Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5j272m
(Skriv inn koden over.)

 

Alvorlig vold mot små barn

Hvert år utsettes små barn for vold fra dem som skulle vært deres nærmeste og tryggeste omsorgspersoner. Med rapporten Alvorlig vold mot små barn presenterer Kripos en systematisk gjennomgang av et utvalg saker med de mest alvorlige tilfellene av vold mot de aller yngste barna. Intensjonen er å gi politiet og resten av samfunnet et bedre kunnskapsgrunnlag for å drive mer målrettet forebygging.

Vold mot barn er et alvorlig samfunnsproblem. Vold medfører ikke bare akutte fysiske skader, men kan også ha betydelige langsiktige konsekvenser for dem som utsettes for det. Barn som utsettes for vold, har økt sannsynlighet for å oppleve både psykiske og fysiske helseproblemer i voksen alder, samt for ulike atferds- og tilpasningsproblemer senere i livet.

Kripos har gjennomført en systematisk gjennomgang av saker der det har vært mistanke om vold mot barn under fire år og hvor volden har ført til at barnet har fått en alvorlig skade, varige mén eller død. Rapporten gjennomgår straffesaker fra perioden 2015–2018. I den nevnte tidsperioden utgjør dette til sammen 90 straffesaker der barn er fornærmet. Over halvparten av barna var fem måneder eller yngre da skaden ble avdekket. En fjerdedel av barna var to måneder eller yngre.

En slik gjennomgang er aldri gjennomført tidligere. Målet med rapporten er at personer som møter barn i arbeidet sitt, lettere skal kunne gjenkjenne barn som opplever vold eller har særlig høy risiko for å bli utsatt for vold, og at de raskere skal kunne utarbeide målrettede hjelpetiltak for barna og deres familier.

Rapporten viser at vold mot barn som regel skjer i hjemmet uten vitner til stede. I tillegg har de yngste barna begrensede språkferdigheter og liten eller ingen mulighet til å fortelle noen om hva som har skjedd. Dette gjør at denne volden er spesielt vanskelig å forebygge, avdekke og etterforske.

Med mer fenomenkunnskap og kjennskap til hvilke faktorer som kan øke risikoen for at noen utøver vold mot et lite barn, kan politiet og andre som møter barn i arbeidet sitt, lettere identifisere særlig sårbare familier med behov for ekstra hjelp og oppfølgning.

Rapporten peker på følgende utfordringer:

  • Kunnskapen om og fokuset på fenomenet vold mot barn varierer i politidistriktene og ved ulike helsestasjoner og barnevernstjenester.
  • Dagens lovverk er utydelig når det gjelder forholdet mellom taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt, både for politiet og andre relevante aktører.
  • Barnevernet har i dag ingen egen plikt til å varsle politiet når det er grunn til å tro at barn utsettes for vold eller mishandling.
  • Mange av barna denne rapporten omhandler, er født inn i særlig sårbare familier.

 

Les rapporten >> Alvorlig vold mot små barn

År: 2019 Utgiver: Kripos

Tilrettelagt av redaksjonen

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)