Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 2147u7
(Skriv inn koden over.)

 

Primærforebygging

 

Begrepet primærforebygging brukes om innsats som søker å forhindre at et problem, skade eller sykdom oppstår.

Gerald Caplan (1964) utvidet forebyggingsbegrepet i forhold til det som hadde vært vanlig i folkehelsearbeid, og spesifiserte det i forhold til tre stadier i sykdoms- eller problemforløpet: før sykdommen eller problemet oppstår (primærforebygging), når sykdommen eller problemet har oppstått og er "aktivt" (sekundærforebygging), og etter at sykdommen eller problemet er behandlet (tertiærforebygging).

Primærforebygging sikter mot å forhindre at problem, skade eller sykdom "X" oppstår i befolkningen. Vellykket primærforebyggende innsats vil føre til en reduksjon i antall nye tilfeller av"X" . Dette er således det vi vanligvis mener når vi bruker ordet "forebygging".

Caplan (1964) knytter begrepet til det å redusere forekomsten av sykdomstilstander. Han anvender begrepet på befolkningsnivå:

"(Primary prevention)& does not seek to prevent a specific person from becoming sick. Instead, it seeks to reduce the risk for a whole population, so that, although some may become ill, their number will be reduced& " (s. 26).

Caplan peker på tre områder for primærforebyggende innsats:

a: forhold i miljøet som har skadelig innflytelse på folk,

b: krefter i miljøet som støtter eller øker folks mestring av skadelige forhold, og

c: krefter i miljøet som kan øke befolkningens motstandskraft overfor fremtidige skadelige påvirkninger.

Begrepene primær-, sekundær- og tertiærforebygging brukes av mange i dag på andre måter enn slik Caplan definerte dem. Ofte inkluderes individrettede innsatser. Noen bruker primærforebygging kun om tiltak rettet mot skadelige miljøforhold, mens tiltak rettet mot mestring og risikogrupper av mange blir kalt sekundærforebygging. Enkelte bruker begrepet tertiærforebygging om behandling av lidelser generelt.

 

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)