Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: sgc738
(Skriv inn koden over.)

 

Skjenkekontrollen

Kanpanje har som målsetting å redusere ungdoms alkoholforbruk

Eier; Juvente

Problem som skal forebygges I artikkelen ”Håndheves aldersgrensen for å få kjøpt alkohol?” (Rossow, Pape, og Storvoll, 2007), presenteres en oversikt over andel mindreårig ungdom i ulike aldersgrupper som har forsøkt å kjøpe alkohol på henholdsvis butikker, utesteder og vinmonopol, og hvor stor andel av disse kjøpsforsøkene som har vært ”vellykkede”. Totalt for alle aldersgrupper var resultatet som følger: Butikker: 21,5 % av de spurte hadde forsøkt å kjøpe, 58 % av forsøkene var vellykkede. Utesteder: 22,8 % av de spurte hadde forsøkt å kjøpe, 80 % av forsøkene var vellykkede. Vinmonopolet: 4,3 % av de spurte hadde forsøkt å kjøpe, 66 % av forsøkene var vellykkede. I studien ”Old enough for a beer?” (Rossow, Jarlsson og Raitasalo, 2008) brukte forskerne metoder tilsvarende de Juvente bruker i Skjenkekontrollen-kampanjen for å undersøke hvorvidt aldersgrensene for kjøp av alkohol ble overholdt i Norge og Finland. Forskerne brukte 18-åringer som så unge ut for alderen, som foretok 460 forsøk på å kjøpe øl i monopolutsalg og andre butikker i Finland og Norge. Ungdommene fikk kjøpt øl i nesten halvparten av forsøkene, og sjeldnere i monopolutsalg enn i andre butikker. I artikkelen ”Beruselsens kilder – hvordan ungdom skaffer seg alkohol” (Rossow, Pape og Storvoll, 2005), skriver forskerne om hvordan mindreårig ungdom skaffer seg alkohol. Noen hovedpunkter fra artikkelen er blant annet at mindreårig ungdom i gjennomsnitt hadde skaffet seg alkohol omtrent 11 ganger i løpet av de 12 siste månedene. Kjøp på salgs- eller skjenkesteder sto for til sammen 22 % av antallet ganger de hadde fått tak i drikkevarer. Sammenliknet med 13–15-åringene hadde 16–17-åringene oftere kjøpt alkohol på ordinære salgs- og skjenkesteder. Relativt sett var slike kilder også viktigere for de eldste enn for de yngste tenåringene. Av de mindreårige som drakk alkohol, hadde nesten halvparten kjøpt drikkevarer på ordinære salgs- eller skjenkesteder det siste året. I artikkelen konkluderer også forskerne med at ”Slike funn indikerer at økt kontroll, og trolig også en skjerping av sanksjonene, kan bidra til å redusere salget av alkohol til mindreårige.” Denne forskningen gir til sammen et bilde som tydelig viser at kontrollen av kjøperens alder i dagligvarebutikker (og på skjenkesteder) er svært mangelfull. Som nevnt er det kommunene som har ansvaret for kontroll av salgs- og skjenkesteder, og dermed ansvar for at aldersgrensene overholdes. Kommunenes viktigste virkemiddel for å sikre at aldersgrensene overholdes er anledningen til å inndra bevillinger dersom kontrollene avdekker brudd på alkoholloven. I rapporten ”Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2008” (Lauritzen, 2008) finner vi konkrete tall for avdekkede overtredelser på salgs- og skjenkesteder, og inndragninger av bevillinger. Denne viser at: • I 2007 oppga 54 kommuner totalt 183 overtredelser knyttet til salgsbevillinger. • I 2007 ble det totalt inndratt 15 salgsbevillinger på grunn av brudd på aldersbestemmelsene. I SIRUS’ evalueringer av Ansvarlig Vertskap i Bergen (Lauritzen og Baklien, 2007) og Trondheim (Buvik og Baklien, 2006), avdekket forskerne omfattende overskjenking. Studien fra Trondheim påpekte også at alkoholskjenking og servering til mindreårige forekommer i stort omfang i serveringsbransjen. Begge studiene konkluderer med at skjenkestedenes kontroll av gjestene er mangelfull, og i studien fra Bergen konkluderes det også med at ”(...) Kursingen må følges av en effektiv håndheving av lovverket i form av mer og bedre kontroll, og sanksjonering av lovbrudd (...)”. Selv om disse rapportene har overskjenking som sitt hovedtema, og dermed ikke er direkte overførbare til kontroll av overholdelse av aldersgrenser, avdekker de store mangler i kommunenes skjenkekontroll. Dette tydeliggjør behovet for bedrede kontrollrutiner og sanksjonering både i forhold til overskjenking og skjenking/salg til mindreårige. To studier av salgs- og skjenkekontroll i henholdsvis Skien og Porsgrunn og Bamble, (begge: Bryn, 2009) ble gjennomført av Borgestadklinikken Kompetansesenter i forbindelse med Helsedirektoratets kontrollprosjekt i 2009. Begge disse rapportene avdekker store mangler i kommunenes kontroller av salgs- og skjenkesteder – både i forhold til lovens minimumskrav til antall kontroller, og kontrollenes kvalitet (kontrollrutiner og oppfølging). Siden 2004 var det avdekket svært få brudd på alkoholloven i de tre kommunene (kun 3 avdekkinger av salg til mindreårige), og kun et mindretall av disse hadde ført til inndragelse av bevilling (ingen bevillinger ble inndratt på grunn av salg til mindreårige). Rapportene konkluderer blant annet med et behov for skjerpede kontrollrutiner og bedre opplæring av kontrollørene. I en stor kampanje i 2003 avdekket Oslo Kommune at salg av alkohol til mindreårige er langt mer utbredt enn de fryktet. Spaning over lang tid både fra politiet og Næringsetatens kontrollører avslørte at åtte Oslo-butikker solgte alkohol til mindreårige.

