Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0388oq
(Skriv inn koden over.)

 

Publisere på forebygging.no

Forebygging.no publiserer jevnlig fagartikler, kronikker, praksiserfaringer, bokomtaler og film fra konferanser. Fra 2019 publiserer forebygging.no også fagfellevurderte artikler.

Tekstene skrives i tekststilen Times New Roman, pkt 12, linjeavstand 1 ½.

Retningsgivende omfang av tekstene er:
Fagartikkel: 10-15 sider tekst, med et omfang på inntil 6000 ord;
Fagfellevurdert artikkel: 15-20 sider tekst, med et omfang på inntil 8000 ord;
Kronikk: 3-6 sider tekst;
Praksiserfaring: 1-3 sider tekst;
Bokomtale: 1-2 sider tekst.

Fagartiklene skal inneholde følgende elementer:

  • Tittel
  • Forfatter
  • Sammendrag
  • Innledning
  • Hovedtekst
  • Oppsummering/avslutning
  • Kildehenvisninger (for fagartikler, valgfritt for kronikker og praksiserfaringer)
  • Søke-/nøkkelord (3-5 ord) for fagartikler, kronikker og praksiserfaringer
  • Egen forfatterveiledning for fagfellevurderte artikler her.

En fagartikkel på forebygging.no, er en fagtekst basert på forsknings- og/eller erfaringsbasert kunnskap. Det stilles krav om referansebruk ved publisering av fagartikler. 

Forebygging.no publiserer også fagfellevurderte vitenskapelige artikler hvor tema er forebyggende arbeid / helsefremmende arbeid / folkehelsearbeid. Det publiseres empirisk baserte artikler, oversikts-/kunnskapsoppsummerende artikler og teoretiske artikler. Innsendte manuskripter blir vurdert av to anonyme fagfeller før publisering. 

En kronikk er en kort og gjerne spissformulert (debatt)tekst som behandler et fag-/forsknings-/politisk tema fra fagfeltet. Kronikkene kan gjerne være oppsummerende når det gjelder forskningsresultater og/eller fagpolitiske synspunkter. Det stilles ikke krav om referansebruk ved publisering av kronikker. 

En praksiserfaring er en kort tekst som beskriver konkrete erfaringer fra praksisfeltet. Praksiserfaringer skrives gjerne av brukere av tjenester og/eller fagfolk som selv arbeider i relevante tjenester og virksomheter.

Det er i utgangspunktet ingen begrensninger i forhold til hvem som kan bidra med fagartikler, kronikker og praksiserfaringer på forebygging.no. Det er kvaliteten på og aktualiteten av teksten, som er avgjørende for om den publiseres. All tekst som publiseres på forebygging.no, skal være lest og godkjent av minimum to redaksjonsmedlemmer i forebygging.no, i tillegg til redaktøren. To uavhengige fagfeller har utarbeidet egne fagfellevurderinger for de fagfellevurderte artiklene. Redaksjonen er ansvarlig for korrektur.

Forebygging.no bygger på regelverket i APA 6th (American Psychological Association) for kildehenvisning.  Se retningslinjer og eksempler her.

Dersom du har skrevet en tekst eller kan tenke deg å gjøre det, ta kontakt med redaktør Beate Steinkjer på post@forebygging.no eller telefon 769 67 310. Vi ønsker gjerne en dialog om problemstilling, form, omfang osv.

Fagartikler, kronikker og praksiserfaringer som publiseres på forebygging.no, kan honoreres. Fagfellevurderte artikler honoreres ikke. For mer informasjon om dette, ta kontakt med redaktøren.

Redaksjonen forbeholder seg retten til å foreta nødvendige tilpasninger av tekstene - i dialog med forfatteren.

 

 

 

 

 

 

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)