Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 67732n
(Skriv inn koden over.)

 

Aktiv elev

Aktiv elev drives ved alle vgs-skoler i Follo, samt skoler i Bærum, Oslo og Romerike

Aktiv elev er et valgfag i videregående skole. Problem som skal forebygges er bruk av rusmidler hos barn og ungdom.

Hovedmålsetning; redusere bruk av rusmidler blant barn og unge. Delmålsetning;

• Bli bevisst det ansvar de har i forhold til seg selv og andre når det gjelder bruk av rusmidler

• Kunne være forbilder for ungdom med rusproblemer

 Drive forebyggende arbeid i yngre ungdomsgrupper

• Formidle kunnskap og holdninger mot rus til andre ved skolen

• Ha innsikt i egne holdninger til ANT

• Ha kjennskap til hvilke holdninger som påvirker, holdninger, normer og verdier

• Kunne se konsekvensen av ulike valg.

Virkemidler (konkrete tiltak); dette er et valgfag for elevene i vdg skoler. Elevene skal være med å lage en handlingsplan for skolen, elevene skal selv i stor grad lage innholdet i faget. På Drømtorp skole i 2003 var oppgave å være med på å danne en rusmiddelgruppe i samarbeid med andre etater i kommunen, som kan være støtte for elever som har rusproblemer og elevene skal utarbeide og gjennomføre et undervisningsopplegg for grunnskolens 7. klassetrinn. Begrunnelse for valg av virkemidler; i beskrivelser av valgfaget knyttes faget opp til lærerplanen og opplæringens mål om å ruste barn og unge og voksne til å møte livets oppgaver og å treffe fornuftige valg. Og det knyttets opp til det helsefremmende arbeidet.

Evalueringsresultater/erfaringer; tiltaket har ikke oppgitt noen spesifikke funn

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)