Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 70x451
(Skriv inn koden over.)

 

Kartlegging av oppsøkende ungdomsarbeid i kommunene 2015

Rapport fra Kompetansesenter rus- Oslo, Velferdsetaten, Oslo kommune (2016)

Mange kommuner har oppsøkende tjenester, og bruker dette som et virkemiddel for å nå utsatte unge tidlig. De fleste tjenestene retter seg mot ungdom i aldersgruppen 13–23 år. Oppsøkende tjenester står i en særstilling til å kunne utvikle selektive og brukerorienterte innsatser.

Oppsøkermetodikken medfører at de ansatte kommer i kontakt med ungdom der de er. Den preges også av fleksibilitet, og mulighet til raske omstillinger og omprioriteringer. Fleksibiliteten er en av de sterkeste sidene ved oppsøkende arbeid. Tilstedeværelse på de unges arenaer over tid gir anledning til å intervenere, hjelpe og støtte i perioder hvor den unge sliter med problemer.

Med denne rapporten ønsker KoRus-Oslo å belyse utbredelsen og organiseringen av oppsøkende arbeid blant unge i Norge. I tillegg ønsker de å skape fokus på den ressursen og mulighetene som ligger i disse tjenestene.

KoRus-Oslo gjennomførte i 2015 en surveyundersøkelse om oppsøkende arbeid i kommunene. Kommunenes rapporteringer er analysert og holdt sammen med annen litteratur, samt erfaringene KoRus-Oslo har fra tidligere å drive fagutvikling i dette fagfeltet.

Undersøkelsen viser at flere enn 100 kommuner har etablert oppsøkende tjenester som arbeider med utsatt ungdom. Praksis i det oppsøkende arbeidet varierer fra kommune til kommune og tilpasses lokale forhold. Tjenestene er lagt til ulike sektorer i kommunene, de fleste til helsesektoren, mange til barnevern og kultur/oppvekst. Likevel er hovedtrekk, knyttet til målformuleringer, målgrupper og arbeidsmetodikk, felles for de fleste oppsøkende ungdomstjenester i landet. De fleste arbeider målrettet med tidlig intervensjonsarbeid med utsatte unge.

Rapporten peker på at det er behov for klarere føringer for arbeidet på dette feltet. De oppsøkende tjenestenes rolle i tidlig intervensjonsarbeid bør beskrives ytterligere. Det er behov for å beskrive og dele eksempler på god lokal praksis. Det etterlyses nye studier som kan belyse tjenestenes evne til å nå utsatt ungdom og ytterligere vurdere kunnskapsgrunnlaget for innsatsene tjenestene setter inn ovenfor unge i risiko. Det argumenteres videre for at det bør utarbeides oppdatert fag- og metodelitteratur på området.

 

Les nettversjon av rapporten >> Kartlegging av oppsøkende ungdomsarbeid i kommunene 2015 

Bestilling av trykte rapporter eller andre henvendelser om rapporten kan rettes til:henning.pedersen@vel.oslo.kommune.no

År: 2016 Utgiver: Kompetansesenter rus- Oslo Av: Henning Pedersen
2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)