forebygging.no
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 63wm60
(Skriv inn koden over.)

Nyheter

Brudd i skikkelighetstrenden blant dagens unge
[15.08.2018 Redaksjonen]

De nasjonale tallene for Ungdata 2018 er nå publisert, og viser at flertallet av norske ungdommer fortsatt er veltilpasset, aktiv, hjemmekjær og har god psykisk og fysisk helse. Samtidig er det noen utviklingstrekk som tyder på et brudd i «skikkelighetstrenden» som har preget tidligere Ungdataundersøkelser.

Mer...

Flere drikker alkoholfritt
[30.07.2018 Redaksjonen]

Tall fra bryggeriene og Vinmonopolet viser at det så langt i 2018 er en økning i salget av alkoholfrie alternativer, sammenlignet med tidligere år. Forklaringer på denne utviklingen kan være at nordmenn er mer opptatt av helse, det blir stadig flere alkoholfrie alternativer og lavere pris enn alkoholholdige drikkevarer.

Mer...

Bedre Tverrfaglig Innsats
[27.07.2018 Redaksjonen]

Mer...

Ønsker begrensinger på alkoholbruk i jobbsammenheng
[27.07.2018 Redaksjonen]

En undersøkelse, gjennomført av Kantar TNS på vegne av Actis, viser at åtte av ti sier de er villig til begrense alkoholbruken på egen arbeidsplass. Viktige tiltak vil være økt oppmerksomhet om temaet blant ledere, og at arbeidsgiver er tilbakeholden med å servere alkohol på sosiale sammenkomster i regi av jobben.

Mer...

Konfliktrådet - en nyttig meklingsinstans
[23.07.2018 Redaksjonen]

Stadig flere unge mellom 15 og 18 år, som begår kriminelle handlinger, får tilbud om ungdomsstraff i stedet for fengsel.  Det er også flere sivile konflikter og saker som løses i konfliktrådene. Det viser halvårstallene for 2018 fra de 22 konfliktrådene i Norge.

Mer...

Spilleproblemer påvirker hverdagen for hele familien
[20.07.2018 Redaksjonen]

En ny studie viser at spilleproblemer hos en voksen i familien, har stor innvirkning på hverdagsliv og levekår for pårørende. Økonomien påvirker familiemedlemmenes helse, materielle trygghet, familieforhold og bolig. Hjelp med praktiske og økonomiske utfordringer, implementering av familiefokusert behandling, samt økt kunnskap om spilleproblemer er noen av hjelpetiltakene som foreslås.

Mer...

Tydeligere meldeplikt til barnevernet
[11.07.2018 Redaksjonen]

Det er viktig at helsepersonell og andre som arbeider tett på barn ivaretar taushetsplikten. Opplysningsplikten overfor barnevernet går likevel foran taushetsplikten, fordi opplysningene kan være nødvendige for barnevernet for å kunne hjelpe utsatte barn og unge. Det kommer frem i flere lovendringer, som gjelder fra 1.juli 2018

Mer...

Ny strategi for foreldrestøtte
[06.07.2018 Redaksjonen]

Flere departement har gått sammen om å utarbeide strategien «Trygge foreldre – trygge barn». Målet er at foreldre som trenger det, skal få god og riktig hjelp. Målgruppen for strategien er alle foreldre med barn mellom 0-18 år og foreldre som venter barn. Tjenester på alle forvaltningsnivåer, frivillige organisasjoner og relevante samarbeidsaktører, inngår også i strategiens målgruppe.

Mer...

Døråpnerne – til inkluderende arbeidsliv for ungdom
[22.06.2018 Redaksjonen]

Mange virksomheter lykkes med inkludering av unge. Hva er suksesskriteriene? Forskere fra IRIS Samfunnsforskning har gjennomført en studie blant norske bedrifter som har erfaringer med å ansette ungdom. Det har resultert i rapporten «Unge – ressurs eller risiko», filmen «Døråpnere» og en tipsliste til virksomheter som ønsker å satse på de unge.

Mer...

Følg forebygging.no på
[15.06.2018 Redaksjonen]

Mer...

Alkohollås påbudt i busser og minibusser fra 2019
[01.06.2018 Redaksjonen]

Alkolåsen er et trafikksikkerhetstiltak som skal bidra til å forhindre kjøring med promille. Fra 1.januar 2019 skal alle kjøretøy som brukes til passasjertransport, i første omgang busser og minibusser, ha alkohollås.

Mer...

Mange butikker selger alkohol til mindreårige
[25.05.2018 Redaksjonen]

Juvente kontrollerer årlig om dagligvarebutikker og vinmonopol selger alkohol til mindreårige. 2017-rapporten viser at 26 prosent av butikkene som ble kontrollert solgte alkohol til ungdom under 18 år. For å få slutt på denne praksisen, foreslår Juvente blant annet legitimasjonsplikt, bedre kontroller og sanksjonene.

Mer...

De sosiale helseforskjellene øker i Norge
[18.05.2018 Redaksjonen]

Denne uka ble Folkehelserapporten 2018- Helsetilstanden i Norge presentert. Den viser at helsetilstanden blant nordmenn i hovedsak er blant de beste i verden. Samtidig viser rapporten at mens de sosiale helseforskjellene er blitt mindre i flere land i Europa, øker de sosiale helseforskjellene i Norge.

