Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4tg113
(Skriv inn koden over.)

Nyheter

Folkehelseprofilene 2018 for kommunene er tilgjengelig
[13.02.2018 Redaksjonen]

Årlig publiserer Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for kommuner og fylker. Nå er folkehelseprofilene for kommuner og bydeler tilgjengelig på fhi.no. Fylkesoversikten kommer i mars. Tema for 2018-profilene er alkohol og rus.

Mer...

Bedre Tverrfaglig Innsats
[09.02.2018 Redaksjonen]

Mer...

Følg forebygging.no på
[05.02.2018 Redaksjonen]

Mer...

Rusforebyggende arbeid i arbeidslivet- kampanje fra Helsedirektoratet
[31.01.2018 Redaksjonen]

For tiden pågår en kampanje, hvor målet er at flere arbeidsplasser skal sette forebygging av risikofylt rusmiddelbruk blant arbeidstakere på agendaen. Kampanjen består blant annet av filmer, materiell og råd om hvordan utvikle og følge opp en rusmiddelpolicy på arbeidsplassen. Det er også laget en egen nettside rusoff.no.

Mer...

Fattigdom blant barn i Norge – ny rapport
[25.01.2018 Redaksjonen]

I dag ble rapporten «Barn som lever i fattigdom. Rapport om arbeidet med regjeringens strategi 2015–2017» lansert. Den viser at det er viktig med helhetlig oppfølging og tverrsektoriell innsats. Det viktigste virkemidlet for å motvirke fattigdom er å sørge for at flest mulig gjennomfører en utdanning og kommer i arbeid.

Mer...

Flere snusbrukere enn røykere
[22.01.2018 Redaksjonen]

I 2017 var det en økning i antall personer som snuser daglig, samtidig som det var en nedgang i dagligrøykere. Det betyr at det for første gang er flere snusbrukere enn røykere i Norge. Samtidig viser en undersøkelse at mange av de som snuser ønsker å slutte.

Mer...

Helsemessige og sosiale tiltak mot narkotikaproblemer: en europeisk veileder
[17.01.2018 Redaksjonen]

Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) har gitt ut en veileder om tiltak mot narkotikaproblemer. Evidensbaserte tiltak, verdien av samarbeid mellom tjenestene, potensialet i ny teknologi og fleksible løsninger er noen av anbefalingene som kommer frem i rapporten.

Mer...

Foreldreveiledning kan bidra til mindre atferdsproblemer hos barna
[12.01.2018 Redaksjonen]

To norske studier viser at barn med atferdsproblematikk har utbytte av at foreldrene får rådgivning. Resultatene tyder på at tilbudet er viktigst for familier med få ressurser, og at barna med de alvorligste atferdsproblemene endret seg mest etter intervensjonene. Begge studiene tar utgangspunkt i behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO).

Mer...

Vold og overgrep mot eldre i Norge - ny rapport
[11.12.2017 Redaksjonen]

Forskere fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gjennomført en studie om forekomsten av vold og overgrep blant eldre i Norge. Hvilken relasjon det er mellom de voldsutsatte og utøveren har også vært fokus i studien.  Resultatene indikerer at vold og overgrep mot eldre personer i Norge er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem.

Mer...

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) – en lokal samhandlingsmodell
[29.11.2017 Redaksjonen]

Samhandlingsmodellen Bedre Tverrfaglig Innsats har som mål at barn, unge og familier får nødvendig hjelp så tidlig som mulig. BTI-modellen skal være en inspirasjon for alle kommuner i Norge. Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet setter av bortimot 30 mill.kr på statsbudsjettet til kommunenes arbeid med  samhandlingsmodeller i 2018.

Mer...

Mulig å søke på ulike tilskuddordninger
[27.11.2017 Redaksjonen]

Det er mulig å søke på flere tilskuddsordninger, noen med tidsfrist i desember 2017. Blant tiltakene er tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, mot barnefattigdom, bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltet, samt styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Mer...

Forebygging og tidlig innsats er lønnsomt
[16.11.2017 Redaksjonen]

De fleste er vel enige om at det vil være bra å sette i gang innsatser eller tiltak tidlig, for å hindre en negativ utvikling hos barn og unge. At forebygging og tidlig innsats også er økonomisk lønnsomt, kom denne uken frem i et innlegg under en nasjonal fagkonferanse, i regi av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU).

Mer...

Magasinet Rusfag - tema eldre og rus
[10.11.2017 Redaksjonen]

Rusfag er en felles utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus). Magasinet har to utgivelser i året, og i Rusfag 2.2017 settes det fokus på tema eldre og rus.

Mer...

Alkoholfritt svangerskap
[25.10.2017 Redaksjonen]

24.oktober arrangerte Helsedirektoratet et fagseminar, som var starten på en ny kampanje, hvor fokus er alkoholfritt svangerskap. Selv om de fleste kvinner i Norge slutter å drikke alkohol når de blir gravide, er det fortsatt barn som blir født med alkoholskader. I forhold til det forebyggende arbeidet, er det blant annet viktig å komme tidlig inn med informasjon til kvinner som planlegger å bli gravid, for å gi barnet i magen en best mulig start.

