Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: qog1f6
(Skriv inn koden over.)

 

Mobbing og arbeidsro i skolen 2018/2019

Rapporten er utgitt av NTNU på oppdrag av Utdanningsdirektoratet.

Dette er den første av tre rapporteringer fra årets undersøkelse. Denne rapporten er en analyse av resultatene fra Elevundersøkelsen skoleåret 2018/19 som omhandler mobbing og arbeidsro i skolen. Resultatene fra årets undersøkelse sammenlignes med tidligere års undersøkelser der det er mulig. Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn opp til videregående opplæring skal få si sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn, samt for Vg1, mens det er frivillig å delta for øvrige trinn.

Når det gjelder kjønns- og aldersfordeling av mobbing viser resultatene fra Elevundersøkelsen 2018 at andelen som opplever at de blir mobbet stort sett avtar med alder/årstrinn. Unntaket er 9. trinn der andelen som opplever seg mobbet øker. Det er små kjønnsforskjeller i svarfordelingen på spørsmålet om mobbing. Resultatene indikerer imidlertid at det er en tendens til at gutter og jenter opplever ulike måter å bli mobbet på. Jenter opplever mer indirekte mobbing ved å bli holdt utenfor og baksnakket på skolen, mens gutter opplever mer direkte fysisk mobbing som å bli slått dyttet eller holdt fast. Dette er samme type mønster som vi så i Elevundersøkelsen 2016 og 2017.

Når det gjelder spørsmål om god arbeidsro viser resultatene i Elevundersøkelsen 2018 at elevene svarer nærmest identisk med hvordan de svarte i 2014 til 2017. Det er nærmere 15 prosent som er litt eller helt uenig i påstanden om at det er god arbeidsro i timene, mens det er rundt 63 prosent som er litt eller helt enig i påstanden. Når vi sammenligner med hvordan resultater var i 2013 ser vi imidlertid en klar tendens til at elevene i Elevundersøkelsen 2018 (samt i 2014 til 2017) svarer mer positivt.

Av elevene som har besvart elevundersøkelsen, utgjør 6,1 prosent ca. 27 000 elever. Elevene svarer at de har blitt utsatt for mobbing av enten medelever, av voksne på skolen eller digitalt av medelever. Rundt 447 000 elever svarte på undersøkelsen høsten 2018. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.

Det er positivt å se at det er færre elever som svarer at de blir mobbet. Men, det er fremdeles for mange elever som blir mobbet. Vi vet at mange skoler jobber godt for å gi elevene en trygg og god skolehverdag. Arbeidet mot mobbing må skje hver eneste dag og har ingen sluttdato.

 

Les rapporten her: Mobbing og arbeidsro i skolen 2018/2019

 

 

År: 2019 Utgiver: NTNU Av: Christian Wendelborg

Tilrettelagt av redaksjonen

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)