Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: siik81
(Skriv inn koden over.)

 

Planprogram

Planprogram er en ”oppskrift” eller ”plan” for planleggingen - både på innhold og prosess. Utarbeiding av planprogram skjer etter at arbeidet med planstrategi er gjennomført i kommunen.  

Planprogrammet skal inneholde:

Formålet med planarbeidet. Planprogrammet skal beskrive formålet med planarbeidet, tydeliggjøre behovet for spesifikke utredninger, opplegg for medvirkning og hvilke planer kommunen tar sikte på å revidere/utvikle. Alternative kommunale utviklingsretninger bør drøftes, det kan gjelde demografisk utvikling, geografiske utbygningsretninger samt ulike strategier innen politikkområder som folkehelse. Disse kan være både samfunns – og arealrelaterte.

Medvirkning. Kommunen skal gjennom hele planarbeidet sørge for en åpen, bred og tilgjengelig medvirkningsprosess. I planprogrammet skal det synliggjøres hvilke medvirkningsprosesser det legges opp til. Tilrettelegging for bred folkelig medvirkning, fra interessenter og overordnede organ og berørte parter, er både lovpålagt og en viktig del i utvikling av lokalsamfunnet. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. (§ 5-1).

Alternativer. En viktig oppgave i arbeidet med planprogrammet er å presentere, begrunne og beskrive alternative strategier for samfunnsutvikling, sektorenes virksomhet og langsiktig arealbruk.

Behov for utredninger. Planprogrammets hovedoppgave er å tydeliggjøre og avklare hva som skal behandles i kommuneplanen. Det er viktig å få avklart hvilke tema en skal konsentrere seg om i revisjonsarbeidet. Et for ambisiøst og et for uforpliktende planprogram uten særlig rot i den økonomiske situasjonen, kan virke mot sin hensikt. Det er derfor viktig å utarbeide et tydelig og avgrenset program som er gjennomførbart og som partene kan forholde seg til i det pågående planarbeidet

Videre prosess. Forslag til planprogram, etter politisk beslutning, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. Det er viktig å avklare nasjonale og regionale forventninger tidlig i planprosessen.

Plan og bygningsloven åpner dessuten for muligheten å samordne arbeidet med kommunal planstrategi med utvikling av planprogram når det er klart at kommunen vil revidere kommuneplan. Arbeidet med planprogrammet må da tilpasses planstrategien. Dersom samfunnsdel og kommuneplanens arealdel skal utarbeides eller revideres samtidig, bør det utarbeides et samlet planprogram.

Se kommuneplan og planstrategi

 


2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)