Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 844856
(Skriv inn koden over.)

 

Høyrisikorettede målgruppestrategier

Høyrisikorettede målgruppestrategier beskriver forebyggende innsats som retter seg mot individer eller grupper av individer som antas å ha høynet risiko for å utvikle spesifikke problemer eller lidelser.

Bloom (1968) skilte mellom tre typer forebyggingsstrategier hva angår målgrupper for innsatsen. De tre typene var befolkningsrettede strategier, milepælsstrategier, og risikogruppestrategier. Milepælsstrategier kan sees som en kombinasjon av de to andre.

Der enkelte grupper er ansett for å være spesielt i faresonen for å utvikle et problem eller en lidelse, kan forebyggingsinnsats rettes direkte mot disse gruppene, eller mot personer som identifiseres med slike grupper. Eksempler her kan være debriefingsprogrammer rettet mot katastrofeofre, og annen kriseintervensjon i forbindelse med ulykker eller dødsfall. Andre eksempler på høyrisiko-grupper kan være narkomane og prostituerte i forbindelse med HIV-smitte og andre smittsomme sykdommer, spesielle ungdomsgrupper i forbindelse med rusmiddelbruk og kriminalitet, eller barn av rusmisbrukende foreldre.

I forbindelse med høyrisiko-strategier er det særlig viktig å være oppmerksom på "brennemerkings"-faren (stigmatisering). Dersom mulighetene for slike virkninger ikke gjennomtenkes nøye på forhånd, risikerer en å gjøre livssituasjonen verre for de en vil hjelpe, ved at de blir satt i en slags gapestokk gjennom tiltakene. Bare det at en får følelse av, eller blir redd for å komme i en slik gapestokk, er vanligvis nok til at folk (forståelig nok) vil vegre seg mot å delta i tiltakene.

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)