Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: y7u8j4
(Skriv inn koden over.)

 

Forfatterveiledning

Forebygging.no publiserer fagfellevurderte vitenskapelige artikler hvor tema er forebyggende arbeid / helsefremmende arbeid / folkehelsearbeid. Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høgskolerådets oversikt. Tidsskriftet er flerfaglig/tverrvitenskapelig og belyser bredden i aktuelle problemstillinger knyttet til overnevnte tema.

Det publiseres empirisk baserte artikler, oversikts-/kunnskapsoppsummerende artikler og teoretiske artikler. Innsendte manuskripter blir vurdert av to anonyme fagfeller før publisering. Tidsskriftet publiserer også kronikker, debattartikler og bokomtaler, som vurderes av redaksjonen.

Forebygging.no henvender seg til fagfolk, forskere, studenter, beslutningstakere og andre med interesse for forebyggende arbeid / helsefremmende arbeid / folkehelsearbeid. Språkføringen må derfor være slik at grupper utenfor forskningsmiljøene kan ha utbytte av artiklene.

Innsending av manuskripter til forebygging.no tolkes som et uttrykk for at man har til hensikt å publisere manuskriptet i dette tidsskriftet. Ved å sende inn en originalartikkel, aksepteres det av manusforfatter(ne) at ikke andre tidsskrifter kan vurdere stoffet mens det er til vurdering i redaksjonen for forebygging.no.

 

Innsending
Redaksjonen tar fortløpende imot vitenskapelige artikler. Manuskriptet sendes per e-post til post@forebygging.no.

Følgebrev med opplysninger om artikkeltittel, forfatters navn og adresse, forfatters stilling og tittel, telefonnummer, epostadresse skal legges ved. Følgebrevet skal også inkludere en forfattererklæring om at artikkelen ikke samtidig er innsendt til vurdering i annet tidsskrift.

Det er gratis å sende inn og publisere artikler i tidsskriftet.

Artikkelformat
Manuskripter som sendes inn til vurdering bør innsendes i Word-format eller lignende tekstbehandlingsverktøy, og alle forfatterkoder bør være fjernet. En artikkel bør fortrinnsvis ikke overskride 8000 ord. Dette tilsvarer rundt 24 sider tekst med dobbel linjeavstand og 12 punkts skrift. I spesielle tilfeller kan vi akseptere noe lengre tekster. Sammendrag, tabeller, figurer, sluttnoter og referanser kommer i tillegg. Bruken av noter bør holdes nede. Litteraturreferanser bør begrenses til de vesentlige.

 

Detaljert instruks
Hver innsending skal inneholde følgende, samlet i ett dokument:

  1. Følgebrev
  2. Artikkelens tittel
  3. Sammendrag, inntil 100 ord
  4. Engelsk abstract, inntil 100 ord
  5. Artikkelteksten
  6. Litteraturreferanser
  7. Sluttnoter
  8. Tabeller, figurer og illustrasjoner

Følgebrev skal inneholde artikkelens tittel, forfatter(ne)s navn, forfatter(ne)s utdanning, tittel, stilling og institusjonstilknytning, adresser, telefonnumre og e-postadresser. Oppgi også antall ord i selve artikkelen.

Sammendrag (ingress) på inntil 100 ord skal referere tema og hovedbudskap i artikkelen og opplyse om hvilket datamateriale artikkelen bygger på.

Engelsk abstract skal inneholde engelsk tittel og eventuell undertittel. Dette sammendraget skal bestå av inntil 100 ord og skal referere tema og hovedbudskapet i artikkelen samt hvilket datamateriale artikkelen bygger på.

Teksten skrives med dobbel linjeavstand og 12 punkts skrift, Times New Roman eller liknende. Artikkelen skal fortrinnsvis ikke overstige 8000 ord (24 A4-sider med dobbel linjeavstand, Times 12 punkt). Ikke oppgi navn til artikkelens forfatter(e) i teksten. Arkene må ha sidetall. Det skal kun være ett nivå med overskrifter, og de skal ikke være nummererte. Overskriftene skrives i kursiv og begynner med stor bokstav, men skrives ellers med små bokstaver.

Noter skal komme som sluttnoter. Disse nummereres fortløpende og markeres i teksten med opphøyet skrift. I Word kan notefunksjonen anvendes. Antall noter bør holdes nede.

Tabeller og figurer skal ha tittel. Kilde og eventuelle forklaringer skal stå i egen note under hver tabell eller figur. Tabeller og figurer nummereres fortløpende (tabell 1, 2, 3…, figur 1, 2, 3, …). Merk av i teksten omtrent hvor tabellen skal inn («tabell 1 omtrent her»).

Sitater skal markeres i teksten med kursiv. Sitater som er lenger enn tre linjer skal markeres med innrykk.

Referansesystem
Forebygging.no bygger på regelverket i APA 6th (American Psychological Association) for kildehenvisning.  Se retningslinjer og eksempler her.

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)