Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 828046
(Skriv inn koden over.)

 

Temarapporter

Anbefalte tiltak mot sosial ulikhet i helse
Rapport fra Fagrådet for sosial ulikhet i helse (2018)
Lessons learned from Marijuana Legalization in four U.S. States and D.C.
Rapport fra SAM- Smart approaches to marijuana (2018)
Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Kartlegging av kunnskap for veien videre
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (2018)
Psykisk helse i Norge
Folkehelseinstituttet (2018)
Folkehelsepolitisk rapport 2017
Helsedirektoratet (2018)
Trøndelagmodellen for folkehelse
Rapport 1/2017 fra NTNU senter for helsefremmende forskning
Samfunnsøkonomisk analyse av hjelpetiltak fra barnevernet
Oslo Economics og Fürst Høverstad (2017)
Sosial puls 2017
Røde Kors og SSB (2017)
Når lyset knapt slipper inn- en studie av chat samtaler med barn og ungdom som har foreldre med rusmiddelproblemer
Vestre Viken, Barn av rusmisbrukere (BAR) og Akershus Universitetssykehus (2017)
Evaluering av samhandlingstiltak rettet mot utsatte barn og unge.
Rapport fra SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. Helse (2017)
Skolen: Arena for rusforebygging
Actis-rapport 2:2017
«Skipper og los på samme skute»
Rapport 1/2017 fra Sagatun brukerstyrte senter
Barn i krise. Samarbeid mellom barnevern og politi
Rapport nr.4 2017 fra NKVTS (2017)
Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing. Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak
RKBU, Uni Research Helse og Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger (2017)
Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner - også for eldre utsatte?
Rapport 9/2016 fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Psykisk helsehjelp til barn i barnevernet
Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2016)
Psykolog i kommunen - en medspiller
Rapport 1/2016 fra NAPHA
Erfaringer med BTI i åtte nøkkelkommuner
Rapport fra KoRus-Sør (2016)
Aldring, mestringsbetingelser og livskvalitet
Nova på oppdrag av Helsedirektoratet (2016)
Sosial ulikhet i alkoholbruk og alkoholrelatert sykelighet og dødelighet
Rapport skrevet av SIRUS/FHI på oppdrag av Helsedirektoratet (2016)
Lokalt nytänkande inom missbruksvården
Nordens valferdscenter (2016)
Gode liv i Norge. Utredning om måling av befolkningens livskvalitet
Rapport fra Helsedirektoratet, i samarbeid med Statistisk sentralbyrå, Folkehelseinstituttet og Velferdsforskningsinstituttet NOVA/HIOA (2016)
Alkohol og arbeidsliv. En undersøkelse blant norske arbeidstakere
Rapport fra Avdeling for rusmiddeltiltak ved Folkehelseinstituttet (2016)
Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015
Rapport fra Voldsprogrammet ved NOVA, HiOA (2016)
Kartlegging av oppsøkende ungdomsarbeid i kommunene 2015
Rapport fra Kompetansesenter rus- Oslo, Velferdsetaten, Oslo kommune (2016)
Ruslidelser i Norge
Rapport fra FHI (2016)
Samhandlingsstatistikk 2014-2015
Rapport fra Helsedirektoratet (2016)
2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer