Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: f03q26
(Skriv inn koden over.)

 

Prosjekt elevmøte

Prosjekt elevmøte, er som tittelen tilsier et prosjekt som utprøves i Vestfold. Borgestadklinikken er ansvarlig for utprøvingen

Målet for tiltaket er at elevene etablerer et rusmiddelbruk og mønster som får uheldige konsekvenser for rusmiddelinntak gjennom resten av livet. Dette ønsker man å gjøre ved å utvikle, og prøve ut ulike former for løsningsfokuserte samtaler i den daglige samhandlingen mellom lærer og elev, som metode for å forebygge psykososiale/rusmisbruk problemer og/eller å hindre elever i å falle ut av skolen med risiko for rusbruk. Bidra til å utvikle en skolekultur der skolene møter ungdommene og de ansatte med fokus på den enkeltes ressurser og potensialer.

Man ønsker å øke elevens livsstyrke ved å fokusere på og bygge videre på elevens ressurser og motivasjon. Øke muligheten for at elevene opplever skolen som meningsfull. Styrke elevenes forutsetninger for deltakelse og initiativ i egen læringssituasjon. Aktivisering og løsningsfokusert bruk av skolens interne støttesystem ift. elever, foresatte og lærere. Tidlig kontakt fra ungdommen, foresatte, skole til skolens eksterne støttesystemer ved behov. Løsningsfokusert samhandling mellom eleven/foresatte/skolen og aktørene i de eksterne støttesystemene

Strategien er opplæring/utprøving og integrering av løsningsfokusert tilnærming gjennom aksjonslæring. 1. De ansatte får opplæring i løsningsfokusert tilnærming og prøver den ut sammen med øvrige nyttige kommunikasjonstilnærminger i eget arbeidsmiljø og i samarbeid med ungdommene i det pedagogiske og psykososiale arbeidet. 2. Aksjonslærings prosess hvor lærere og elever sammen utvikler modeller for løsningsfokuserte elevmøter og samtaler. 3. Ledelsen ved skolene får opplæring i løsningsfokusert tilnærming og videre veiledning for å bruke det i daglig ledelse og understøttelse av prosjektet

Løsningsfokusert tilnærming tilbyr lærere og elever en samtaleform, som er effektiv og respektfull på samme tid. Samtaleformen er hensiktsmessig, både som forebyggende daglig kommunikasjon og for å løse konflikter og/eller problemer. Når det blir spurt om deres behov i norsk videregående skole, forteller elever at de ønsker i større grad å bli hørt og sett positivt av de voksne. De fleste mennesker, også unge, opplever følelsesmessig smerte i livet sitt. Det er kanskje blitt farligere å være sårbar i dag (ref. Willy Pedersen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo) blant annet fordi rusmidler er et mer akseptert sosialt fenomen enn før. Det blir derfor mer og mer viktig å møte medmennesker, særlig barn og unge, slik at de opplever å bli sett og hørt, får tro på sine ressurser, og ikke minst opplever at omgivelsene vil dem vel. Løsningsfokusert tilnærming er en samtaleform, som baserer seg på dialogens kvaliteter – partene er likeverdige og kommunikasjonen skal gi ny forståelse og føre til utvikling og læring for begge parter. Samtaleformen fører nettopp til at elevene føler seg hørt og sett på en anerkjennende måte. Ved å benytte løsningsfokusert tilnærming i den daglige kommunikasjonen skapes basis for tillit, åpenhet og samarbeid. Det kan ofte i seg selv forebygge vanskeligheter ved at eleven i tide får tenkt igjennom riktige valg og løsninger sammen med en voksen. Selv med en anerkjennende daglig kommunikasjon på skolen vil noen elever allikevel oppleve at livet blir vanskelig. Tillit og åpenhet er i slike situasjoner et nødvendig grunnlag for å få til samarbeid og finne løsninger på vanskelige saker på et så tidlig tidspunkt som mulig. Løsningsfokusert tilnærming er en effektiv konflikt/problemløsningsmetode, som ikke krever terapeutisk kompetanse. Ved å samtale med elevene om det som allerede fungerer i situasjoner og å målrette ressursene mot definerte mål, gir metoden rask og bæredyktig endring og utvikling.

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)