Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 3axr18
(Skriv inn koden over.)

 

Ungdata junior 2017-2018

Ungdata junior er en spørreskjemaundersøkelse til elever på 5.–7. trinn, og denne rapporten oppsummeres resultatene. Ett av de viktigste funnene fra Ungdata junior er at de aller fleste barn forteller at de har det bra. Samtidig rapporterer noen få at de føler seg ensomme, trist, stresset eller har et dårlig selvbilde.

Formålet med undersøkelsen er å gi et overordnet bilde av hvordan barn har det i lokalmiljøene, og hvordan de opplever hverdagen sin på ulike områder. Dessuten ønsker forskerne bak rapporten å si noe om forskjeller og likheter etter barnas kjønn, alder og sosiale bakgrunn. Det er utarbeidet egne rapporter for hver enkelt kommune/delbydel, som er tilgjengelige på ungdata.no.

Livskvalitet, helse, venner, skoletrivsel, fritidsaktiviteter og forhold til foreldre er noe av det barna blir spurt om. Det blir satt av en skoletime til undersøkelsen, som gjennomføres med en voksen til stede i klasserommet. Barna svarer på et elektronisk spørreskjema.  I denne rapporten presenteres resultatene fra undersøkelser gjennomført i 21 kommuner og to delbydeler i Oslo i 2017-18. Tilsammen deltok 15 528 barn.

Ett av de viktigste funnene fra Ungdata junior er at de aller fleste barn har det bra. De sier i all hovedsak at de er fornøyd med det livet de lever, og at de har alt de ønsker seg. Den store majoriteten av barna rapporterer om høy livskvalitet. Undersøkelsen avdekker samtidig at det er en del som ikke har det så bra, de føler seg ensomme, føler tristhet eller har et dårlig selvbilde. Det er også barn som rapporterer om mobbing, at de mangler venner, eller føler seg stresset. Det siste gjelder særlig blant jentene.

Ungdata junior viser blant annet at:

  • Jevnt over har barna gode relasjoner til foreldre og venner. Mer enn 90 prosent av barna har en venn de kan snakke med om alt mulig.
  • På spørsmål om hvordan barna har det på skolen, er svarene fra Ungdata junior todelt. De aller fleste trives svært godt. På den annen side gir seks av ti uttrykk for at de kjeder seg i skoletimene, og to av ti gruer seg ofte til å gå på skolen.
  • Så mange som 84 prosent er med i en eller annen form for organisert eller fast fritidsaktivitet. Det er omtrent lik deltakelse mellom kjønnene. Mange barn bruker også mye tid hjemme hvor de slapper av for seg selv, holder på med skjermaktiviteter eller gjør lekser. De aller fleste bruker tid sammen med venner, enten hjemme hos hverandre eller at de bare henger sammen ute.
  • 86 prosent oppgir at de aldri eller nesten aldri har blitt stengt ute, plaget eller truet av andre barn på skolen eller i fritida. Åtte prosent rapporterer at de opplever dette omtrent hver 14. dag eller oftere. Noe av dette foregår på skolen, skoleveien eller på arenaer utenfor skolen. Det er noen flere jenter enn gutter som oppgir at de blir mobbet.
  • På helseområdet viser undersøkelsen noen tydelige kjønnsforskjeller. De fleste vurderer sin generelle helsetilstand positivt og nokså likt. Likevel er det flere jenter enn gutter som oppgir konkrete plager som hodepine, vondt i nakke eller skuldre, magevondt eller kvalme. Søvn kan påvirke både helse og livskvalitet, og Ungdata junior viser at de fleste sov mellom åtte og ti timer natten før undersøkelsen ble gjennomført.
  • De aller fleste barn har det bra og lever aktive liv, uavhengig av hvilken sosial bakgrunn de har. Samtidig viser undersøkelsen at noen få barn som vokser opp med mindre ressurser hjemme, systematisk kommer dårligere ut enn andre barn på svært mange områder. F.eks fritidsaktiviteter, skoletrivsel og egen helse.

Resultatene fra Ungdata junior-undersøkelsen vil bli brukt i kommunenes arbeid for denne aldersgruppen. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, for å framskaffe ny kunnskap om barns oppvekstsvilkår.

 

Les hele rapporten >> Ungdata junior 2017-2018. Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever i alderen 10-12 år.

År: 2019 Av: Mette Løvgren & Vegard Svagård

Tilrettelagt av redaksjonen

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)