Mer...

Ulike kartleggingsverktøy er hovedtema i årets første Rusfag
[11.05.2018 Redaksjonen]

Rusfag 1/2018 er nå tilgjengelig. Denne utgaven har satt fokus på kartleggingsverktøy for kommunene, og hvordan resultatene fra disse kan brukes.

Mer...

Satsing på trafikksikkerhet på norske veier
[03.05.2018 Redaksjonen]

Norge er et av verdens mest trafikksikre land, men fortsatt mister altfor mange livet på norske veier. Nylig ble en ny trafikksikkerhetsplan for perioden 2018-2021 presentert. Planen inneholder 136 målrettede tiltak. I tillegg har MA-Ungdom lansert et e-læringskurs for ungdom med tema rus i trafikken.

Mer...

De anbefalte grensene for alkoholinntak er for høye i mange land
[17.04.2018 Redaksjonen]

En ny internasjonal studie viser at de helsemessige gevinstene er store om man reduserer alkoholinntaket. Analysene forteller at det å drikke mer enn 100 gram alkohol per uke (5-6 glass vin) kan knyttes til kortere forventet levetid.

Mer...

Politiet setter fokus på kriminalitetsforebygging
[12.04.2018 Redaksjonen]

Tradisjonelt knyttes politiets kriminalitetsforebygging først og fremst til arbeid med barn og unge. Nå har Politidirektoratet utarbeidet en strategiplan for hvordan det kriminalitetsforebyggende arbeidet skal bli en primærstrategi på alle politiets virksomhetsområder. Planen inneholder 11 tiltak og har en tidsramme ut 2020.

Mer...

Styrkebasert tilnærming i lokalt folkehelsearbeid
[05.04.2018 Redaksjonen]

Å få frem innbyggernes iboende ressurser og la dem delta aktivt er sentralt i det som kalles styrkebaserte tilnærminger. Denne rapporten viser gjennom teori og praksis, hvordan man kan styrke det lokale folkehelsearbeidet gjennom et slikt perspektiv.

Mer...

Ny rapport om utviklingstrekk som påvirker folkehelsen i Norge
[28.02.2018 Redaksjonen]

Hvilke utviklingstrekk i samfunnet påvirker befolkningens helse? Hvilke politiske veivalg og prioriteringer er sentrale i utformingen av fremtidens folkehelsepolitikk? Hvilke faktorer bidrar til sosial ulikhet i helse? Dette er noen av spørsmålene som belyses i «Folkehelsepolitisk rapport 2017», utgitt av Helsedirektoratet.

Mer...

Markert nedgang i ungdomsvolden
[20.02.2018 Redaksjonen]

En norsk studie viser at voldsbruken blant ungdom er halvert de siste årene. Det kan være flere årsaker til dette, men ifølge forskerne er reduksjon i alkoholbruk blant unge en viktig forklaring.

Mer...

Folkehelseprofilene 2018 for kommunene er tilgjengelig
[13.02.2018 Redaksjonen]

Årlig publiserer Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for kommuner og fylker. Nå er folkehelseprofilene for kommuner og bydeler tilgjengelig på fhi.no. Fylkesoversikten kommer i mars. Tema for 2018-profilene er alkohol og rus.

Mer...

Rusforebyggende arbeid i arbeidslivet- kampanje fra Helsedirektoratet
[31.01.2018 Redaksjonen]

For tiden pågår en kampanje, hvor målet er at flere arbeidsplasser skal sette forebygging av risikofylt rusmiddelbruk blant arbeidstakere på agendaen. Kampanjen består blant annet av filmer, materiell og råd om hvordan utvikle og følge opp en rusmiddelpolicy på arbeidsplassen. Det er også laget en egen nettside rusoff.no.

Mer...

Fattigdom blant barn i Norge – ny rapport
[25.01.2018 Redaksjonen]

I dag ble rapporten «Barn som lever i fattigdom. Rapport om arbeidet med regjeringens strategi 2015–2017» lansert. Den viser at det er viktig med helhetlig oppfølging og tverrsektoriell innsats. Det viktigste virkemidlet for å motvirke fattigdom er å sørge for at flest mulig gjennomfører en utdanning og kommer i arbeid.

Mer...

Flere snusbrukere enn røykere
[22.01.2018 Redaksjonen]

I 2017 var det en økning i antall personer som snuser daglig, samtidig som det var en nedgang i dagligrøykere. Det betyr at det for første gang er flere snusbrukere enn røykere i Norge. Samtidig viser en undersøkelse at mange av de som snuser ønsker å slutte.

Mer...

Helsemessige og sosiale tiltak mot narkotikaproblemer: en europeisk veileder
[17.01.2018 Redaksjonen]

Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) har gitt ut en veileder om tiltak mot narkotikaproblemer. Evidensbaserte tiltak, verdien av samarbeid mellom tjenestene, potensialet i ny teknologi og fleksible løsninger er noen av anbefalingene som kommer frem i rapporten.

Mer...

1 2 > »
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer