Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: sjs5g7
(Skriv inn koden over.)

Nyheter

Rett hjelp til rett tid. Kunnskapsgrunnlag for rusmelding, Oslo kommune
[03.10.2017 Redaksjonen]

Velferdsetaten i Oslo kommune har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for ny bystyremelding om rus. Tematikken spenner fra forebygging til rehabilitering/ettervern, og berører også sentrumsproblematikk. Det har vært en bred prosess der brukere, pårørende og fagfolk har kommet med innspill og råd.

Mer...

«Spilltrøbbel – ti fagfolk om dataspillrikets tilstand»
[27.09.2017 Redaksjonen]

Medietilsynet har invitert 10 fagpersoner til å gi sitt perspektiv på samfunnsdebatten rundt spilleproblemer og utviklingen av forståelser av dette i løpet av de siste 10 årene. Dette har resultert i magasinet «Spilltrøbbel – ti fagfolk om dataspillrikets tilstand». 

Mer...

Kunnskapsbasert praksis – nettressurs og e-læringskurs
[21.09.2017 Redaksjonen]

Folkehelseinstituttet og Høgskulen på Vestlandet har gått sammen om å utvikle nettressursen kunnskapsbasertpraksis.no. Formålet er å bidra til økt bevissthet og refleksjoner over hvilke kunnskapskilder du baserer dine handlinger på. Mye av innholdet på kunnskapsbasertpraksis.no tilbys også som e-læringskurs. 

Mer...

Følg forebygging.no på
[19.09.2017 Redaksjonen]

Mer...

RusOFF – råd om håndtering av rusbruk knyttet til arbeidslivet
[16.09.2017 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har utviklet guiden RusOFF, som skal gi veiledning om hvordan ledere kan utvikle og følge opp rusmiddelpolicy på arbeidsplassen. Rådene er spesielt tilpasset offentlig sektor, men er også relevant for andre arbeidsplasser.

Mer...

De politiske partienes syn på ruspolitikken i Norge
[07.09.2017 Redaksjonen]

Nå er det siste innspurt i valgkampen for de politiske partiene i Norge. I denne nyhetssaken settes det fokus på de ulike partienes rusmiddelpolitikk. Hva mener de ulike partiene om blant annet alkoholpolitikk, legalisering av narkotika og oppfølging av rusmiddelavhengige?

Mer...

Årets Ungdata-tall viser fortsatt nedgang i bruk av alkohol og tobakk blant ungdom
[24.08.2017 Redaksjonen]

Årets Ungdatarapport viser at norsk ungdom fortsatt kan karakteriseres som veltilpasset, aktiv, hjemmekjær og med et godt forhold til sine foreldre. Trenden med nedgangen i bruk av alkohol og tobakk fortsetter også. Samtidig viser årets Ungdataundersøkelser at omfanget av psykiske helse-plager fortsetter å øke.

Mer...

Overgang fra barnehage til skole
[08.08.2017 Redaksjonen]

August er en spennende måned for både barn, foreldre og kommende 1.klasselærere. Hvordan skape en best mulig overgang fra barnehage til skole, slik at alle involverte parter får en best mulig skolestart? Kunnskapsdepartementet har tidligere utarbeidet en veileder om dette tema, og foreslår nå en samarbeidsplikt for å sikre gode overganger når barn går fra barnehage til skole og SFO.

Mer...

Lovfestet nulltoleranse mot mobbing i skolen
[31.07.2017 Redaksjonen]

1.august 2017 iverksettes endringer i opplæringslovens bestemmelser om skolemiljø og mobbing. Den nye loven sikrer nulltoleranse mot mobbing. Samtidig innføres en ny aktivitetsplikt for skolene, som blant annet innebærer at alle som jobber på skolen skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing og krenkelser.

Mer...

Nedgang i kriminaliteten i Norge
[25.07.2017 Redaksjonen]

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og politiet viser en positiv utvikling når det gjelder kriminalitet i Norge. Når det gjelder vinningslovbrudd og rusmiddellovbrudd er nedgangen markant. De siste årene har ungdom blitt stadig mer lovlydige, mens trenden er motsatt blant godt voksne og eldre.

Mer...

Sammenheng mellom rusbruk og skoleprestasjoner
[21.07.2017 Redaksjonen]

En ny norsk studie viser en klar sammenheng mellom rusbruk og dårlige skoleprestasjoner. Forskerne mener skolene må satse mer på forebygging, slik at de tidlig kan legge til rette for å hjelpe ungdom i risiko fra å utvikle problematisk bruk av alkohol- eller narkotika.

Mer...

Misbruk av fakta? Alkohol og narkotika i mediene
[18.07.2017 Redaksjonen]

Nordens välfärdscenter har utarbeidet publikasjonen «Misbruk av fakta? Alkohol og narkotika i mediene». Intensjonen er å bidra til at rapporteringen om alkohol og narkotika i mediene skal bli mer faktabasert og nyansert.

