Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: x3qb35
(Skriv inn koden over.)

 

Helserisiko ved snusbruk

Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å oppdatere rapporten fra 2014 om helserisiko ved snusbruk. Rapporten presenterer oppdaterte tall om snusbruk i Norge, og vurderer eksponering og risiko. Rapporten er begrenset til å omhandle bruk av svensk snus.

I de siste ti-årene har det vært en sterk økning i bruk av snus (type svensk snus) i Norge, særlig blant unge voksne. Svensk snus plasseres i munnen mellom leppen og tannkjøttet. Blant personer som bruker snus varierer det mye hvor lenge snusen blir liggende, og hvor ofte snus blir lagt inn. Svensk snus er et tobakksprodukt. Tobakksprodukter er sammensatte produkter som finnes i svært mange varianter, men alle inneholder nikotin som er avhengighetsskapende, og tobakksspesifikke nitrosaminer (TSNA) som er kreftfremkallende.

Formålet med denne rapporten er å vurdere helserisikoen for individer som bruker snus. Siden snus inneholder kjente kreftfremkallende stoffer er det ikke etisk forsvarlig å gjennomføre randomiserte kontrollerte studier av snus. Hoveddelen av kunnskapsgrunnlaget bygger derfor på befolkningsstudier som sammenligner snusbrukere med de som ikke bruker tobakk. Det foreligger også noen eksperimentelle studier av snusbrukere, samt korttidseffekter av snus på personer som ikke er vant til nikotin. For å styrke forståelsen av årsakssammenhenger mellom snusbruk og helseeffekter har vi også foretatt en omfattende gjennomgang av dyreeksperimentelle studier, samt cellestudier av effektene knyttet til eksponering for nikotin og 29 tobakksspesifikke nitrosaminer (TSNA). Dette er viktige innholdsstoffer i snus og som det er god grunn til å tro formidler de fleste av de helseskadelige effektene som er knyttet til snusbruk.

Sammendraget presenterer innledningsvis hovedfunn som svar på departementets mandat. Deretter presenteres kort utviklingen i snusbruk i Norge, samt en gjennomgang av helseskadene knyttet til innholdsstoffer i snus. Så diskuteres funnene i lys av hverandre og det konkluderes med svar på mandatets spørsmål før det avsluttes med en redegjørelse for den metoden som er benyttet. Resten av dokumentet redegjør for de enkelte faglige tilnærmingene til mandatets spørsmål i detalj.

Det har vært en økning i bruk av svensk snus i Norge de siste tiårene, særlig blant unge voksne, og spesielt blant unge kvinner i det siste tiåret. Flertallet av personer som bruker snus er tidligere røykere, men det har de siste 15 årene vært en økning i andelen snusbrukere uten forutgående røykeerfaring. I perioden 2016-2018 hadde 33 % av menn og 40 % av kvinner ikke røykt før de begynte med snus. Dette er en økning fra perioden 2004-2006, da 23 % av menn og 12 % av kvinner brukte snus, og aldri hadde røykt.

 

Les rapporten her

År: 2019 Utgiver: Folkehelseinstituttet
2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)