Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1a06vi
(Skriv inn koden over.)

 

Vi lever i rus. Alt jeg er nå, er det som skjedde meg i hjemlandet. Behandling, migrasjon og asyl

Rapport fra Kompetansesenter rus- Oslo, Velferdsetaten, Oslo kommune (2015)

Selv om de fleste med innvandrerbakgrunn klarer seg godt i samfunnet er det enkelte som møter utfordringer i forhold til rusproblematikk. Noen av disse søker hjelp i behandlingsapparatet. Hvordan blir disse møtt i sin behandling? Bør behandlingsapparatet ha et særskilt fokus på årsaken til migrasjon? Dette er to av flere problemstillinger som drøftes i rapporten. Den setter fokus på hvordan behandlere møter mennesker med en annen bakgrunn enn norsk på rusinstitusjoner.

I denne rapporten har forfatterne forsøkt å skildre ansattes møter med klienter som har asylsøker- og/eller minoritetsbakgrunn. Brukernes refleksjoner i møte med rusinstitusjonene står i fokus, for å øke kompetansen knyttet til relasjonsutfordringer. De ansattes perspektiv og svar på spørreskjema knyttes opp til stemmer fra brukergruppen.

Rusinstitusjoners møte med minoritetspasienter er ikke et nytt fenomen. Rapporten viser at det er en økende andel klienter innenfor rusomsorgen som har erfaring fra andre kulturer. Flere har for eksempel historier som barnesoldater, de har språklige utfordringer og PTSD – lidelser. Mange har en annen forståelse av lidelsestrykk, og en tilværelse preget av kontinuerlig stress basert på migrasjonsprosesser.

Rapporten berører sentrale og avgjørende elementer i en kommunikasjonsprosessens mellom et etablert helsevesen og brukere med asylsøkerbakgrunn og/eller minoritetsbakgrunn. Innblikk i hvilken betydning kulturell bakgrunn har, det å være ny i Norge, opplevelsen av diskriminering, skam, språk og årsak til flukt, er områder som kan øke de  ansattes forståelse. Økes forståelsen og kunnskapen knyttet til individene som trenger hjelp, økes sannsynligheten for en god relasjon mellom hjelper og den som søker hjelp.

Resultatene viser at flesteparten av ansatte-informantene mener at det er ulikheter mellom norske og ikke- etnisk norske brukere, og at det bør tas spesielle hensyn til dette i samhandling. Samtlige brukere som ble intervjuet pekte på at de er alle like under selve rusen, men forskjellig både før og etter rusen de lever i.

 

Les rapporten >> Vi lever i rus. Alt jeg er nå, er det som skjedde meg i hjemlandet. Behandling, migrasjon og asyl

 

 

År: 2015 Utgiver: Kompetansesenter rus- Oslo, Velferdsetaten, Oslo kommune Av: Espen Freng og Simen L. Lund
2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)