Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: yu4r32
(Skriv inn koden over.)

 

Sekundærforebygging

Begrepet sekundærforebygging brukes om innsats som søker å begrense varighet av et problem, skade eller sykdom som er oppstått.

Gerald Caplan (1964) utvidet forebyggingsbegrepet i forhold til det som hadde vært vanlig i folkehelsearbeid, og spesifiserte det i forhold til tre stadier i sykdoms- eller problemforløpet: før sykdommen eller problemet oppstår (primærforebygging), når sykdommen eller problemet har oppstått og er "aktivt" (sekundærforebygging), og etter at sykdommen eller problemet er behandlet (tertiærforebygging).

Sekundærforebygging retter seg mot å redusere omfang, alvorlighet eller varighet av problem "X" når"X" først er oppstått. Tiltak som øker sannsynligheten for at "X" oppdages tidlig, som gjør behandling mer tilgjengelig, eller som gjør behandling mer effektiv, er eksempler på hva Caplan mener med sekundærforebygging.

Caplan (1964) knytter begrepet til det å redusere prevalensen av sykdomstilstander. Han avgrenser den praktiske bruken av begrepet til behandlingseffektiviserende innsatser:

"a reduction in prevalence can occur in two ways: either the rate of new cases can be lowered by & [primary prevention] & or the rate of old cases can be lowered by shortening the duration of existing cases through early diagnosis and effective treatment. It is customary to restrict the discussion of secondary prevention to the latter, with the realization that secondary prevention also includes primary prevention" (s. 89).

Sitatet viser at Caplan på den ene siden avgrenser sekundærforebyggingsbegrepet i praksis til tiltak som gjør behandling mer effektiv, mens han på den andre siden sier at sekundærforebygging prinsipielt også omfatter primærforebygging. Dette inviterer til ulik bruk av begrepene, noe han ble kritisert for av Cowen (1973).

Begrepene primær-, sekundær- og tertiærforebygging brukes også av mange i dag på andre måter enn slik Caplan definerte dem. Ofte inkluderes individrettede innsatser, slik at begrepet sekundærforebygging brukes synonymt med behandling. Det er også vanlig å se sekundærforebygging brukt synonymt med tidligintervensjon. Til og med tiltak rettet mot mestring og risikogrupper før skade er oppstått, blir av mange kalt sekundærforebygging. Enkelte bruker begrepet tertiærforebygging om behandling av lidelser generelt.

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)