forebygging.no nyhetsbrev

Hvordan drikker mødre etter at de har fått barn?

Kvinner i Norge som vet at de er gravide, følger i stor grad helsemyndighetenes anbefalinger om totalavhold fra alkohol. Men hvordan drikker mødre etter at barnet er født? Dette er et spørsmål som Sonja Mellingen, psykologspesialist/PhD ved KoRus-vest, Bergen belyser og diskuterer i denne artikkelen.

Du kan lese artikkelen >> HER

 

Krisesenter for menn - et tabubelagt behov

«Det at det er tabu rundt voldsutsatte menn er fortsatt vår store utfordring som krisesenter. Den er samtidig en utfordring på samfunnsnivå fordi vi trenger å bryte ned gamle forestillinger om at det bare er kvinner som utsettes for vold», skriver Marie Lindèn og Pål Andreassen. De deler i denne kronikken sine erfaringer som ansatte ved Krise- og incestsenteret i Fredrikstad, som har en egen avdeling for menn.

Du kan lese kronikken >> HER

 

Bokomtale: Kritiske perspektiver i helsefagene – Utdanning, yrkespraksis og forskning

Boka er en antologi skrevet av et nettverk av forskere fra HIOA, NTNU og Aalborg Universitet. Med utgangspunkt i forfatternes egen empiri samt drøftet i lys av kritiske teoretiske perspektiver, setter boka fokus på helsefaglig hverdagspraksis når det gjelder evidensbasering, brukermedvirkning og folkehelsearbeid. Vegard A. Schancke, som har omtalt boka, mener det er en innsiktsfull, spennende, nyttig og viktig bok!

Du kan lese bokomtalen >> HER

 

Pårørende av rusavhengige må involveres - film og artikkel om pårørendes erfaringer

Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS) har gjennom prosjektet «Pårørende: en ressurs» rettet fokus mot pårørende til rusavhengige. På kommunetorget.no kan du lese en artikkel og se tre filmer som er et resultat av dette prosjektet. Det vil kunne gi deg et innblikk i pårørendes hverdag og deres møter med det kommunale tjenesteapparatet.

Du kan se filmene og lese artikkelen på kommunetorget.no

 

Barnehagens plikter når omsorgen svikter

I denne kronikkene tar Ingeborg Tveter Thoresen for seg barnehagenes rolle og ansvar for å avdekke vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Fordi barnehagen møter nesten alle barn, kan den være samfunnets «lyttepost» og en arena hvor de ansatte ser og hører barna og er våken for deres livssituasjon. Imidlertid viser NOU 201:12 Svikt og svik at mange instanser som har med barn å gjøre, svikter i å ivareta disse sårbare barna. I denne kronikken er det barnehagen og barnehagelærerutdanningen som utfordres av forfatteren.

Du kan lese kronikken >> HER

 

Bokomtale: Kvalitative forskningsmetoder i praksis

Denne boka er skrevet av Aksel Tjora, professor i sosiologi ved NTNU. I følge Bergljot Baklien, som har omtalt boka, beskriver den de viktigste metodene for innsamling av kvalitative data. Boka er først og fremst beregnet på studenter, forskere og andre som skal gjennomføre kvalitativ samfunnsforskning. I tillegg er dem også relevant for praktikere som skal bruke slike studier, og trenger å forstå hvordan kvalitative forskningsresultater har blitt til.

Du kan lese bokomtalen >> HER

Footer bottom

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev. Klikk her for å melde deg av.