Hovedmålsetning Kampanjen har som målsetting å redusere ungdoms alkoholforbruk. Som virkemiddel for å oppnå dette, søker vi å påvirke kommuner og nasjonale myndigheter til å styrke et av de regulatoriske virkemidlene som begrenser ungdoms tilgang til alkohol – kommunal skjenkekontroll (og dermed overholdelse av aldersgrensebestemmelsene i alkoholloven). Dette kan måles i blant annet: • Politisk gjennomslag for våre forslag til tiltak (under) • Reduksjon i andel av mindreårig ungdoms kjøpsforsøk i dagligvarebutikker som ”lykkes”

Virkemidler (konkrete tiltak) Skjenkekontrollen er organisert som en kampanje, og gjennomføres på følgende måte: 1. Skolering av lokale kontrollører, kontrollansvarlige og tillitsvalgte Før det faktiske arbeidet starter ute i lokallagene, er det viktig å sikre at alle involverte har et godt og solid fundament av kunnskap rundt problematikken og kampanjegjennomføringen. For å få til dette, gjennomføres et todagers skoleringskurs for representanter fra lokallagene og andre involverte. Her gjennomgås forskning på feltet, og deltakerne får innføring i temaer som politisk påvirkningsarbeid og mediearbeid. 2. Gjennomføring av kontroller i dagligvarebutikker Etter skoleringskurset gjennomfører Juventes medlemmer kontroller av dagligvarebutikker. Disse foregår ved at ungdommer i alderen 14 til 16 år forsøker å kjøpe alkohol i butikker/Vinmonopol. De fleste butikkene blir testet flere ganger. Butikkene vil ikke bli gjort oppmerksom på at de har blitt kontrollert før etter kontrollperioden, dette for å sikre at testene blir så autentiske som mulig gjennom hele perioden. Resultatene av kontrollene registreres på kampanjenettstedet skjenkekontrollen.no. 3. Offentliggjøring av resultater Når kontrollperioden er over, offentliggjøres resultatene samtidig over hele landet. Rent konkret gjøres det gjennom utsending av pressemeldinger til lokal- og riksmedier. Her spiller våre lokale tillitsvalgte en sentral rolle i forhold til å fronte kampanjen og våre krav i mediene lokalt. I denne perioden sendes det også brev til lokale folkevalgte og dagligvarebutikker som oppsummerer våre kontrollresultater og forslag til tiltak. Dette grøres for å skape oppmerksomhet rundt problemene knyttet til salg av alkhohol til mindreårige. 4. Politisk påvirkning av beslutningstakere Etter offentliggjøringen går organisasjonen i gang med påvirkning av lokal- og rikspolitikere. I møter med politikere (og dagligvarebransje) fremmer vi våre krav. Dette gjøres også gjennom aksjoner og markeringer lokalt. For å kunne gjennomføre dette skoleres medlemmene ytterligere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)