Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: h853r7
(Skriv inn koden over.)

Kva er helsesøster sitt arbeid i forhold til mobbing på barneskulen?

Helsesøster har flere nyttige og betydelige oppgaver på de skoler som er så heldige å ha helsesøsterordningen. Særlig når hun er nært knyttet til skolen og kjenner denne godt. Helsesøster vil ofte fange opp problemer fra enkeltelever som ikke klarer å gi beskjed om det i klassen eller til andre voksne på skolen. Slik sett vil hun ha betydelige kunnskaper om ting som skjer - og som skolen må rydde opp i.

Hvilken rolle hun skal ha, er verd litt ettertanke. Skal hun prøve å løse problemet direkte med eleven dersom hun få rede på at eleven blir mobbet? Skal hun fortelle det til lærerne? Til foreldrene ? Her er problematikk som kan være vanskelig. La meg først  sette opp noen viktige hensyn som må ligge til grunn for helesøsters valg av strategi:

1) Mobbing er vondt og kan være direkte farlig for den det går ut over. Alle signaler om mobbing skal derfor tas på alvor, og de voksne som er ansvarlig for elevenes ve og vel skal undersøke saken og gjøre nødvendige tiltak for at mobbingen skal stoppe (se bl.a. Opplæringslovens paragraf 9a)

2) Mobbing er et miljøproblem og ikke et individuelt problem. Det innebærer at det ikke er den som blir mobbet som må forandre seg. Det er den eller de som mobber som må legge av seg den adferden. Miljøet blant elevene og alle som befinner seg på skolen må bli mindre tolerante for adferd som plager eller skader andre.

3) Det er de voksne på skolen som har det hele og fulle ansvaret for at mobbing ikke forekommer. Elevmedvirkning når det gjelder å stanse mobbingen må avgrenses til å omfatte kunnskaps- og holdningsskapende arbeid blant alle elevene, slik at mobbingen ikke blir sett på med beundring og respekt av tilskuerne. Elever skal ikke oppfordres til å selv ordne opp, eller gripe inn og prøve å stanse mobbingen. Vi har erfaringer for at det er for vanskelig og medfører for ofte at disse selv blir utsatt for mobbing eller represalier.

Hva kan da helsesøster gjøre?

Gjennom samtaler med den utsatte eleven kan hun prøve å veilede eleven til å snakke med voksne på skolen som eleven har tillit til. Helsesøster kan tilby seg å være tilstede i en samtale med en voksen på skolen dersom eleven ønsker det,  kanskje tilby seg å ta det opp direkte med en voksen på skolen. Mange ganger vil eleven ikke at saken skal komme videre til andre. Frykten for represalier og uklok håndtering fra de voksne på skolen kan være begrunnet.  Det er av stor betydning at helsesøster bruker sin tålmodighet og forståelse til å overbevise eleven om at det å søke hjelp hos voksne oftest er den eneste måten å komme ut av mobbesituasjonen på. Helsesøster må prøve å bruke tid på dette, og ikke overkjøre eleven ved å framprovosere en åpning av saken før eleven er med på det. Unntaket er grov mobbing som er livs- eller helsetruende på kort sikt - i slike saker må helsesøster ta saken direkte opp med kontaktlærer / skolens ledelse snarest mulig og samtidig sørge for at eleven sikres mot nye overgrep.


I tillegg til denne type bistand i enkeltsaker, ser vi at helsesøster kan ha en viktig rolle i skolens kontinuerlige arbeid mot mobbing også på et systemisk nivå. Dersom skolen har egne anti-mobbe team, sosialpedagogiske ressursgrupper eller andre organ som arbeider med slike saker, er det gunstig at hun er representert der. Ikke for å rapportere om navngitte enkeltsaker, men for å bidra med sin generelle kunnskap om tilstanden ved skolen. Dersom skolen er i gang med å innføre Olweus-programmet mot mobbing er helsesøster å finne i samordningskommiteen, som har ansvaret for å sikre at innføringen blir grundig og tilpasset skolen. Skoler som bruker Olweus-programmet har helsesøster med i driften av programmet.

Noen ganger kan helsesøsters faglige bakgrunn forlede henne til å tenke for mye "individ" i mobbesaker og for lite miljø eller system. Det er ytterst uheldig dersom det eneste skolen gjør i en mobbesak, er å behandle eller gi et tilbud til den mobbeutsatte eleven. Det er andre som skal gjøre den største jobben med å stanse mobbingen: De som mobber skal slutte med det. De voksne skal se til at så skjer og at skolen  blir et sted der det er mindre og mindre sannsynlig at mobbing finner sted.

Reidar Thyholdt


2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)