittelse for eget bruk. Forslaget innebærer at personer som tas for bruk av narkotika ikke lenger skal straffes, men heller få helsehjelp. 

Mer...

1 2 3 > »
2017@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer