forebygging.no nyhetsbrev

Eldre utsettes for overgrep - hva så?

Mange eldre er redd for å bli utsatt for vold og trusler når de er ute alene. Men det er ikke det offentlige rommet som er det farligste stedet for eldre, det er deres eget hjem. Vold i nære relasjoner utgjør en trussel for eldre menneskers helse og livskvalitet. I denne kronikken gir Astrid Sandmoe, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, oss kunnskap om både omfang, type vold og utøverne. Hun drøfter også hva vi kan gjøre for å forebygge trusler, vold og overgrep mot eldre.

Les kronikken >> HER

 

Vi har lært mye om hva som virker. Hva gjør vi nå?

I følge Kristine Amlund Hagen, seniorforsker ved NUBU, har vi gjennom lang tid med utvikling, implementering og evaluering av evidensbaserte metoder og programmer opparbeidet oss god kunnskap om hva som virker i arbeidet med utsatte barn og unge. I denne artikkelen trekker hun frem noen av de viktigste lærdommene vi har tilegnet oss, og peker på noen områder og aktiviteter det kan være formålstjenlig å følge fremover.

Les artikkelen >> HER

 

Et behov for edruelighet: Medias dekning av skjenkekontroll og alkoholforvaltning

Uteliv og skjenkekontroll er tema som får mye oppmerksomhet i både lokale og nasjonale nyhetsmedier. Media spiller en viktig rolle i tilsynet og kontrollen med offentlige etater, men dersom kritikken mangler faglig tyngde, kan resultatet være skadelig for forholdet mellom kommunen og bransjen. I denne kronikken gir Skule Wigenstad, spesialkonsulent ved KoRus-Oslo, både positive og negative eksempler på medias rolle.

Les kronikken >> HER

 

Recovery. Tradisjoner, fornyelser og praksiser.

Denne boka er skrevet av Bengt Karlsson og Marit Borg, begge professorer ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Recovery bygger på systematisert erfaringskunnskap der kontroll over eget liv, åpenhet for hva som hjelper og ikke, rettigheter som innbygger og valgmuligheter framheves. I følge Vegard A. Schancke, som har omtalt boka, tar forfatterne leserne elegant med gjennom de historiske røttene til Recovery. Vi minnes stadig på å ikke fristes til å tenke på Recovery som en «vanlig» metode som kan «implementeres». Samtidig gir forfatterne et solid bilde av kunnskapsgrunnlaget for Recovery, og hva som kjennetegner recoveryorienterte praksiser.

Les bokomtalen >> HER

 

Heroinoverdoser – hva skjuler seg bak tallene? Er det rene heroinoverdoser som tar liv i Norge?

For å kunne forebygge overdoser er det viktig å være klar over risiko for forgiftning og forhold som øker slik risiko. I denne kronikken deler Hilde Marie Erøy Edvardsen (avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo Universitetssykehus) og Vigdis Vindenes (Senter for rus- og avhengighetsforskning, UIO) sin kunnskap om hvilke stoffkombinasjoner og konsentrasjoner som forårsaker overdoser i Norge.

Les kronikken >> HER

 

Kritiske blikk på skolen

«Utfordrende debattartikler fra troverdige vitner», skriver Ingeborg Tveter Thoresen (tidligere førstelektor og rektor ved Høgskolen i Vestfold) som innledning til omtalen av boka «Kritiske blikk på skolen». Flere fagpersoner har bidratt med artikler som stiller kritiske spørsmål om ulike sider ved norsk skole. Ut fra sitt ståsted og sin erfaring, ønsker forfatterne å skape debatt i skolen og blant skolepolitikere.

Les bokomtalen >> HER

 

Skjenkekontrollen – får i ulveklær

I denne artikkelen setter Kristin Buvik og Bergljot Baklien, forskere ved Folkehelseinstituttet, fokus på at norske kommuner har stort handlingsrom innenfor alkohollovens bestemmelser. Kommunene har råderett over hvor mange bevillinger som utdeles, hvem som får bevillinger og hvor skjenkestedene skal ligge. Samtidig har kommunen ansvar for å kontrollere at utestedene skjenker i tråd med alkoholloven og tilhørende forskrift. Dette løser kommunene på ulike måter. Det får forfatterne til å spørre om skjenkekontrollen er fryktet på utesteder, og hva sjansen er for at brudd på alkoholloven oppdages og sanksjoneres.

Les artikkelen >> kommunetorget.no 

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.