Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: w4dx20
(Skriv inn koden over.)

 

Er det grunn til bekymring for ungdomsmiljøet i Stjørdal?

Er det grunn til bekymring for ungdomsmiljøet i Stjørdal? 
Dette er en HKH-kartlegging av ungdomsmiljøet.

Stjørdal har over en periode på flere år erfart at ungdomsmiljøet har blitt tøffere. Kommunen opplever i større grad nå enn tidligere at barn og unge har komplekse og sammensatte vansker. De mest utsatte finner ofte tilhørighet i miljøer som fører med seg en negativ spiral av kriminalitet. Dette gjelder blant annet kjøp, salg og bruk av narkotika, hærverk, vold og trusler.

Mange som jobber med barn og unge i Stjørdal, opplever at bruken av rusmidler har blitt tyngre og mer ukritisk, og at de er yngre når de prøver narkotika for første gang.

Den bekymringsfulle utviklingen har fått kommunen til å ta i bruk kartleggingsverktøyet HKH. Forkortelsen står for Hurtig-Kartlegging-Handling. Metoden er utviklet av Verdens Helseorganisasjon. Kartleggingsteamet har bestått av personer fra ulike tjenester i kommunen, samt to veiledere fra Kompetansesenter rus- Midt-Norge (KoRus Midt).

Kartleggingsperioden har foregått i tidsrommet 24.10.18 - 12.04.19.

Hovedfunn i rapporten:

 • Mange barn og unge i Stjørdal opplever utenforskap og manglende mestring i skole.
 • Flere opplever sviktende foreldrefungering
 • Mange barn og unge faller tidlig fra organisert aktivitet og idrett.
 • Rus og kriminalitet er et voksende problem blant stadig yngre barn og unge
 • Hjelpetiltakene er ikke tilstrekkelig koordinert og samordnet

Forslag til tiltak:

 • Utarbeide en oversikt over hva som finnes av tiltak/tjenester/tilbud i kommunen
 • Videreutvikle og styrke familieteamet som lavterskeltilbud til foreldre. Økes med ett årsverk
 • Etablere skoleprogram i grunnskolen
 • Ha miljøledere som fristilte ressurser i grunnskolen
 • Sørge for tilstrekkelige alternative opplæringsarenaer
 • Gratis halleie for barn og unge
 • Oversikt over fritidstilbud
 • Fritidsaktivitet på skolene på kveldstid
 • Styrke psykologtilbud til barn og ungdom
 • Opprette et tilbud som koordinerer og tilbyr oppfølging av barn med psykososiale vansker i grunnskolen.
 • Opprette et tilbud for ungdom, 16-18 år, som sliter med rusavhengighet
 • Oppfølging av barn og unge som utfordrer i sentrumsmiljøet
 • Videreutvikle og styrke Ungdomskontakten.

 

Du kan lese HKH-rapporten >> HER

År: 2019 Av: Sjørdal kommune og KoRus-Midt

Tilrettelagt av redaksjonen

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)