Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 03ewtv
(Skriv inn koden over.)

 

Konstruktive tiltak

Begrepet konstruktive tiltak (konstruktiv verksamhet) brukes hos Nupponen/ Leiman (1982) om innsats som basert på vitenskapelig kunnskap antas å virke positivt på folk ut fra et utviklingssynspunkt.

Nupponen (1972) og Leiman (1982) delte helserettede innsatser inn i konstruktiv, forebyggende (preventiv), og korrigerende virksomhet.

Konstruktiv virksomhet fører til tiltak som styrker forholdene for å oppnå ønskverdige målsettinger, som vekst, styrke og positiv utvikling, slik at folk i mindre grad vil utsettes for uheldige miljøpåvirkninger, og vil stå bedre rustet til å møte de som likevel oppstår.

Konstruktiv virksomhet baserer seg på kunnskap som gjør en i stand til å identifisere forhold som fører til trivsel, vekst og positiv utvikling for individer, organisasjoner og samfunn, og å styrke effekten av slike forhold. Her uttrykkes målsettingen positivt: Man venter ikke på en uheldig utvikling som kan føre til et identifisert problem, man går aktivt inn for å styrke forholdene for positive utvikling. Konstruktiv virksomhet ble slik karakterisert som en mer offensiv strategi innen mentalhelsearbeid enn forebyggende virksomhet.

Både konstruktive og forebyggende tiltak sees på som viktige strategier for å unngå utvikling av uønskete (problem)tilstander, og dermed som relevant for fagfeltet forebyggende helsearbeid, mens korrigerende tiltak på grunn av sin natur ikke sees som relevant for dette feltet. Nupponen/ Leimans begreper konstruktiv og forebyggende virksomhet (sett bort fra individrettet virksomhet) kommer begge inn under det Caplan vil kalle primærforebygging, mens Caplans sekundærforebyggings- og tertiærforebyggingsbegrep tilsvarer Nupponen/ Leimans beskrivelse av korrigerende virksomhet (igjen sett bort fra det individrettete).

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)