Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 10x66u
(Skriv inn koden over.)

 

Etterspørselsreduserende tiltak

Etterspørselsreduserende tiltak har som mål å påvirke enkeltindividers etter­spørsel etter rusmidler for slik å redusere de rusmiddel­relaterte skadene. Tiltakene fokuserer på de sosiale normene knyttet til alkoholbruk. Klarer man f.eks. å utvikle holdninger hvor 18 års alders­grensen for alkohol respekteres og at toleransen for fyll både på utesteder og i private sammenhenger reduseres, vil dette kunne påvirke etterspørselen.  Likedan vil endringer i den norske drikkekulturen både kunne virke inn på etter­spørselen og skape en større aksept for regulatoriske og tilbuds­reduserende tiltak og virkemidler.

Kampanjer av ulike slag er en mye brukt tilnærming for å redusere etterspørselen etter rusmidler, både i befolkningen som helhet, eller i avgrensede målgrupper som ungdom, tenåringsforeldre og gravide.

Når det gjelder barn og unge, er skolen en viktig arena for å påvirke etter­spørselen etter rusmidler. Forebyggingstiltak som favner bredt, betyr gjerne totalt sett mer for omfanget av rusrelaterte skader og problemer i ungdoms­befolkningen, enn tiltak som bare berører små, utsatte grupper.  Dette omtales gjerne som forebyggingsparadokset. Det betyr ikke at tiltak for utsatte grupper ikke er viktige og effektive. Via skolen er det dessuten mulig å iverksette tiltak som strekker seg over tid, og langsiktige satsinger har etter alt å dømme mer for seg enn tiltak av kort varighet. Mange skoletiltak bygger på kognitivt orienterte teorier om sosial påvirkning. Grunntanken er at ungdom begynner med rusmidler som følge av modell-læring, opplevd gruppepress og positive forventninger til rusmidlenes virkninger. Derfor legges det blant annet vekt på å lære barn og ungdom hvordan de kan avvise andres oppfordringer om å bruke rusmidler. Å styrke den enkeltes tiltro til at de er i stand til å bruke slike avvisnings­strategier, blir gjerne ansett som spesielt viktig. Andre viktige grep dreier seg om å påvirke de unges normer, forestillinger og forventninger slik at rusmiddelbruk framstår som mindre attraktivt. Kunnskap om rusmidlenes skadekonto er del av dette.


2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)