Mer...

En del eldre har uheldig kombinasjonsbruk av alkohol og vanedannende legemidler
[23.10.2017 Redaksjonen]

En studie basert på en stor helseundersøkelse i Nord-trøndelag (HUNT 3) viser at noen eldre har uheldig kombinasjonsbruk av alkohol og vanedannende legemidler. Det er viktig at eldre får informasjon om de tåler alkohol dårligere når de blir eldre, og at kombinasjonsbruk kan føre til ulike helsemessige konsekvenser.

Mer...

Rett hjelp til rett tid. Kunnskapsgrunnlag for rusmelding, Oslo kommune
[03.10.2017 Redaksjonen]

Velferdsetaten i Oslo kommune har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for ny bystyremelding om rus. Tematikken spenner fra forebygging til rehabilitering/ettervern, og berører også sentrumsproblematikk. Det har vært en bred prosess der brukere, pårørende og fagfolk har kommet med innspill og råd.

Mer...

«Spilltrøbbel – ti fagfolk om dataspillrikets tilstand»
[27.09.2017 Redaksjonen]

Medietilsynet har invitert 10 fagpersoner til å gi sitt perspektiv på samfunnsdebatten rundt spilleproblemer og utviklingen av forståelser av dette i løpet av de siste 10 årene. Dette har resultert i magasinet «Spilltrøbbel – ti fagfolk om dataspillrikets tilstand». 

Mer...

Kunnskapsbasert praksis – nettressurs og e-læringskurs
[21.09.2017 Redaksjonen]

Folkehelseinstituttet og Høgskulen på Vestlandet har gått sammen om å utvikle nettressursen kunnskapsbasertpraksis.no. Formålet er å bidra til økt bevissthet og refleksjoner over hvilke kunnskapskilder du baserer dine handlinger på. Mye av innholdet på kunnskapsbasertpraksis.no tilbys også som e-læringskurs. 

Mer...

RusOFF – råd om håndtering av rusbruk knyttet til arbeidslivet
[16.09.2017 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har utviklet guiden RusOFF, som skal gi veiledning om hvordan ledere kan utvikle og følge opp rusmiddelpolicy på arbeidsplassen. Rådene er spesielt tilpasset offentlig sektor, men er også relevant for andre arbeidsplasser.

Mer...

De politiske partienes syn på ruspolitikken i Norge
[07.09.2017 Redaksjonen]

Nå er det siste innspurt i valgkampen for de politiske partiene i Norge. I denne nyhetssaken settes det fokus på de ulike partienes rusmiddelpolitikk. Hva mener de ulike partiene om blant annet alkoholpolitikk, legalisering av narkotika og oppfølging av rusmiddelavhengige?

Mer...

Årets Ungdata-tall viser fortsatt nedgang i bruk av alkohol og tobakk blant ungdom
[24.08.2017 Redaksjonen]

Årets Ungdatarapport viser at norsk ungdom fortsatt kan karakteriseres som veltilpasset, aktiv, hjemmekjær og med et godt forhold til sine foreldre. Trenden med nedgangen i bruk av alkohol og tobakk fortsetter også. Samtidig viser årets Ungdataundersøkelser at omfanget av psykiske helse-plager fortsetter å øke.

Mer...

Overgang fra barnehage til skole
[08.08.2017 Redaksjonen]

August er en spennende måned for både barn, foreldre og kommende 1.klasselærere. Hvordan skape en best mulig overgang fra barnehage til skole, slik at alle involverte parter får en best mulig skolestart? Kunnskapsdepartementet har tidligere utarbeidet en veileder om dette tema, og foreslår nå en samarbeidsplikt for å sikre gode overganger når barn går fra barnehage til skole og SFO.

Mer...

Lovfestet nulltoleranse mot mobbing i skolen
[31.07.2017 Redaksjonen]

1.august 2017 iverksettes endringer i opplæringslovens bestemmelser om skolemiljø og mobbing. Den nye loven sikrer nulltoleranse mot mobbing. Samtidig innføres en ny aktivitetsplikt for skolene, som blant annet innebærer at alle som jobber på skolen skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing og krenkelser.

Mer...

Nedgang i kriminaliteten i Norge
[25.07.2017 Redaksjonen]

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og politiet viser en positiv utvikling når det gjelder kriminalitet i Norge. Når det gjelder vinningslovbrudd og rusmiddellovbrudd er nedgangen markant. De siste årene har ungdom blitt stadig mer lovlydige, mens trenden er motsatt blant godt voksne og eldre.

Mer...

Sammenheng mellom rusbruk og skoleprestasjoner
[21.07.2017 Redaksjonen]

En ny norsk studie viser en klar sammenheng mellom rusbruk og dårlige skoleprestasjoner. Forskerne mener skolene må satse mer på forebygging, slik at de tidlig kan legge til rette for å hjelpe ungdom i risiko fra å utvikle problematisk bruk av alkohol- eller narkotika.

Mer...

1 2 3 > »
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer