Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 43ox13
(Skriv inn koden over.)

 

Ung i Skedsmo: Kartlegging av sosial og kulturell tilhørighet

Skedsmo kommune er et flerkulturelt samfunn hvor totalt 25,1% av befolkningen i 2016 hadde innvandrerbakgrunn (innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn). Befolkningen har ulik bakgrunn og representerer forskjellige kulturer og tradisjoner. Noen har vært i landet i flere generasjoner, mens andre er nyankomne til kommunen. Dette mangfoldet er en ressurs, samtidig som det skaper behov for et tilpasset kommunalt tjenesteapparat og et inkluderende samfunn. En stor andel av innvandrerne i Skedsmo er fra Øst-Europa. Mange kommer fra Asia (i hovedsak Vietnam, Pakistan, Iran, Irak, Sri Lanka og Afghanistan). Den siste tiden har det også kommet noen fra Syria.

Tverrsektoriell styringsgruppe har ansvaret for det tverrsektorielle samarbeidet om barn og unge i aldersgruppen 0 – 24 år, de ønsket en kartlegging for å sjekke ut om ungdommene opplever sosial og kulturell tilhørighet i nærmiljøet sitt. Med målsetting om å få vite mer om hva som fremmer og hemmer ungdommenes valgmuligheter og inkludering i et flerkulturelt samfunn, igangsatte kommunen i samarbeid med Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst) − et kartleggingsarbeid som har endt opp i denne rapporten. Den beskriver dagens situasjon på ti sentrale områder. Det blir også lagt fram en handlingsplan med nye tiltak for å bidra til at ungdommene uavhengig av bosted, opplever ungdomstida si som god.

Skedsmo kommune har gjennom ungdataundersøkelsen satt i gang HKH- kartlegging. De valgte denne gangen å gi elevene spørsmål fra en helt ny modul kalt politikk og samfunn. Spørsmålene omhandlet ungdommens syn på bruk av vold for å oppnå endringer i samfunnet og deres meninger omkring deltakelse i krigen i Syria.

Informantene har bl.a vært: Lærere ved ungdom- og videregående skoler, foreldre, fritidsansatte, politiet, frivillige i forskjellige religiøse samfunn m.fl.

I all hovedsak ga Ungdataundersøkelsen tilbakemelding om at ungdommene trives godt og lykkes med det meste, men at det må arbeides videre med å styrke ungdommens psykiske helse. I tillegg skapte svarene på spørsmålene om vold og krigen i Syria, nysgjerrighet og behov for å vite mer. Fra tidligere hadde kommunen behov for å se nærmere på forskjellige problemstillinger angående inkludering som har vært reist av ansatte i ungdomsskolen. Kartleggingen har gitt kommunen innspill på hva som kan være viktig å følge opp bedre enn i dag, eller iverksette helt nye tiltak. Handlingsplanen som følger rapporten, inneholder mål og tiltak innenfor følgende temaer:

Radikalisering
Identitet/tilhørighet/livsmestring
Trygghet i foreldrerollen
Aktiviteter
Nærmiljøsatsing
Samarbeid hjem/skole

Les rapporten >>>  Her                                

År: 2017 Utgiver: Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk Helsevern, Kompetansesenter rus – region øst

Tilrettelagt av redaksjonen

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)