Mer...

Svikt og svik — Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt
[11.07.2017 Redaksjonen]

I juni presenterte «Barnevoldsutvalget» NOU 2017:12, med tittelen Svikt og svik. Oppdraget var å ta en gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. I utredningen legger utvalget frem sine vurderinger av svikt i systemene og anbefalinger for hvordan fremtidige tilfeller kan forebygges og forhindres.

Mer...

Faglig retningslinje for skolehelsetjenesten
[04.07.2017 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har gitt ut en ny nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten 5-20 år. Samhandling med skole, helseundersøkelse, helsesamtale og oppfølging ved behov hos elevene har fått en sentral plass i retningslinjen.

Mer...

Standardiserte tobakkspakker og dampeforbud
[30.06.2017 Redaksjonen]

1.juli 2017 iverksettes nye regler i tobakksskadeloven angående standardisert innpakning av tobakksvarer. Det innebærer at sigaretter, rulletobakk og snus ikke skal inneholde produsentenes egne logoer, symboler, bilder, farge eller annen form for reklame. E-sigaretter blir også en del av røykeloven, noe som innebærer at det blir forbudt å dampe alle steder hvor det nå er forbudt å røyke.

Mer...

Se nye publiseringer
[21.06.2017 Redaksjonen]

Mer...

Noen foreldre mener det er greit å gi ungdom under 18 år alkohol
[20.06.2017 Redaksjonen]

En undersøkelse viser at mer enn én av ti nordmenn synes det er greit at ungdom under 18 år får med seg alkohol hjemmefra, når de skal på fest. Dette til tross for at forskning viser at ungdom drikker mer når de får alkohol fra foreldrene.

Mer...

Europeisk narkotikarapport 2017
[13.06.2017 Redaksjonen]

Hvert år gir EUs narkotikabyrå (EMCDDA) ut en oversikt over narkotikasituasjonen og tiltak i Europa. 2017-rapporten viser at narkotikasituasjonen fortsatt er en utfordring, og da særlig med tilgjengeligheten av nye psykoaktive stoffer og sterke syntetiske opioider.

Mer...

Én av fire har møtt opp på jobb i bakrus
[24.05.2017 Redaksjonen]

En studie fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at rusmiddelbruk i arbeidstiden er et sjeldent fenomen i Norge. Samtidig kommer det frem at nærmere 25 prosent har vært på jobb i bakrus, eller vært ineffektive på grunn av alkoholinntak kvelden før. 

Mer...

En av fem unge har hatt uønsket sex
[04.05.2017 Redaksjonen]

NRK setter i disse dager fokus på det som kalles gråsonesex. Hvor går grensa, når er det et overgrep og hva kan du straffes for? Bakgrunnen er en undersøkelse som viser at en av fem i alderen 17 til 24 år, har hatt uønsket sex. Mange av disse hendelsene skjedde i beruset eller påvirket tilstand.

Mer...

Barn og unge som blir mobbet får ikke god nok oppfølging
[24.04.2017 Redaksjonen]

Innsatsen mot mobbing har til nå i hovedsak vært forebygging og stopping, men det er også behov for oppfølgingsarbeid etter at mobbingen er over. En rapport fra Læringsmiljøsenteret og Uni Research Helse viser at mange barn og unge som blir utsatt for mobbing, ikke få den oppfølgingen de trenger, eller at oppfølgingen avsluttes for tidlig.

Mer...

Andelen gravide som drikker alkohol varierer fra land til land
[07.04.2017 Redaksjonen]

To nye studier viser det samme resultatet – andelen gravide kvinner som drikker alkohol varierer fra land til land. I europeisk sammenheng drikker norske kvinner mindre alkohol i svangerskapet, sammenlignet med andre land. Mulige årsaker kan være alkoholpolitikk, organisering av svangerskapsomsorg, eller holdninger hos kvinner til alkoholbruk i svangerskapet.

Mer...

Oppvekstrapporten 2017: Økte forskjeller – gjør det noe?
[03.04.2017 Redaksjonen]

I forrige uke lanserte Bufdir Oppvekstrapporten 2017. Rapporten inneholder statistikk, analyser og fakta om barnefattigdom og økte forskjeller i Norge. Hovedtema er bekymring over flere barn som vokser opp i relativ fattigdom. Hvilke familier vokser disse barna opp i, hvordan har de det, og hvilke fremtidsutsikter har de? Dette er noen av spørsmålene som blir diskutert i rapporten.

Mer...

Nytt nummer av fagmagasinet Spor
[29.03.2017 Redaksjonen]

Tidlig innsats, folkehelsearbeid og selvmordsforebygging er blant sakene i årets første nummer av SPOR. 

Mer...

1 2 > »
2017@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer