forebygging.no nyhetsbrev

Filmopptak Skolevegringskonferansen 2017

Hva er skolevegring? Hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer bør man være oppmerksom på for å forebygge frafall? Hvordan kan skolen, foreldrene og kommunens hjelpeinstanser jobbe sammen for å legge til rette for at eleven kommer på skolen? Dette var noen av spørsmålene som var tema på en konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær. Forebygging.no filmet konferansen, som ble arrangert av JobbAktiv

Se og hør foredragene fra konferansen >> HER

 

Finnes ikke noe viktigere enn å bli sett

«Jeg håper at mange barn og unge som lider, kan få oppleve det som skjedde med meg. At de møter hjelpere som løfter dem opp». I denne praksiserfaringen deler Mille Falstad, fra Mental Helse Ungdom, personlige erfaringer fra sin oppvekst. Hun løfter blant annet frem betydningen av lavterskeltilbud rettet mot barn og ungdom i kommunene.

Praksiserfaringen kan leses >> forebygging.no/handling

 

Barnehagen, en pedagogisk institusjon i et forebyggingsperspektiv

Myndighetene, foreldre og barnehagens fagpersonale har mange og til dels ulike forventninger til barnehagen, hva den er og skal være. Regjeringen har blant annet ønskemål for barnehagen i et forebyggingsperspektiv. Dermed aktualiseres spenningen mellom omsorg og barnas lek på den ene siden, og voksen-initierte læringsoppgaver på den andre. Ingeborg Tveter Thoresen beskriver og drøfter i denne artikkelen politiske og pedagogiske sider ved barnehagen som forebyggingsarena.

Les artikkelen >> HER

 

Pårørende – i skyggen av et rusmiddelmisbruk?

Det har de siste årene vært et større fokus på pårørende, bl.a ved at hjelpeapparatet har blitt bedre til å ivareta de pårørende, og det har kommet en egen veileder. I denne kronikken uttrykker Rita Rødseth, rådgiver ved KoRus-Midt, at det fortsatt er for stille rundt de mange som lever livene sine i skyggen av et rusmiddelmisbruk. Hun håper at den nye veilederen kan bidra til at flere pårørende blir hørt og sett – med sine behov og med alt det verdifulle de representerer som ressurs.

Kronikken kan leses >> HER

 

Bokserie om intervensjoner rettet mot barn og unge

Nå er en bokserie tilgjengelig, som tar for seg ulike intervensjoner rettet mot barn og unge. Vegard A. Schancke har lest og skrevet en egen omtale for hver av de fire bøkene, som alle tar for seg evidensbaserte metoder i et samfunnsperspektiv. Bøkene presenterer og drøfter ulike individ-, familie-, barnehage- og skolebaserte intervensjoner. Redaktører for bokserien er Sigrun K. Ertesvåg, John Kjøbli, Helene Eng og Ivar Frønes.

Les omtalene av de fire bøkene >> forebygging.no/tidliginnsats

 

Ungdomsrådet, politiet og Stjørdal kommune spiller på samme lag

For noen år siden ga ungdommene på Stjørdal følgende tilbakemelding til politiet; "Dere kjører forbi fulle ungdommer under 18 år og gjør ingenting. Da tror vi at det er greit å drikke». Disse tydelige tilbakemeldingene fra ungdommene, samt helseundersøkelser som viste lav debutalder på alkohol i kommunen, var starten på en god ungdom- og alkoholdebatt og samarbeid mellom politiet i Stjørdal, kommunen og Ungdomsrådet. I denne praksiserfaringen forteller Marit Helene Stigen, Lensmann i Malvik og Stjørdal, og Kari Christensen, forebyggende koordinator Stjørdal kommune om dette arbeidet.

Les praksiserfaringen >> forebygging.no/handling

 

Pårørende for en rusmiddelmisbruker; ikke bare noe du snakker om over kaffen!

Denne artikkelen kaster lys over noe av kompleksiteten i det å være pårørende, og viser at ulike former for tilbud og tjenester må til for å kunne møte de ulike behovene. "Mer kunnskap og åpenhet, samt et mer offensivt, kompetent og inkluderende hjelpeapparat ser ut til å kunne være et viktig bidrag for at de pårørende skal få riktig hjelp", skriver Line Rapp Simonsen og Marianne Stallvik.

Artikkelen kan leses >> HER

 

Rusbehandling i kommunen, hva er det og hvordan kan den foregå?

Tradisjonelt har det vært, og er til dels fortsatt, en godt etablert holdning at behandling av rusmiddelavhengige og psykisk syke foregår i helseforetakene, i psykisk helsevern og Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB).  Denne holdningen finner vi både i hjelpeapparatet og hos brukere/pasienter. Men reflekterer dette de endringer som har skjedd i lovverk og arbeidsmåter på dette området? Kari Hjertholm Danielsen belyser i denne artikkelen kommunenes ansvar, og diskuterer hva rusbehandling kan være i kommunal sammenheng.

Artikkelen kan du lese på kommunetorget.no 

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.