Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: e40343
(Skriv inn koden over.)

 

Ungdata 2019. Nasjonale resultater

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Fra 2010 og fram til sommeren 2019 har over 600 000 ungdommer, på ungdomsskoler og videregående skoler deltatt i undersøkelsen. Ungdata dekker helheten i ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder: foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold. Ungdata.no gjennomføres av Nova ved Oslo Met og KoRus (regionale kompetansesentre innen rusfeltet).

Ungdata 2019. Nasjonale resultater viser at det i all hovedsak står bra til med norsk ungdom. De lever aktive liv, der de bruker tid på sosiale medier, dataspill, trening, organiserte fritidsaktiviteter, skolearbeid og det å være med venner. Flertallet rapporterer om god fysisk og psykisk helse, og de fleste er optimistiske med tanke på egen framtid. Alt i alt viser rapporten at dagens unge fortsatt er skikkeligere enn tidligere ungdomsgenerasjoner.

Rapporten viser samtidig at det er systematiske forskjeller knyttet til hvordan ungdom med ulik sosial bakgrunn har det og hva de driver med i fritida. På de fleste indikatorene kommer ungdom som vokser opp i familier med høy sosioøkonomisk status og mange ressurser, bedre ut sammenliknet med ungdom fra lavere sosiale lag.

I flere år har Ungdata rapportert at ungdom blir mer og mer skikkelige, men de siste par årene har denne trenden flatet ut.

– Vi ser også at bruddet med skikkelighetstrenden fortsetter. Det er en økning i ungdomskriminalitet, cannabisbruk og vold. Samtidig fortsetter økningen i selvrapporterte psykiske plager, mens framtidsoptimismen synker. Det sier Anders Bakken, forfatter av rapporten og leder av Ungdatasenteret ved NOVA i et intervju på oslomet.no

Rapporten viser også en negativ utvikling over år i forhold til skoletrivsel, skulking og tid de bruker på skolearbeid. Selv om rundt seks av ti på ungdomstrinnet og videregående sier de trives på skolen, er det 8–9 prosent som ikke trives. Andelen som trives, har blitt noe lavere hvert år siden 2012. Det er likevel slik at mange ungdommer tar sikte på å ta høyere utdanning, spesielt jenter. Likevel er det færre nå enn for noen år siden som tror de vil ta utdanning på høyskole eller universitet.

Når det gjelder geografiske forskjeller er hovedbildet at de aller fleste har det bra og lever aktive liv uansett hvor i landet de bor. På mange områder er de regionale forskjellene svært små, og ingen fylker kommer systematisk bedre eller dårligere ut på samtlige områder. Noen fylker skiller seg ut på enkeltområder. Eksempelvis har Oslo mer kriminalitet og hasjrøyking enn landet for øvrig, samtidig som flere i hovedstaden trives på skolen og gjør mye lekser. Nordland og Trøndelag er de fylkene der flest ungdommer har vært beruset. Vestlandet ligger derimot lavest på alkohol og er også det fylket der færrest bruker mye tid på skjermaktiviteter.

– Vi har ikke gode forklaringer på bakgrunnen for disse geografiske variasjonene. Her er det behov for å gjøre mer systematiske studier, sier Bakken. Mer informasjon om lokale resultater på kommune- og fylkesnivå finner du på ungdata.no

Les rapporten >> Ungdata 2019. Nasjonale resultater. NOVA Rapport 9/19

År: 2019 Av: Anders Bakken

Tilrettelagt av redaksjonen

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)