Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6dvuu7
(Skriv inn koden over.)

 

Selektiv forebygging

Selektiv forebygging er strategier og tiltak som rettes mot risikogrupper og/eller risikosituasjoner.

Selektiv rusforebygging er altså  strategier og tiltak som rettes mot spesielle grupper som er mer utsatt enn andre for å utvikle rusmiddelproblemer. Slik forebygging er rettet mot hele målgruppen - uansett hvilken risiko den enkelte i gruppen måtte være utsatt for. Hensikten med selektiv forebygging er å forebygge f.eks rusmiddelmisbruk ved å styrke beskyttelsesfaktorer som eksempelvis god familiefungering og emosjonell tilknytning, omsorgsfull og konsekvent oppdragelse, evnen til problemløsning, styrking av kunnskaper, styrking av tilknytning til prososiale nettverk, styrking av en autoritativ oppdragelses- og lederstil i hjem og skole osv. Det kan også innebære å hjelpe mennesker til effektivt å takle risikofaktorer, f.eks det å leve i et miljø preget av rusmiddelbruk.

Selektiv intervensjon bygger på forutsetningen om at vi kan identifisere utsatte grupper og iverksette tiltak som reduserer risikoen for at de utvikler problemer. De henvender seg i dag for eksempel til grupper som: Unge lovbrytere, unge mennesker fra marginaliserte etniske grupper eller innvandrerbefolkninger, unge som bor på institusjon, barn av rusmisbrukere eller barn i familier med høy problembelastning og/eller med dårlig fungering. Evaluering av resultatene av programmer for selektiv forebygging er nødvendig for å sikre at prosjektene oppnår sine mål og for å kontrollere at det ikke oppstår uforutsette negative konsekvenser.

Begrepene primær-, sekundær- og tertiærforebygging har i løpet av de siste år i økende grad blitt erstattet (selv om de ikke er helt overlappende) av begrepene universell, selektiv og indikativ forebygging. Universelle tiltak har mye av det samme innholdet som primærforebyggende tiltak.

Veilederen fra bekymring til handling

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)